Kļūt par LAD klientu

Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrēto pasākumu ietvaros, ir jābūt reģistrētai LAD Klientu reģistrā (atbilstoši MK 26.03.2013 noteikumu Nr. 161 "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu" 4.punktam). Reģistrācija veicama, pirmo reizi pretendējot uz atbalstu.

rsz_klr3.png


Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā un/vai veiktu izmaiņas klientu datos, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa:

Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

 

Svarīgi - par jebkurām izmaiņām reģistrācijas veidlapās minētajā informācijā ir jāpaziņo divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās, iesniedzot attiecīgo veidlapu.

Ja atbalsta pretendents vēlas pieteikties uz atbalstu no tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides un lauku ainavas uzlabošanas maksājumiem (Tiešajiem (platību) maksājumiem), tas papildus iesniedz arī Informāciju par apsaimniekotajiem zemes gabaliem (.xls). Tas nepieciešams, lai LAD varētu iepriekš sagatavot lauku bloku kartes, kuras būs jāiesniedz kopā ar "Platību maksājumu iesniegumu" (neattiecas uz klientiem, kuri uz atbalstu piesakās ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas palīdzību).