Vienotais platības maksājums (VPM)


Vienotais platības maksājums (turpmāk - VPM) ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ), kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesīgajām lauksaimniecības kultūram, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, un:

 • tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu;

 • tajā, rēķinot uz 1 hektāru, nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas aizņem vairāk nekā 0,01 ha lielu platību;

 • tajā nav vilkvālīšu vai tā nav mitrzeme, kura laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas un kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles pļaušanai un lopu ganīšanai;

 • tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidu zemesgabals, kurā audzē vienu lauksaimniecības kultūru) platība ir vismaz 0,3 ha;
 • tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) uz 15.06.2014.

 

SVARĪGI:

 • 2014.gadā VPM var saņemt par kaņepju sējplatību, kurā iesētas “Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā” uzskaitīto sertificēto kaņepju šķirņu sēklas, no kurām izaugušajos kaņepju augos tetrahidrokanabinols (THC) saturs nepārsniedz 0,2 %.
 • 2014.gadā VPM var saņemt par LIZ, kurā stāda un audzē tādas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.), vai baltalksnis (Alnus incana) ar 5 gadu maksimālo cirtes aprites laiku, kurā saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011. gada 1. jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas un kurā pēc 2011. gada 1. jūlija nav no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas.
 • Iesniegumā jādeklarē visa apsaimniekotā LIZ, kura iekļauta lauku bloku kartē, arī tā, kuru nepiesakāt atbalstam. Zemi, kuru iznomājat, Jūs nedrīkstiet deklarēt kā "Platība bez atbalsta".

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (personīgi uz vietas vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jāiesniedz:

Iesnieguma formu un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

Lūdzu, izgatavojiet un saglabājiet aizpildītā Iesnieguma, kā arī pielikuma (-u) un kartes (-šu) kopijas! 

PAPILDU DOKUMENTI:

 • lauksaimnieks, kurš apsaimnieko pastāvīgās pļavas vai ganības un aramzemē sētos zālājus, ko biškopis izmanto nektāra vākšanai biškopības vajadzībām, kopā ar Iesniegumu iesniedz ar bišu saimes īpašnieku noslēgtā līguma kopiju par platības izmantošanu nektāra vākšanai biškopības vajadzībām.
 • lauksaimnieks, kurš stāda un audzē īscirtmeta atvasāju sugas, kopā ar Iesniegumu iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājuma kopiju.
 • lauksaimnieks, kurš piesaka biogāzes ražošanai paredzētu kultūraugu platības (Zālāji biogāzei k.k.790 un Pārējās kultūras aramzemē biogāzei k.k.990), kopā ar Iesniegumu iesniedz veidlapu "Atbalsta pretendenta deklarācija par "Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanu biogāzei" 2014.gadā"
 • lauksaimnieks, kurš piesaka kaņepju platības, kopā ar Iesniegumu iesniedz:

-> veidlapu "Vienotajam platības maksājumam deklarētās kaņepju sējplatības 2014.gadā”;

-> katras iesētās kaņepju sēklas šķirnes iepakojuma etiķetes oriģinālu.

 

Viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt tikai vienu Iesniegumu.

Par Iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāms datums, kad visi dokumenti ir iesniegti LAD. Ja dokumenti sūtīti pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskatāms izsūtīšanas datums (pasta zīmogs).

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus Iesniegumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Papildinājumi vai labojumi jāveic uz izgatavotajām iesniegtā Iesnieguma, pielikuma(-u) vai kartes(-šu) kopijām. Pie katra veiktā papildinājuma vai labojuma, kuru norādāt uz kopijām, obligāti jāparakstās.

Izgatavojiet un saglabājiet arī šo papildināto vai laboto dokumentu kopijas!
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji papildinājumus un labojumus var iesniegt elektroniski, izmaiņas norādot EPS.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.


Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • LIZ jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā;
 • Iesniegums un karte(-es) jāiesniedz RLP līdz 2014.gada 15.maijam (ar atbalsta apjoma samazināšanu līdz 9.jūnijam);
 • viens pretendents gada laika drīkst iesniegt tikai vienu Iesniegumu;
 • minimālajai kopējai uz VPM atbalstu pieteiktajai platībai, kas atbilst maksājuma saņemšanas nosacījumiem, lauksaimnieka iesniegumā ir jābūt vismaz 1 ha;
 • katra lauka (vienlaidus zemes gabals, kurā viens lauksaimnieks audzē vienu kultūraugu) minimālajai platībai ir jābūt 0,30 ha.

Izņēmumi:

 • piemājas dārzi (k.k.810), kur vienā laukā audzē vairākus kultūraugus. Par piemājas dārzu uzskata platību, kur audzē lauksaimniecības produktus pašu patēriņam, un to parasti nodala no pārējās lauksaimniecības zemes. Šādā gadījumā piemājas dārzu uzskata kā vienu kultūru, un Iesniegumā tas ir jādeklarē kā viens lauks;
 • visas kaņepju sējplatības Iesniegumā jādeklarē ar k.k.170, taču šajā gadījumā vienu atbalsttiesīgu kaņepju šķirni uzskata kā vienu kultūru, tāpēc lauku ar vienu kaņepju šķirni Iesniegumā jādeklarē kā atsevišķu lauku.

15.08.2014.

Pēdējais datums, kad zālāju (ar k.k. 710 un k.k 720platībām ir jābūt noganītām un appļautām vai vismaz vienu reizi nopļautām, zālei novāktai vai sasmalcinātai un izkliedētai, ja vēlaties saņemt VPM un/vai Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības (BLA) atbalstu. 

Pēdējais datums, kad nopļauj zāli, kas aug platībā, kuru neizmanto kultūraugu audzēšanai, vai kurā ir augļu dārzi vai ilggadīgie stādījumi.

15.09.2014.

Pēdējais datums, kad zālāju (ar k.k.710 un k.k. 720) platībām ir jābūt noganītām un appļautām vai vismaz vienu reizi nopļautām, zālei novāktai vai sasmalcinātai un izkliedētai, ja vēlaties saņemt VPM par platību, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai LIZ platību Natura 2000 teritorijā.

01.08.2014.- 15.09.2014.

Šajā laika posmā platībai ir jābūt vismaz vienu reizi nopļautai un zālei novāktai un aizvestai no lauka vai sasmalcinātai un izkliedētai, ja vēlaties saņemt VPM un Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ) atbalstu aktivitātē Vēlā pļaušana vai BI atbalstu.

 • Pretendējot uz VPM par pieteiktajām kaņepju platībām:
līdz 15.06.2014. Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) par visu kaņepju platību jāiesniedz Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā 2014.gadā
līdz 30.06.2014. Jāapmaksā VAAD izsniegtais rēķinspar platību iekļaušanu kaņepju THC monitoringā

 

 

NODERĪGI:

Abalsttiesīgās kaņepju šķirnes VPM saņemšanai

Uz atbalstu tiesīgā LIZ

Lauksaimniecības kultūrai piemērojamie atbalsta maksājumi

Atbalsta apjoms, tā izmaksa un samazinājumi

 

Iesniedzamās veidlapas
Saistošā likumdošana

Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

 • klientu apkalpošanas kvalitāti;
 • LAD darbinieku rīcību;
 • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 01.09.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11900423 / Šodien: 1804