Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

 Lauku atbalsta dienests informē, ka pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm 2015.gadā tiek noteikta likme - 44,75 EUR par vienu dzīvnieku.

Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm:

 • gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku;
 • govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Šveices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. šķirnes);
 • telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu laikā pēc piedzimšanas un pirms tas atstāj ganāmpulku, kurā piedzimis) un par tiem regulāri sniedz informāciju normatīvos aktos paredzētā kārtībā;
 • lauksaimnieks LDC deklarē šo noteikumu 234 minētās govis un telītes kā zīdītājgovis vai telītes kā potenciālās zīdītājgovis pirms šo noteikumu 235.2.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē;
 • kārtējā gadā no 15.maija līdz 15.novembrim ir iesniegts iesniegums LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē;
 • iesniegumā PPVA par zīdītājgovīm saņemšanai 2015.gadā norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav mazāks par 60% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā (kopējo maksājumam pieteikto dzīvnieku skaitu veido papildu valsts tiešajam maksājumam par zīdītājgovīm pieteiktās govis un teles). Maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita;
 • saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu un to proporciju vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.
Kārta atvērta
15.05.2016.-15.11.2016.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība

Pieteikties pasākumam