Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

 Lauku atbalsta dienests informē, ka pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm 2015.gadā tiek noteikta likme - 44,75 EUR par vienu dzīvnieku.

Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm:

 • gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku;
 • govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Šveices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. šķirnes);
 • telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu laikā pēc piedzimšanas un pirms tas atstāj ganāmpulku, kurā piedzimis) un par tiem regulāri sniedz informāciju normatīvos aktos paredzētā kārtībā;
 • lauksaimnieks LDC deklarē šo noteikumu 234 minētās govis un telītes kā zīdītājgovis vai telītes kā potenciālās zīdītājgovis pirms šo noteikumu 235.2.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē;
 • kārtējā gadā no 15.maija līdz 15.novembrim ir iesniegts iesniegums LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē;
 • iesniegumā PPVA par zīdītājgovīm saņemšanai 2015.gadā norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav mazāks par 60% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā (kopējo maksājumam pieteikto dzīvnieku skaitu veido papildu valsts tiešajam maksājumam par zīdītājgovīm pieteiktās govis un teles). Maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita;
 • saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu un to proporciju vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.

Lai atvieglotu lauksaimniekiem iesnieguma “Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm” aizpildīšanu, tad iesniegumus pieņemam arī ar Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku izdrukām no Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS).

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība

Pieteikties pasākumam