Kredītprocentu dzēšana

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecība” 2.nodaļai “Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem” tiek piemērots samazinājuma koeficients 0.8117302. 

 

No 2019.gada 1.oktobra līdz 21.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Citas nozares
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Kooperatīvās sabiedrības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Uz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs. Šo atbalstu var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, saņēmuši īstermiņa aizdevumu un faktoringu apgrozāmajiem līdzekļiem (piem. sēklas, minerālmēslu, izejvielu iegāde) vai ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām:

 • jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei;
 • jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā arī mobilo kalšu iegādei;
 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kuru pretendents izmanto  lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
 • vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādei;
 • ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas–piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādei, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā;
 • ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādījumu ierīkošanai – stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmas iegādei un uzstādīšanai, žogu un žogu balstu iegādei un ierīkošanai;
 • īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai par apgrozāmiem līdzekļiem.

 

 Atbalsts netiek piešķirts:

 • ja lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā ārī mobilo kalšu iegādei,  ja tai ir izmantoti atbalsta līdzekļi lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);
 • aizdevumiem, kurus izsniegusi VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” vai VAS „Latvijas attīstības finanšu institūcija „Altum””, vai AS "Attīstības finanšu institūcija" un kuri saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu, kā arī investīciju kreditēšanas programmām;
 • aizdevumiem, ko izsniegusi VAS „Lauku attīstības fonds” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
 • aizdevumiem, ko izsniedzis aizdevējs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanas vai parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai; nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā; nav publicēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnes parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstā; nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu iepriekš minētajiem aizdevējiem;
 • aizdevumu darījumiem, kas veikti līdz 2002.gada 1.janvārim un ir saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi;
 • aizdevumiem, kas ņemti privatizācijas sertifikātu iegādei, lai izpirktu lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
 • aizdevumiem, kas nav ņemti lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, bet līdz 2011.gada 1.janvārim ir refinansēti, lai iegādātos lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
 • aizdevumiem, kas pārņemti no aizdevēja, kurš nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanai.

 

 

Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņā jānorāda laika posmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.septembrim faktiski samaksātos kredītprocentus euro un kopējo šajā līgumā piešķirto aizdevumu summu.

Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra.

Maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem gados jauniem lauksaimniekiem un ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk – Regula (ES) Nr. 1305/2013) 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktu un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. pantu, kā arī par darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību.

Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 90 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 60 000 euro.

Ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas–piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādei, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā atbalstam maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 30 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra par vaislas dzīvnieku iegādi.

Atbalstu, kas paredzēts īstermiņa aizdevumam  un faktoringam kredītprocentu daļējai dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem vai ilgtermiņa aizdevumam, vai finanšu līzingam kredītprocentu dzēšanai par vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādei un tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013.

Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteikto prasību izpildi. De minimis atbalsts, ko piešķir vienam vienotam uzņēmumam jebkurā triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz 25 000 EUR.

_____________________________________________

 Atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai var saņemt  atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām piešķirts īstermiņa aizdevums  un faktorings kredītprocentu daļējai dzēšanai vai ilgtermiņa aizdevums (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzings daļējai kredītprocentu dzēšanai:

 • jaunu vai pārbūvējamu lauksaimniecības  būvju būvniecībai, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei;
 • jauna kravas autotransporta, tai skaitā piena autocisternu un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādei, jaunu iekrāvēju iegādei.

Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, bet to var palielināt par 20 procentiem ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar regulas Nr.1305/2013 32. pantu un darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību, maksimālajai atbalsta intensitātei nepārsniedzot 90 procentu.

Maksimālā atbalsta summa ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī īstermiņa aizdevumam vai faktoringam (ievērojot šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētās prasības) vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 200 000 euro.

__________________________________________________

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai tiek piešķirts:

Lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem:

 • grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;
 • grupa 10.5 – piena produktu ražošana;
 • grupa 10.3 – augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;
 • grupa 10.6 – graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;
 • grupa 10.7 – konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;
 • grupa 11.07 – bezalkohola dzērienu ražošana, izņemot minerālūdeņus un citus pudelēs iepildītus ūdeņus;
 • grupa 10.41 – eļļas un tauku ražošana.

 

Lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), I pielikumā noteikto klasifikāciju un kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem:

 • grupa 10.3 – augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;
 • grupa 10.6 – graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;
 • grupa 10.7 – konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;
 • grupa 11.07 – bezalkohola dzērienu ražošana, izņemot minerālūdeņus un citus pudelēs iepildītus ūdeņus;
 • grupa 10.41 – eļļas un tauku ražošana;
 • pretendentiem, kas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi.

 

Lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem vai atbalsta pretendentam, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē, kam piešķirts:

 Ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevums vai finanšu līzings:

 • tāda jauna kravas autotransporta un tā piekabju un puspiekabju iegādei, ar kuru neveic komercpārvadājumus;
 • jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai zvejas produktu apstrādes būvju būvniecībai un esošu būvju pārbūvei, kā arī komersanta saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tai skaitā programmatūras) iegādei.

Īstermiņa aizdevums un faktorings daļējai kredītprocentu dzēšanai apgrozāmajiem līdzekļiem (piem. materiālu, izejvielu iegāde) atbalsta pretendentiem, kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem:

 • grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;
 • grupa 10.5 – piena produktu ražošana.

Atbalstu nepiešķir šādiem pasākumiem:

 • autotransportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, to piekabju, puspiekabju un aprīkojuma iegādei;
 • aizdevumiem, ko izsniedzis tāds aizdevējs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
 1. nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanas vai parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai;
 2. nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;
 3. nav publicēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnes parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju sarakstā;
 4. nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajiem aizdevējiem.
 • aizdevumiem, kas pārņemti no aizdevēja, kurš nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanai.

Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 200 000 euro.

Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, un maksimālā atbalsta summa viena pretendenta vienam ieguldījuma projektam nepārsniedz 7 500 000 euro.

Veidlapas

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.