Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar 2005.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" (Noteikumi Nr.177), dzīvnieku īpašnieks var saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību un epizootiju uzliesmojuma laikā.

Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts lopkopībai
 • Cūkkopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, dzīvnieku īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc Pārtikas veterinārā dienesta inspektora akta saņemšanas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:

 • iesniegumu  saskaņā ar Noteikumu Nr.177  9.pielikumu;
 • dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku (pirkuma līgumu, grāmatvedības vai dzīvnieku aprites dokumentus - cūku kustības kopsavilkums);
 • gadījumos, ja dzīvnieki tiek pārvadāti, nepieciešama preču pavadzīme, kas apliecina, ka dzīvnieks nokauts kautuvē vai iznīcināts (ja dzīvnieks tiek iznīcināts uz vietas iepriekšminētais dokuments nav nepieciešams);
 • ja vēlas saņemt kompensāciju par dezinfekcijas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūkas mēra uzliesmojumu ganāmpulkā, nepieciešams iesniegt  rēķinu vai citu grāmatvedības dokumentu, kas apliecina, ka iepirkti dezinfekcijas līdzekļi vai saņemti dzīvnieku turēšanas vietas dezinfekcijas pakalpojumi.

Ja dzīvnieku izcelsmes produkti tiek eksportēti, bet epizootijas uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā saimnieciskās darbības ierobežošanas, produkcijas realizācijas aizlieguma vai dzīvnieku vakcinācijas politikas dēļ tiek pārtraukts produkcijas eksports, kompensāciju aprēķina, ņemot vērā starpību starp eksporta cenu un vietējā tirgus cenu.Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par kompensācijas apjomu un 90 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izmaksā kompensāciju, to pārskaitot dzīvnieku īpašnieka norādītajā bankas kontā.Kompensācijas apmērs par cūkām saskaņā ar Noteikumu Nr.177 2.pielikumu 

Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuru dzīvnieku novietnes atrodas Ministru kabineta noteiktajā Āfrikas cūku mēra skartajā ārkārtējās situācijas teritorijā, par iznīcināto inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, un materiāliem, kas izmantoti nokauto vai nobeigušos cūku sugas dzīvnieku sadedzināšanai vai aprakšanai, izmaksā kompensāciju šādā apmērā:
 1. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir ne vairāk par 10 cūku sugas dzīvniekiem, – 50 procentu apmērā no kompensāciju apjoma, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;
 2. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir no 11 līdz 50 cūku sugas dzīvniekiem, – 30 procentu apmērā no kompensāciju apjoma, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;
 3. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir vairāk nekā 50 cūku sugas dzīvnieku, – 10 procentu apmērā no kompensāciju apjoma, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem”.
Kompensācija pienākas, ja  dzīvnieki ir reģistrēti  Lauksaimniecības datu centra datubāzē. 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.