Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Dīzeļdegvielas piešķiršana 2017./2018.saimnieciskajam gadam

Iesniegumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 1.jūnijam.

Dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:

 • augkopība — 100 litri uz vienu hektāru,
 • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri uz vienu hektāru,
 • lucerna:
  - par lopbarībai paredzētas lucernas platību, nodrošinot minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (bioloģiskajā saimniecībā – vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru – 130 litri uz hektāru,
  - par lucernas platību, kas deklarēta brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklu – 100 litri uz hektāru,
 • zālāju platības:
  - ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru — 130 litru uz vienu hektāru;
  - bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru, — 130 litru uz vienu hektāru,
  - dzīvnieku barības primāram ražotājam — 60 litru uz hektāru,
 • zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
 • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

Kārtība nosaka, to ka dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platības maksājums)  saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu ir:

 • vismaz 285 euro no hektāra,
 • vismaz 200 euro no hektāra saimniecībā, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir sertificēta bioloģiska saimniecība.

Ja papuvju platības  pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes,  kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:

 • audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
 • akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem;
 • akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.

Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam, ja:

 • kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;
 • sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);
 • lauksaimniecības produkcijas ražotājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma tam varētu pieprasīt maksātnespējas procedūru;
 • lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • lauksaimniecības produkcijas ražotājs neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.

 

DEGVIELAS SAŅEMŠANAS UN TIRGOŠANAS NOSACĪJUMI
Klientu apkalpošanas daļa: 67095000
e-pasts: akcize@lad.gov.lv

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA (LAUKSAIMNIEKIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027861, 67095000
Lietotāja bloķēšana un atbloķēšana: 67027885
e-pasts: eps@lad.gov.lv  

DARĪJUMU VEIKŠANA EPS SISTĒMĀ (DEGVIELAS TIRGOTĀJIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027861,
Sistēmnodrošinājuma kļūdas: 26183569

Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu: degvielas tirgotāju kontaktinformācija.

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam