Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.73 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 9.punktā minētajam atbalstam par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē:

 • par vienu pārraudzībā esošu piena šķirnes slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kg - 76.74 euro apmērā;
 • par vienu pārraudzībā esošu piena šķirnes slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas izslaukums ir vismaz 7000 kg - 94.39 euro apmērā;
 • par vienu pārraudzībā esošu Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamu govi, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir izsniegts atdzinums ar slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes prasībām - 94.39 euro apmērā. 

Atbalsta  mērķis ir piensaimniecības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai, pāru atlasei).

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija. Atbalstu piešķir par:

 • pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmo buļļa meitu, atbalsta apmērs -113.83 euro par dzīvnieku;
 • augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem atbalsta apmērs - 38.40 euro;
 • lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu govi, atbalsta apmērs - 7.11 euro par dzīvnieku;
 • ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku, atbalsta apmērs - 4.27 euro par dzīvnieku;
 • pārraudzības ganāmpulkā par vaislinieku atlasi pārojumiem, lai novērstu tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem, atbalsta apmērs – 0.14 euro par vienu pāru atlasi. 
Iesniegšanas termiņš
31.12.2017.
Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība

Pieteikties pasākumam

Veidlapas