Vājpiena pulvera realizācija

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/2080 tiek uzsākta 643 tonnu intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš septītajai konkursa daļai beidzas 2017.gada 21.martā plkst. 12.00, turpmākajām konkursa daļām – mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 12.00. Tomēr augustā šis termiņš ir plkst. 12.00 ceturtajā otrdienā.

Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Lauku atbalsta dienestam, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981

[norāda konkursa termiņu] konkursam

“PIETEIKUMS VĀJPIENA PULVERA PĀRDOŠANAI KONKURSA PROCEDŪRĀ”

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese.

Vienā aploksnē drīkst būt tikai viens pieteikums.

Pieteikumi iesniedzami personīgi Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, vai nosūtāmi pa pastu uz adresi „Lauku atbalsta dienests, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981” līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam.

Pretendents nodrošina, ka pa pastu sūtītie pieteikumi konkursam ir saņemti Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieteikumi tiks iesniegti pēc minētā termiņa, pieteikumi netiks izskatīti un tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti. 

Pretendents nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (50 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nodrošinājumu var iesniegt:

  • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods TRELLV22
Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 pārdošanas konkursam
 
  • iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

- AA/S „ Baltikums Vienna Insurance Group” 
- A/S "ABLV Bank" 
- NORDEA BANK FINLAND Plc Latvijas filiāle 
- A/S "SEB banka" 
- A/S "SWEDBANK" 
- A/S "RIETUMU BANKA" 
- A/S "DnB" 
- A/S  „Reģionālā investīciju banka”  
- A/S “Citadele banka”
- A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

 

Intervences vājpiena pulvera uzglabāšanas vieta – intervences noliktava AS „Valmieras piens” (Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201, Latvija).

Vājpiena pulvera daudzums, tonnas Maisu skaits Datums, kad produkts ir piegādāts uz intervences noliktavu
108 4320  03.09.2015. 
90 3600  09.09.2015. 
89 3560  16.09.2015. 
132 5280  24.09.2015. 
224 8960  14.10.2015. 

 Vājpiena pulveris ir iepakots 25 kg maisos, kas atbilst standartam EN 770, un novietots uz koka paletēm pa 40 maisiem.

Lauku atbalsta dienests nodrošina vājpiena pulvera piegādi uz paliktņiem līdz intervences noliktavas kravas telpai vai iekraušanu ar elektrisko iekrāvēju kravas automobilī.

 Publikācija "Latvijas Vēstnesī"

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Piensaimniecības nozare
  • Intervences pasākumi

Pieteikties pasākumam