Sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkums

Intervences mērķis ir atbalstīt piena produktu tirgus cenas, nosakot tiem garantēto cenu, ja tie atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām. Latvijā piena produktu intervences iepirkums attiecas uz:

  • sviestu, kurš ražots tieši un tikai no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un tikai no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82% no svara un maksimālais ūdens saturs ir 16% no svara;
  • visaugstākās kvalitātes vājpiena pulveri, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0% no svara.

Iepirkšanai piedāvātie minimālie daudzumi ir:

  • sviestam – 30 tonnas;
  • vājpiena pulverim – 30 tonnas.

Intervences cena ir:

  •  EUR 221,75 par 100 kg sviesta,
  •  EUR 169,80 par 100 kg vājpiena pulvera.

Izmaksājamā cena tiek palielināta par atbilstošu PVN summu. 

Kārta atvērta
01.03.2018.-20.03.2018.
Atbalstāmās nozares
  • Piensaimniecības nozare
Svarīgi

Ar 2018.gada 1.martu tiek atsākta vājpiena pulvera iepirkšana konkursa kārtībā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš katrai konkursa kārtai beidzas mēneša trešajā otrdienā pulksten 12.00 (pēc Latvijas laika). Pirmajai konkursa kārtai piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 20.marts plkst.12.00.

Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Lauku atbalsta dienestam, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981

[norāda konkursa termiņu] konkursam

“PIETEIKUMS VĀJPIENA PULVERA IEPIRKUMAM KONKURSA KĀRTĀ”

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese.

Vienā aploksnē drīkst būt tikai viens pieteikums.

Pieteikumi iesniedzami personīgi Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, vai nosūtāmi pa pastu uz adresi „Lauku atbalsta dienests, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981” līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam.

Pretendents nodrošina, ka pa pastu sūtītie pieteikumi konkursam ir saņemti Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieteikumi tiks iesniegti pēc minētā termiņa, pieteikumi netiks izskatīti un tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti. 

Pretendents nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (50 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nodrošinājumu var iesniegt:

  • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:

Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests

Reģ. Nr. LV 90000794228

Konta Nr. LV13TREL8160100000000

Saņēmēja banka: Valsts kase

Kods TRELLV22

Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 iepirkuma konkursam

  •  iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

- AA/S „ Baltikums Vienna Insurance Group” 

- A/S "ABLV Bank" 

- NORDEA BANK FINLAND Plc Latvijas filiāle 

- A/S "SEB banka" 

- A/S "SWEDBANK" 

- A/S "RIETUMU BANKA" 

- A/S "DnB" 

- A/S  „Reģionālā investīciju banka”  

- A/S “Citadele banka”

- A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/154 (2018. gada 30. janvāris), ar ko sāk konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkšanai valsts intervences laikposmā no 2018. gada 1. marta līdz 30. septembrim

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

1. Lai varētu ražot sviestu/vājpiena pulveri intervencei, ražotājuzņēmumam ir jābūt apstiprinātam Lauku atbalsta dienestā vai citas ES dalībvalsts kompetentā iestādē.

2. Vismaz divas darba dienas iepriekš ražotājuzņēmumam ir jāinformē Lauku atbalsta dienests par nodomu ražot sviestu vai vājpiena pulveri intervencei.

3. Sviestam/ vājpiena pulverim jābūt gatavotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā Lauku atbalsta dienests ir saņēmis pieteikumu pirkšanai intervencē.

4. Kopā ar pieteikumu pretendents iemaksā (iesniedz) nodrošinājumu Lauku atbalsta dienestam: EUR 50,00 par tonnu sviesta/ vājpiena pulvera.