Importa Eksporta licencēšana

Licencēšana ir monitoringa sistēma, kas ar licenču palīdzību uzrauga lauksaimniecību produktu eksportu un importu visā ES.

Importa (AGRIM) vai eksporta (AGREX) licence nepieciešama tikai tad, ja notiek importa vai eksporta darījumi ar trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis) vai tiek pieprasīta eksporta kompensācija. 

Licences Latvijā izdod LAD Tirgus kopējās organizācijas departamenta Licenču un ražotāju atbalsta daļa – elektroniskas, tikai lietošanai Latvijas Republikas teritorijā vai papīra formātā uz speciālām veidlapām (derīgas visā Kopienā).

-----------------------------------------------------------------------------   

AKTUĀLI

2020.gada 12.junijā publicētas jaunas Komisijas importa tarifu kvotu regulas, kuras tiks piemērotas kvotu periodiem, kas sākas ar 2021.gada 1.janvāri.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/760 (2019. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/761 (2019. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm

 

No 2020.gada 11.maija stājas spēkā

Informējam, ka 2020. gada 11.maijā ES Oficiālajā vēstnesī publicēta Eiropas Komisijas Īstenošanas Regula Nr. 2020/633, ar ko, saistībā ar COVID-19 pandēmiju, nosaka pagaidu pasākumus oficiālu dokumentu oriģinālu elektronisku kopiju pieņemšanai lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu pieteikumiem, kuri tiek administrēti, izmantojot importa atļauju sistēmu, un importa atļauju pieteikumiem lobītiem Basmati rīsiem. 

No 2018.gada 4.aprīļa stājas spēkā

MK noteikumi Nr. 171 Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība

No 2016.gada 7.novembra mainās licencēšanas regulējums

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1239  (2016. gada 18. maijs),  kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1237  (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008

-----------------------------------------------------------------------------  

No 2016.gada 7.novembra 

Licences NEPIECIEŠAMAS tikai sarakstā minētiem produktu veidiem:

Eksports 

Imports 

----------------------------------------------------------------------------- 

Pasākumi:

Noderīga informācija

Rokasgrāmatas

 

VEIDLAPAS

Nodrošinājuma naudas iemaksa

EUR

Saņēmējs:
Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000


Saņēmēja banka:
Valsts kase
Kods TRELLV22


Norādīt ieņēmumu mērķa kodu:
EKK F22010010

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas LAD galvojumu sniegšanai:

  • AA/S „ Baltikums Vienna Insurance Group
  • A/S "ABLV Bank"
  • NORDEA BANK FINLAND Plc Latvijas filiāle
  • A/S "SEB banka"
  • A/S "SWEDBANK"
  • A/S "RIETUMU BANKA"
  • A/S "DnB"
  • A/S  „Reģionālā investīciju banka” 
  • A/S “Citadele banka”
  • A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.