Importa Eksporta licencēšana

Licencēšana ir monitoringa sistēma, kas ar licenču palīdzību uzrauga lauksaimniecību produktu eksportu un importu visā ES.

licencesana.jpeg

Importa (AGRIM) vai eksporta (AGREX) licence nepieciešama tikai tad, ja notiek importa vai eksporta darījumi ar trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis) vai tiek pieprasīta eksporta kompensācija. 

Licences Latvijā izdod LAD Tirgus kopējās organizācijas departamenta Licenču un ražotāju atbalsta daļa – elektroniskas, tikai lietošanai Latvijas Republikas teritorijā vai papīra formātā uz speciālām veidlapām (derīgas visā Kopienā).     

Pasākumi:

Noderīga informācija

Rokasgrāmatas

 

VEIDLAPAS

Nodrošinājuma naudas iemaksa

EUR

Saņēmējs:
Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000


Saņēmēja banka:
Valsts kase
Kods TRELLV22


Norādīt ieņēmumu mērķa kodu:
EKK F22010010

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas LAD galvojumu sniegšanai:

 • AA/S „ BALTIKUMS”
 • A/S "ABLV Bank"
 • NORDEA BANK FINLAND Plc Latvijas filiāle
 • A/S "SEB banka"
 • A/S "SWEDBANK"
 • A/S "RIETUMU BANKA"
 • "EULER HERMES kredītapdrošināšanas Akciju sabiedrība"
 • "FORTIS BANK (Nederland) N.V."
 • VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum"
 • A/S "DnB"
 • A/S  „Reģionālā investīciju banka” (reģ. Nr.40003563375)