411 Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

411 - pasākuma mērķis iesaistīt vietējos iedzīvotājus, lai paaugstinātu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārstrādes nozares konkurētspēju Latvijas teritorijas daļā, kurā tiek īstenotas vietējo rīcības grupu vietējās attīstības stratēģijas. 

413  - pasākuma mērķis Latvijas teritorijas daļā, kurā tiek īstenotas vietējo rīcības grupu vietējās attīstības stratēģijas, veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitāti, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, un atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs.  

 

411/413. Aktivitāte | 4.ass LEADER pieejas īstenošana
Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Juridiska persona
  • Privātpersona
  • Zemnieku saimniecība
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Pašvaldības iestāde
Svarīgi

 Projekta īstenošanas beigu datums ir ne vēlāk kā 2015.gada 1.jūnijs.

Pieteikties pasākumam