Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020

1. Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
1.1.  Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada septembrī

1.2. Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada maijā

1.3 Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem Plānots izsludināt 2017.gada oktobrī

 

2. Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pasākumi 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
2.1 Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

 

4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada oktobrī/novembrī

4.2.  Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
26.06.2017.-27.07.2017.

4.3.  Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada oktobrī

 

5. Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
5.1. Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
08.05.2017.-05.06.2017.

5.2.  Atbalsts ieguldījumiem no epizootijas cietušo lauku saimniecību ražošanas potenciāla atjaunošanā  

 

6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
6.1.  Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

6.3.  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
01.06.2017.-30.06.2017.

6.4.  Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada jūlijā

 

7. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
7.2.  Ieguldījumi visu veidu maza mēroga infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un enerģijas taupīšanā

Kārta atvērta līdz 01.12.2019.

Informācija par projektu kārtu

 

8. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
8.1.  Meža ieaudzēšana

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada decembrī

8.3.

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

8.4.  Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada decembrī

8.5.  Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada decembrī

 

9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
9.1.  Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2017.gada jūlijā

  

16. Sadarbība

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
16.1.  Sadarbība

Plānots izsludināt 2017.gada jūnijā

 

19. Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
19.1.  Sagatavošanās atbalsts Informācija par projektu kārtām
19.2.  Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Informācija par projektu kārtām
19.3.

Vietējās rīcības grupu sadarbības pasākumu sagatavošana un īstenošana

  • 19.3.1.Aktivitāte Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī
  • 19.3.2. Aktivitāte Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes

Informācija par projektu kārtām

1.kārta 26.06.2017.-27.07.2017.

2.kārta 02.10.2017.-01.11.2017.

19.4.  Atbalsts pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanai Informācija par projektu kārtām

 

Lauku attīstības programma 2014-2020

"Attīstības kods" 22.08.2015.