17 Riska pārvaldība

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 21.novembrim.

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

 

 

Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām

Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 21.novembrim.

Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē „Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu”.

 

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 21.novembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

Atbalsta var saņemt, ja pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir fiziska vai juridiska persona, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347), 9.pantā minētajiem aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem;
 • pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja ir iegādājies apdrošināšanas polisi ražas platību;
 • ir pilnībā samaksājis apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu par apdrošināšanas polisi;
 • apdrošinātā sējumu un stādījumu platība ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;
 • apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu.

 

Uz atbalstu var pretendēt, ja apdrošināšanas polise paredz:

 • segt zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu slimība, kaitēkļu invāzija vai vides incidents, vai pasākums, kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemts, lai izskaustu vai apturētu augu slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas iznīcina vairāk nekā 20 % no attiecīgā lauksaimnieka vidējā produkcijas gada apjoma;
 • segt zaudējumus, ja atbalsta pretendentam ir iznīcināti ne mazāk kā 20 % no vidējā produkcijas apjoma regulas Nr. 1305/2013 37.panta 1.punkta izpratnē;
 • izmaksāt kompensāciju saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 37.panta 3.punkta nosacījumu – dzīvnieku slimību apdrošināšanas gadījumā;
 • izmaksāt kompensāciju, ja attiecīgajā lauka vienībā katras kultūraugu sugas ražas zudums skaitliskā vērtībā ir lielāks par 20 %, – sējumu un stādījumu platību apdrošināšanas gadījumā;
 • apdrošināšanas kompensāciju aprēķināt, ievērojot regulas Nr. 1305/2013 37.panta 4.punktā minēto nosacījumu.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019 gada 21.novembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.

Veidlapas

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

Video

Risku pārvaldība

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.