36.01 Kontrole un izpilde

Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 76. panta 1. punktu. 

Atbalsta pretendents ir:

  • valsts pārvaldes iestāde, kas zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic zvejas pārbaudi Latvijas Republikas ūdeņos (arī privātajos ūdeņos), kā arī kontrolē zivju izkraušanu, pārbauda tirdzniecības un transporta objektus, jebkuras noliktavas un ražošanas telpas;
  • valsts informācijas sistēmas "Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" turētāja – Zemkopības ministrija.
Pieejamais finansējums
1 000 000
Kārta atvērta
19.02.2018.-29.06.2018.
Atbalstāmās nozares
  • Zvejniecība
  • Zivju pārstrāde
Atbalsta pretendenti
  • Valsts iestādes
Svarīgi

Projektu iesniegumi jāiesniedz lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

 Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pieteikties pasākumam