8.5 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Projektu iesniegšanas 2.kārta ir atvērta no 2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 27.jūlijam.

Pasākuma aktivitātes: 

 • jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā
 • valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

 Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

 Papildus nosacījumi:

 • jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu vai līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs, kā arī vecākās jaunaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metrus
 • pretendents plānošanas periodā pameža pārveidošanai var pieteikt ne vairāk kā 15 hektāru lielu platību
 • retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 procentu no platības. 

 Atbalsta apmērs saskaņā ar MK Noteikumu Nr.455 2.pielikumu.

8.5. Aktivitāte | Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā
Pieejamais finansējums
5 000 000
Kārta atvērta
27.06.2016.-27.07.2016.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
 • Pašvaldības iestāde
 • Individuālais komersants
Svarīgi

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. 
Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti!

Administrēšanas procesa veicināšanai  atbilstoši Noteikumu Nr.455 40.4. apakšpunktam meža īpašnieku kooperatīvs (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) vai meža īpašnieku biedrība  pēc projektu pieņemšanas kārtas beigu termiņa LAD iesniedz  biedru sarakstu.

Pieteikties pasākumam

Atskaites un maksājumi

Ja Pārskatā iekļautā apzināti pieprasītā summa pārsniedz Pārskata atbilstības pārbaudē konstatēto summu vairāk kā 10 %, tad faktiskajai Pārskata pārbaudē konstatētajai summai piemērojams samazinājums, kas ir šo divu summu starpība.

Samazinājumu nepiemēro, ja saņēmējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka neattiecināmās summas iekļaušana nav radusies viņa kļūdas dēļ vai, ja kompetentā iestāde kāda cita iemesla dēļ secina, ka attiecīgais saņēmējs nav vainīgs.

Piemēri:
I
Plānots veikt 1 ha ieaudzēšanu, ko Atbalsta pretendents norādījis Pārskatā, VMD ir apstiprinājis 1 ha ieaudzēšanu, samazinājums netiek piemērots.

II
Retināšanu paredzēts veikt 2.5 ha platībā priežu tīraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha, pēc aprēķina sanāk  (Pretendents - 2.5ha * 440 EUR/ha * 70%= 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 70% = 708.4 EUR (92%)), starpība nepārsniedz 10 %, summa izmaksai EUR 708.4.

III
Retināšanu paredzēts veikts 2.5 ha platībā mistraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha mistraudzi, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha bērzu tīraudzi (60%), pēc aprēķina sanāk (Pretendents - 2.5 ha * 440 EUR/ha * 70% = 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 60 % = 607.2 EUR (78%)). Starpība pārsniedz 10 %.
Summa izmaksai: 770 - 607.2 EUR = 162.8 EUR * 2 = 325.6 EUR (dubultā starpības summa, kas lielāka par 10%) un gala rezultātā izmaksājamā publiskā finansējuma summa 770 - 325.6 = 444.4 EUR.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  15.10.2015.-16.11.2015.  Paziņojums 5 000 000
2.kārta 27.06.2016.-27.07.2016. Paziņojums 5 000 000