8.4 Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Projektu iesniegšanas 2.kārta ir atvērta no 2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 27.jūlijam.

Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams:

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

 Papildus nosacījumi:

 • atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā;
 • veicot atbalsta apakšpasākumu īpaši aizsargājamā biotopa vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes atjaunošanai, kā arī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, pretendents pasākumu plānam pievieno sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu par atļauto meža atjaunošanas paņēmienu.

Atbalsta likmes:

Aktivitāte Atbalsta likme
Mežaudzes atjaunošana 1085 EUR/ha
Kopšana 204 EUR/ha

Atbalsta intensitāte 100% no attiecināmajām izmaksām.

Jautājumi un atbildes

8.4. Aktivitāte | Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā
Pieejamais finansējums
500 000
Kārta atvērta
27.06.2016.-27.07.2016.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
 • Pašvaldības iestāde
 • Individuālais komersants
Svarīgi

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. 
Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti!

Pieteikties pasākumam

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  15.10.2015.-16.11.2015.  Paziņojums 500 000
2.kārta 27.06.2016.-27.07.2016. Paziņojums 500 000