8.1 Meža ieaudzēšana

Projektu iesniegšanas 2.kārta ir atvērta no 2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 27.jūlijam.

Pasākuma aktivitātes:

 • Meža ieaudzēšana un kopšana
 • Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks;
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.

 Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

Papildus nosacījumi:

 • viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 10 hektāru platībā;
 •  atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem;
 • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot divus hektārus.

Atbalsta likmes:

Aktivitāte

Likme

Ieaudzēšana

1085 EUR/ha

Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana 648 EUR/ha
Kopšana  204 EUR/ha

 

Atbalsta intensitāte 70% no attiecināmajām izmaksām.

8.1. Aktivitāte | Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā
Pieejamais finansējums
4 000 000
Kārta atvērta
27.06.2016.-27.07.2016.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
Svarīgi

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. 
Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti!

Pieteikties pasākumam

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  15.10.2015.-16.11.2015.  Paziņojums 4 000 000
2.kārta 27.06.2016.-27.07.2016 Paziņojums 4 000 000