6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Atbalsta intensitāte ir 25%, 35% un 40%.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstību un dažādošanai, kā arī tūrisma aktivitāšu veicināšana.

2.kārtai pieejamais publiskais finansējums: 20 000 000 EUR

 


 

LAD

struktūrvienība, RLP

Izsludinātais finansējums, EUR
sadalījumā pa aktivitātēm

 
Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība
Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana

 

 
Tūrisma aktivitāšu veicināšana

KOPĀ

10 000 000

10 000 000

Austrumlatgales

1 477 703

1 477 703

Dienvidkurzemes

1 009 622

1 009 622

Dienvidlatgales

1 324 988

1 324 988

Lielrīgas

1 693 404

1 693 404

Viduslatvijas

869 730

869 730

Zemgales

831 960

831 960

Ziemeļaustrumu

549 687

549 687

Ziemeļkurzemes

730 309

730 309

Ziemeļvidzemes

1 512 598

1 512 598

 
Pieejamais finansējums
20 000 000

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
Visā plānošanas periodā attiecināmās izmaksas nepārsniedz 200 000 EUR
Atbalstāmās nozares
 • Uzņēmējdarbība
 • Tūrisma nozare
 • Citas nozares
Atbalstāmās aktivitātes
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
 • Tehnikas iegāde
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Individuālie komersanti
 • Saimnieciskās darbības veicēji
 • IZŅEMOT biedrības/nodibinājumi
Svarīgi

Projekta ietvaros veicot publikāciju IUB (Iepirkumu uzraudzības birojā - www.iub.gov.lv) par paredzēto piegādi, pakalpojumu vai būvdarbiem, iepirkuma publikācijā nepieciešams pievienot arī iepirkuma līguma projektu, ja noteikts, ka iesniedzami pilnībā izstrādāti un galīgi piedāvājumi, kurā minimāli nepieciešamās sadaļas būtu: – iepirkuma priekšmets, paredzēta vieta līguma summai, norēķinu kārtība, līguma izpildes termiņi, līdzēju atbildība ( ar noteiktām saistībām un sankcijām), utml.

(28.02.2017. MK noteikumu Nr.104. 22.punkta prasība)

* * *

Biežāk uzdotie jautājumi par pasākuma nosacījumiem
(aktualizēts 03.08.2017.)

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 2. saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam;

ATBALSTA PRETENDENTS aktivitātē "TŪRISMA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA"– 1.un 2.punktā minētās personas, kas ir, tūrisma pakalpojumu sniedzēji un apliecina saimnieciskās darbības sistemātiskumu esošā tūrisma piesaistes objektā


ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība – ja atbalsta pretendents ir MVU. Atbalsta saņēmējs attīsta savu esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo saimniecisko darbību;
 2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana – ja atbalsta pretendents ir lauksaimnieks, kurš pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvis ieņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem ieņēmumiem;
 3. tūrisma aktivitāšu veicināšana – esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

ATBALSTĀMĀS NOZARES:
Atbalsta pretendents projektu īsteno nozarē, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem

 

NEATBALSTĀMĀS NOZARE:
Lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde (arī dzērienu ražošana, izņemot dabisko minerālūdeņu un citu pudelēs pildītu ūdeņu ražošanu), tērauda nozare, ogļrūpniecība, kuģu būve, sintētisko šķiedru nozare, transporta nozare (izņemot taksometru pakalpojumus, individuālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus un cauruļvadu transportu un kosmisko transportu), enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare.

SASNIEDZAMIE MĒRĶI: 

 1. rada vismaz vienu jaunu darbavietu;
 2. saglabā esošās darbavietas;
 3. attīsta saimniecisko darbību.

Īstenojot projektu, tiek sasniegts vismaz viens
no augstāk minētajiem mērķiem un tiek nodrošināta tā izpilde
VISU PROJEKTA UZRAUDZĪBAS LAIKU

 

ATBALSTA APMĒRS:

 1. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 euro;
 2. Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.

Šo 2.nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā NEPĀRSNIEDZ 20 000 euro.

 

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • 40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;
 • 35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai (attiecas tikai uz lauksaimniekiem);
 • 25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes gadījumā.


ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

 • jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
 • mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā transportlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;
 • jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
 • būvmateriālu iegādes izmaksas;
 • vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem noteiktas Noteikumu Nr.320 5. pielikumā


NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
Noteikumu Nr.320 46.punktā noteiktas Pasākumā neattiecināmās izmaksas, t.sk.:

 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji)
 • investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas t.sk. arī vispārējās izmaksa;
 • izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām u.c.


NB!

Ja projektā ir paredzētas tikai būvniecības izmaksas, bet nav paredzētas telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma pieprasījumu Dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas.

Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas Atbalsta saņēmējs, pamatojoties uz izdevumu dokumentiem, var saņemt starpmaksājumus NE VAIRĀK KĀ 80% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma.

SVARĪGI IEVĒROT!

Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, būvatļaujas kopiju, akceptētu būvprojektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi pēc to īstenošanas. Ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, uzraudzības periods ir 5 gadi pēc līzinga līgumā noteikto atbalsta saņēmēja visu saistību izpildes, līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā.

Rokasgrāmatas

Kārtas

Projektu
iesniegšanas kārta
Kārtas
periods
Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
Operatīvā informācija
1.kārta 11.07.2016.-
10.08.2016.
Paziņojums 10 000 000*

Sarindotie projekti

Sarindotie Tūrisma projekti

2.kārta 01.08.2017.- 31.08.2017. Paziņojums 20 000 000*  Sarindotie projekti
* Finansējums sadalīts starp aktivitātēm un ievērots reģionalizācijas princips

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.