6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Apakšpasākumamērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju

Informācija par pasākuma nosacījumiem.

Jautājumi un atbildes

Pieejamais finansējums
18 747 336

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
15 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs:

1. Fiziska persona, kuras:

 • dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
 • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un sniedz gada ienākumu deklarācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

2. Juridiska persona:

 • kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents nodrošina gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

 

3. Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējā profesionālo lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7.pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs).

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

 

PIEEJAMAIS FINASĒJUMS

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” – EUR 18747336 (astoņpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši eiro), kas sadalīts atbilstoši:

LAD

struktūrvienība

Finansējuma

apmērs, EUR

Projektu skaits 

ar pietiekamu finansējumu

Austrumlatgales RLP

2 251 777

150
Dienvidkurzemes RLP

2 157 324

143
Dienvidlatgales RLP

3 406 010

227
Lielrīgas RLP

1 757 174

117
Viduslatvijas RLP

2 067 249

137
Zemgales RLP

1 606 608

107
Ziemeļaustrumu RLP

1 922 267

128
Ziemeļkurzemes RLP

1 120 782

74
Ziemeļvidzemes RLP

2 458 145

163
Kopā 18 747 336 1 247

 

ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 • gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides (SI) vērtība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (saskaņā Noteikumu Nr.598 8.pielikumā noteiktām SI vērtībām) ir vismaz 2 000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 euro (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu);
 • kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru;
 • sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju ir sagatavots projekta iesniegums, kas ietver Darījumdarbības plānu;
 • atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai;
 • projekts ir saistīts ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

 

DARĪJUMDARBĪBAS PLĀNS

!!! Projektus sagatavo LAD mājas lapā publicētie konsultantu uzņēmumi.

Darījumdarbības plānu sagatavo divu līdz četru kalendāra gadu ilgam laikposmam, izņemot darījumdarbības plānu gaļas liellopu audzēšanas vai aitkopības nozarē, kā arī ilggadīgo stādījumu ierīkošanā, kuru sagatavo četriem gadiem;

Darījumdarbības plānā ietver:

 • konkrētas ziņas par plānotajiem ieguldījumiem, kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu;
 • saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;
 • sasniedzamos rādītājus (neto apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību);
 • saimniecības attīstības mērķus (tai skaitā saimniecības iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles shēmā, ja tā paredzēta darījumdarbības plānā).

Darījumdarbības plāna īstenošana jāuzsāk deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta apstiprināšanu.

 

SVARĪGI IEVĒROT!

Darījumdarbības plāna īstenošanas rezultātā neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība sasniedz minimālo robežvērtību 2 000 euro.

Sasniegtajam neto apgrozījumam no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība vērtībai ir jāpalielinās vismaz par 20 procentiem.

 

ATBALSTA APMĒRS

Viena Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

 

IEGULDĪJUMI

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem.

Konsultāciju pakalpojuma izmaksas ietver projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas un nepārsniedz septiņus procentus no kopējā atbalsta apmēra. Projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas nepārsniedz trīs procentus no kopējā atbalsta apmēra.

 

SVARĪGI!

Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas veikti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojuma izmaksas.

Plānošanas periodā atbalsta pretendents šajos noteikumos minēto atbalstu var saņemt vienu reizi.

Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas:

 • saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumos "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" vai "Lauku saimniecību modernizācija";
 • ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Rokasgrāmatas

Projekta veidlapas aizpildīšanas skaidrojumiem ir informatīvs raksturs

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
Konstultantu atlase  03.07.2015.-
17.07.2015.
Paziņojums
1.kārta  03.09.2015.-
05.10.2015.
Paziņojums 20 851 400
2.kārta 01.06.2017.-
30.06.2017.
Paziņojums 18 747 336

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.