6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim.


Informācija par projektu sadalījumu pa plānošanas reģioniem un novadiem (uz 13.04.2016.)
Operatīvā informācija par 1.kārtā iesniegtajiem projektiem
Operatīvā informācija par 1.kārtā sarindotajiem projektiem

Apakšpasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju

Pieejamais publiskais finansējums:

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"  – EUR 20 851 400 (divdesmit miljoni astoņi simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti eiro), kas sadalīts atbilstoši:

LAD struktūrvienība Izsludināmais finansējums, EUR
Austrumlatgales RLP 2 296 066
Dienvidkurzemes RLP 2 554 394
Dienvidlatgales RLP 3 852 606
Lielrīgas RLP 1 936 304
Viduslatvijas RLP 2 077 349
Zemgales RLP 1 485 965
Ziemeļaustrumu RLP 2 314 360
Ziemeļkurzemes RLP 1 482 469
Ziemeļvidzemes RLP 2 851 887
Kopā 20 851 400

 

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas - ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

MK noteikumu Nr.292 19.punktā minētajām konsultāciju izmaksām par projektu sagatavošanu tiek noteiktas maksimālās izmaksas 3% apjomā no kopējā atbalsta apmēra (līdz 450 EUR).

Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadu ilgam laikposmam. Atbalsta pretendents saimniecisko darbību veic vismaz 4 kalendāra gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek nodrošināta darījumdarbības plāna izpilde, darījumdarbības plānā sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.

Jautājumi un atbildes

Pieejamais finansējums
20 851 400

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
15 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
Svarīgi

Pieteikties pasākumam

Atskaites un maksājumi

ELFLA publicitātes plāksnīte (paraugs)

 • minimālais informatīvā plakāta izmērs – A3 jeb 297x420mm
 • izvietošanas termiņš – sākot no pirmās projekta īstenošanas dienas un, saglabājot to visu projekta īstenošanas laiku
 • izvietošana – sabiedrībai labi redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas un atbalsta saņēmēja profesionālajā mājas lapā (ja tāda ir)

Rokasgrāmatas

Projekta veidlapas aizpildīšanas skaidrojumiem ir informatīvs raksturs

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR

Konstultantu atlase
 03.07.2015.-17.07.2015. Paziņojums
1.kārta  03.09.2015.-05.10.2015. Paziņojums 20 851 400