6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim

Informācija par projektu sadalījumu pa plānošanas reģioniem un novadiem (uz 13.04.2016.)
Operatīvā informācija par 1.kārtā iesniegtajiem projektiem
Operatīvā informācija par 1.kārtā sarindotajiem projektiem

Apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Atbalsta pretendents ir:

1. Fiziska persona, kura:

 • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
 • ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
 • pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Juridiska persona:

 • kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
 • kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo Noteikumu Nr.323 7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

Pieejamais publiskais finansējums:

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” – EUR 6 950 466 (seši miljoni deviņi simti piecdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Pieejamais finansējums, EUR

Austrumlatgales RLP

916 892

Dienvidkurzemes RLP

864 911

Dienvidlatgales RLP

997 161

Lielrīgas RLP

366 630

Viduslatvijas RLP

754 486

Zemgales RLP

854 966

Ziemeļaustrumu RLP

770 615

Ziemeļkurzemes RLP

597 668

Ziemeļvidzemes RLP

827 137

Kopā

6 950 466

 

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē.  Atbalstīti tiek tikai tādi ieguldījumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos””.

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas - ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

Jautājumi un atbildes.

Pieejamais finansējums
6 950 466

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
40 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
 • Individuālais komersants
Svarīgi
 • Projektu iesniegumi jāiesniedz ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti;
 • Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 noslēgtu gadu ilgam laikposmam. Atbalsta pretendents saimniecisko darbību veic vismaz 4 noslēgtus gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek nodrošināta darījumdarbības plāna izpilde, darījumdarbības plānā sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.

Pieteikties pasākumam

Atskaites un maksājumi

ELFLA publicitātes plāksnīte (paraugs)

 • minimālais informatīvā plakāta izmērs – A3 jeb 297x420mm
 • izvietošanas termiņš – sākot no pirmās projekta īstenošanas dienas un, saglabājot to visu projekta īstenošanas laiku
 • izvietošanasabiedrībai labi redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas un atbalsta saņēmēja profesionālajā mājas lapā (ja tāda ir)

Rokasgrāmatas

Projekta veidlapas aizpildīšanas skaidrojumiem ir informatīvs raksturs

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  14.08.2015.-15.09.2015.  Paziņojums
6 950 466