6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Projektu iesniegšanas kārta ir ATVĒRTA no
2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam

Informācija par projektu sadalījumu pa plānošanas reģioniem un novadiem (uz 13.04.2016.)
Operatīvā informācija par 1.kārtā iesniegtajiem projektiem
Operatīvā informācija par 1.kārtā sarindotajiem projektiem

APAKŠPASĀKUMA MĒRĶIS:
sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegšanas dienā ir jābūt saimniecības dibināšanas procesā un jāizpilda vismaz viena, bet ne visas dibināšanas procesa darbības (par dibināšanas procesu Noteikumu Nr.323 5.2punktā)


ATBALSTA PRETENDENTS:

1. Fiziska persona, kura:

 • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
 • ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
 • pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Juridiska persona, kura:

 • reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
 • dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo Noteikumu Nr.323 7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51% pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

PIEEJAMAIS PUBLISKAIS FINANSĒJUMS:
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” – EUR 8 000 000 (astoņi miljoni eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Pieejamais finansējums, EUR

Austrumlatgales RLP

1 040 000

Dienvidkurzemes RLP

1 000 000

Dienvidlatgales RLP

1 160 000

Lielrīgas RLP

440 000

Viduslatvijas RLP

880 000

Zemgales RLP

1 000 000

Ziemeļaustrumu RLP

880 000

Ziemeļkurzemes RLP

680 000

Ziemeļvidzemes RLP

920 000

Kopā

8 000 000


ATBALSTĀMIE IEGULDĪJUMI
Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem. 

ATBALSTA APMĒRS
darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

 

Jautājumi un atbildes.

Pieejamais finansējums
8 000 000
Kārta atvērta
25.07.2016.-24.08.2016.
Finansējuma ierobežojums
40 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts lopkopībai
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
 • Individuālais komersants
Svarīgi
 • Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā.

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā,
netiks pieņemti un reģistrēti!

 • Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas.

Pieteikties pasākumam

Atskaites un maksājumi

ELFLA publicitātes plāksnīte (paraugs)

 • minimālais informatīvā plakāta izmērs – A3 jeb 297x420mm
 • izvietošanas termiņš – sākot no pirmās projekta īstenošanas dienas un, saglabājot to visu projekta īstenošanas laiku
 • izvietošanasabiedrībai labi redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas un atbalsta saņēmēja profesionālajā mājas lapā (ja tāda ir)

Rokasgrāmatas

Projekta veidlapas aizpildīšanas skaidrojumiem ir informatīvs raksturs

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  14.08.2015.-15.09.2015. Paziņojums
6 950 466
2.kārta 25.07.2016.-24.08.2016. Paziņojums 8 000 000