43.04. Sadarbības pasākumi

Sadarbības pasākumi tiek īstenoti šādās aktivitātēs:

1) Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
2) Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām ES dalībvalstīs.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana".

Tehniskais sagatavošanās atbalsts tiek piešķirts ar nosacījumu, ka vietējā rīcības grupa spēj pierādīt, ka tā tās gatavojas projekta īstenošanai.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 50 000.

Atbalsta intensitāte - 100%

Informācija par apstiprinātajiem projektiem

Pieejamais finansējums
200 096
Kārta atvērta
01.02.2018.-30.04.2018.
Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Vietējās rīcības grupas
Svarīgi

2.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma atlikums uz 19.02.2018. ir EUR 200 096,00.

Ir izsludināta 2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana no 01.02.2018. - 30.04.2018. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir EUR 200 096,00, t.sk. sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai.

1.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma atlikums ir EUR 200 096,00.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadarbības projektu īstenošanas termiņš - 3 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

·      sadarbībā iesaistīti vismaz divi partneri;

·      ir noteiktas kopīgas darbības projekta iesniegumā;

·      ir noteikti katra projekta partnera pienākumi;

·      sadarbības projekts sekmē vismaz viena Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 63. panta 1. punktā minētā mērķa sasniegšanu.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta

       Kārtas periods                         

     Dokuments                

Pieejamais publiskais  finansējums, EUR

2.kārta

01.02.2018.-30.04.2018.

Paziņojums 200 096
1.kārta

26.06.2017.-15.12.2017.

Paziņojums 300 000