43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Pasākuma mērķis:

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs

 •       Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija ir pagasti vai novadi, ja novadam nav teritoriālā iedalījuma, un pilsētas (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci. Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, gan atbalsta intensitāti

 Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai
 • Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.  Ja projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, pretendentam jābūt reģistrētam vai viņa deklarētai dzīvesvietai (ja pretendents ir fiziska persona, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) jāatrodas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Projekta uzraudzības laikā iegādāto mobilo tehniku var izmantot ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas
 • Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz pasākuma mērķi
 • Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus
 • Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju
 • Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas  SVVA stratēģijā noteiktos rādītājus

Pasākumā atbalstu sniedz šādām aktivitātēm:

 

Informācija par vietējo rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultātiem

Atbalstāmās nozares
 • LEADER
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Biedrības un nodibinājumi
 • Individuālie komersanti
 • Vietējās pašvaldības
Svarīgi

2017.gada 7.oktobrī ir stājušies spēkā grozījumi:

 • Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"";

 • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā".

Grozījumi tiek piemēroti projektu iesniegumiem, kas tiks iesniegti projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, kura izsludināta pēc grozījumu stāšanās spēkā.

Attiecībā uz nepārtrauktajām projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām, kas ilgst vairāk nekā 30 kalendāra dienas un ir izsludinātas pirms grozījumu stāšanās spēkā, normatīvajā aktā izdarītos grozījumus piemēro projektu iesniegumiem, kas tiks iesniegti nepārtrauktajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pēc 30 kalendārajām dienām pēc grozījumu stāšanās spēkā.

Projekta īstenošanas termiņš:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pieteikties pasākumam