4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Piektajā kārtā pieejamais publiskais finansējums – EUR 10 000 000.

Apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Atbalstāmās aktivitātes:

1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

 • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
 • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē)
 • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).
4.2. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
10 000 000

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Zemnieku saimniecība
Svarīgi
 • Projektu iesniegumi iesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.
 • Projektu iesniegumiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz EUR 500 000 kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus jāiesniedz 6 (sešu) mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, būvatļaujas kopiju, akceptētu būvprojektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 (sešu) mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS:

 • juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk - pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši noteikumu Nr.600 15., 16. un 17.punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs mājas apstākļos).

 

Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti (I pielikums) un iegūtais gala produkts ir:

 • produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • produkts, kas nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādiem Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501, 3502.

 

Ja projekts tiek īstenots republikas nozīmes pilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils), pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas (skaidrojumu skat. Noteikumu Nr.600 5.6.apakšpunktā) iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

 • 40% (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30% (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50% (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;
 • 70% pārējos sektoros.

 

ATBALSTU NEPIEŠĶIR:

 • alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).
 • esošiem ražotājiem mājas apstākļos, kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

 

ATBALSTA INTENSITĀTE

Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei pamatatbalsta intensitāte ir – no 20% līdz 30%.

Atbalsta intensitāti palielina par 10% atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.600 10. pielikumu);
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);
 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %), izņemot lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%;
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija, izņemot, lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.

 Esošajiem ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei:

 • ar kopējo apgrozījumu līdz  70 000 euro - 40%;
 • ar kopējo apgrozījumu no 70 001 euro līdz 200 000 euro – 30%.

 

Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40% 

Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā - nepārsniedz  35%.

Iegūstot Noteikumu Nr.600 27.2.apakšpunktā minēto gala produktu, atbalsta saņēmējs nodrošina, ka finansiālais ieguldījums ir vismaz 25% no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais atbalsts.

INOVĀCIJA Noteikumu Nr.600 izpratnē ir jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai. 

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

Visā programmēšanas periodā apakšpasākumā pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei vienam Atbalsta pretendentam:

 • pārstrādes uzņēmumam, t.sk., kooperatīvai sabiedrībai kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 3 000 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 100 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 300 000 euro;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 200 000 euro;
 • lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 2 000 000 euro. 

Uz pretendentiem attiecas nosacījums, ka kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes (šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura mērķis ir izveidot jaunu pārstrādes uzņēmumu).

 

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam kopumā visos ELFLA pasākumos "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" un "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" visā plānošanas periodā nepārsniedz 4 000 000 euro (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienoto uzņēmumu) atbilstoši regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā definētajiem nosacījumiem, ko Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā), izņemot atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, kurai attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz 8 000 000 euro.

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅI:

 • ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu
 • ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Atskaites un maksājumi

ELFLA publicitātes plāksnīte (paraugs)

 • minimālais informatīvā plakāta izmērs – A3 jeb 297x420mm
 • izvietošanas termiņš – sākot no pirmās projekta īstenošanas dienas un, saglabājot to visu projekta īstenošanas laiku
 • izvietošana – sabiedrībai labi redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas un atbalsta saņēmēja profesionālajā mājas lapā (ja tāda ir)

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  08.12.2014.-15.01.2015.  Paziņojums 16 197 836
2.kārta 06.07.2015.-04.08.2015. Paziņojums 11 000 000
3.kārta 04.01.2016.-04.02.2016. Paziņojums 16 197 836
4.kārta 21.11.2016.-21.12.2016. Paziņojums 12 188 245
5.kārta 26.06.2017.-27.07.2016. Paziņojums 10 000 000