19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • tehniskais sagatavošanās atbalsts sadarbības projektiem;
  • starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
  • starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Tehniskais sagatavošanās atbalsts tiek piešķirts ar nosacījumu, ka vietējā rīcības grupa spēj pierādīt, ka tā plāno īstenot konkrētu sadarbības projektu.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 100 000.

Atbalsta intensitāte - 100%

Pieejamais finansējums
800 000
Kārta atvērta
19.02.2018.-20.03.2018.
Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Vietējās rīcības grupas
Svarīgi

Ir izsludināta 3.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana no 19.02.2018. līdz 20.03.2018. par publiskā finansējuma summu 800 000 EUR, t.sk. sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai.

2.kārtas (02.10.2017.-01.11.2017.) projektu iesniegumu pieņemšana ir noslēgusies. Iesniegti 12 projektu iesniegumi par kopējo publiskā finansējuma summu  482 874,08 EURt.sk. 6 sadarbības projekti tehniskai sagatavošanai un 6 sadarbības projekti.

2018.gadā notiks šādas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas:

4.kārta (16.04.2018.-15.05.2018.) publiskā finansējuma summa  800 000 EUR.

5.kārta (04.06.2018.-03.07.2018.) publiskā finansējuma summa 800 000 EUR.

6.kārta (17.09.2018.-16.10.2018.) publiskā finansējuma summa 800 000 EUR.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadarbības projektu īstenošanas termiņš - 3 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektos

  • sadarbībā iesaistīti vismaz divi partneri;
  • ir noteiktas kopīgas darbības projekta iesniegumā;
  • ir noteikti katra projekta partnera pienākumi;
  • sadarbības projekts sekmē Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam mērķu sasniegšanu.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta

     Kārtas periods                    Dokuments           

Pieejamais publiskais finansējums, EUR

6.kārta 17.09.2018.-16.10.2018. Paziņojums 800 000
5.kārta 04.06.2018.-03.07.2018. Paziņojums 800 000
4.kārta 16.04.2018.-15.05.2018. Paziņojums 800 000
3.kārta 19.02.2018.-20.03.2018. Paziņojums 800 000
2.kārta 02.10.2017.-01.11.2017. Paziņojums 800 000
1.kārta 26.06.2017.-27.07.2017. Paziņojums 800 000