1.2 Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

Pasākuma mērķis ir nodrošināt tāda demonstrējuma ierīkošanu (izveidi, iekārtošanu, iekārtu uzstādīšanu) un īstenošanu, kurš praktiski demonstrē vai uzskatāmi parāda kāda jauna agrotehniska paņēmiena, tehnoloģiska procesa, kultūrauga vai dzīvnieku šķirnes priekšrocības, kas pārbaudītas pētījumos un atspoguļo vismaz divus variantus – līdzšinējo standarta paņēmienu un jauno paņēmienu

Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā vai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā un atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbalsta apmērs: nosakot līgumcenu, tiks ņemts vērā, ka maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā ir 15 000 euro (bez – PVN)

Pasākumā tiek atbalstīti demonstrējumi, kuru minimālais īstenošanas laiks ir viens gads, un informācijas sniegšanas pasākumi

Atbalsta intensitāte: 100% no attiecināmajām izmaksām

Detalizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
skatāma sadaļā "NOSACĪJUMI"

Pieejamais finansējums
15000 EUR

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā
Atbalstāmās nozares
 • Zinātniskā pētniecība
Atbalstāmās aktivitātes
 • Pētniecības pakalpojumi
 • Eksperimentālā izstrāde
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Juridisku personu apvienības
Svarīgi

Aktuālie demonstrējumi

Augkopībā:

Projekta īstenotājs Projekta nosaukums

Agroresursu un

ekonomikas

institūts

Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos
 Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos
 Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējums bioloģiskās saimniekošanas apstākļos

Dārzkopības

institūts

 Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos
 Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem
 Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana
 Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām
 Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums
 Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās siltumnīcās
 Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai

Latvijas

Lauksaimniecības

universitāte

 Krūmmelleņu un/ vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs
 Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana
 Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles
 Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums integrētajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai
 Mēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos
 Graudaugu sējuma ierīkošanas pamatnosacījumu ievērošana dažādos Latvijas reģionos
 Efektīvas vējauzas ierobežošanas stratēģijas izstrāde un demonstrējums

 Dažādu bioloģisko augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos stādījumos/sējumos dažādosLatvijas reģionos

 Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanas demonstrējums kaitēkļu un/vai slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā dažādos Latvijas reģionos
 Augu maiņas izmantošana vējauzas izplatības efektīvai ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos
 Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, efektivitātes demonstrējums bioloģiskajos augļu dārzos dažādos Latvijas reģionos

 Fitosanitāro paņēmienu izmantošana integrētajos un bioloģiskajos augļu dārzos lapās un augsnes virskārtā esošo slimības ierosinātāju unkaitēkļu izplatības ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos

Latvijas Lauku

konsultāciju un

izglītības centrs

 Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte
 Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos
 Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos
 Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos
 Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos

SIA "Bulduru dārzkopības vidusskola"

Dažādu augu aizsardzības metožu ietekme uz sīpolaugu un zemeņu augšanu un ražu Latvijas apstākļos

 

Lopkopībā:

Projekta īstenotājs           Projekta nosaukums

Latvijas Lauku

konsultāciju un

izglītības centrs

Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ķēvju salīdzinājums ģenētiskās efektivitātes uzlabošanai populācijā
Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvāku jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā
Dažādu ēdināšanas sistēmu ietekme uz gaļas šķirņu vaislas teļu atbilstību līdz lecināšanas uzsākšanai bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā
Nelimitētas jaunpiena (at libidum) izēdināšanas metodes ietekme uz teļa augšanu un attīstību 
Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus
Paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņi pienā un to novēršanas iespējas slaucamo govju ganāmpulkā
Slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti, pēcnācēju kvalitāti 
Govju precīzā ēdināšana piesietajā turēšanā, izmantojot dažādus proteīna avotus ekonomiski pamatotas barības devas ieguvei, izmantojot pašaudzēto lopbarību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas nolūkos
Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu 
Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas palielināšanā piena lopkopības saimniecībā
Slaucamo govju auguma izmēru ietekme uz veselību un produkcijas ieguvi ražojošā saimniecībā
Proteīna nodrošināšana bioloģiskajās piensaimniecībās

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Finansējuma saņēmējs ir Atbalsta pretendents, kas izvēlēts ZM izsludinātajā ieprikuma procedūrā par demonstrējumu pasākumu nodrošināšana Pasākuma ietvaros.


ATBALSTA PRETENDENTS IR

juridiska persona, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā vai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā. Pretendentam ir tiesības apvienoties ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu

ATBALSTU PIEŠĶIR PAR:

 • demonstrējuma ierīkošanu, īstenošanu, popularizēšanu un rezultātu izplatīšanu;
 • ieguldījumiem materiālajos aktīvos un tādiem nemateriālajiem ieguldījumiem demonstrējuma saimniecībā, kuri ir tieši saistīti ar demonstrējuma mērķu sasniegšanu.


ATBALSTA APMĒRS:

maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā ir 15 000 euro (bez – PVN). Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītasar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu

Pretendents ir tiesīgs pieteikties uz vienu vai vairākiem demonstrējumiem

 
ATBALSTA INTENSITĀTE:
 100% no attiecināmajām izmaksām

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

ar demonstrējuma ierīkošanu, īstenošanu, popularizēšanu un rezultātu izplatīšanu saistītas izmaksas, piemēram, atlīdzība iesaistītajam personālam, mācību materiālu izmaksas, transporta izdevumi, publicitātes izmaksas, kā arī vispārējās izmaksas (tai skaitā administratīvās izmaksas)

PRASĪBAS ATBALSTA PRETENDENTAM:

 • vismaz 3 gadus ilga pieredze demonstrējumu ierīkošanā, lauka dienu vai publisku semināru organizēšanā lauksaimniecības nozarē;
 • vismaz 3 gadus ilga pieredze konsultāciju sniegšanā lauksaimniecības nozarē;
 • izstrādāts piedāvājums tāda demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai, kurā savu dalību apliecina vismaz viena ražotājus pārstāvoša biedrība, zinātniska organizācija, konsultāciju organizācija un zemnieku saimniecība vai komercsabiedrība, kas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai ir reģistrēta kā nodokļu maksātāja;
 • demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai piesaistīts nozares speciālists un zinātniskais vadītājs, kurš pārstāv augstskolu akadēmisko personālu vai ieņem akadēmisko amatu zinātniskajā institūcijā vai kuram ir vismaz maģistra grāds lauksaimniecībā vai dabaszinātnēs. 

Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības sniegt pakalpojumu un slēgt Līgumu


PAPILDU NOSACĪJUMI:

 • atbalsta pretendents vismaz reizi gadā organizē lauka dienu un demonstrējuma nobeigumā – publisku semināru, kā arī publicē demonstrējuma rezultātus atbalsta pretendenta izveidotā vai attiecīgās nozares tīmekļvietnē;
 • saimniecība, kas piedalās demonstrējuma ierīkošanā un īstenošanā, ievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, savstarpējās atbilstības prasības, kā arī dzīvnieku labturības un higiēnas prasības.

Kārtas

Atbalsta pretendents izvēlēts publiskā iepirkuma sarunu procedūras kārtībā.

Kārta      Iepirkuma numurs Pieteikuma termiņš Līgumcena,
EUR
Līguma izpildes laiks Dokuments

1.kārta

ZM/2017/4_ELFLA 24.02.2017.-
30.03.2017.
1652530,48 36 - 60 mēneši

Paziņojums

2.kārta

 ZM/2018/5_ELFLA

13.02.2018.- 06.03.2018.

 0,00

60 mēneši

Paziņojums

3.kārta

ZM/2018/7_ELFLA

22.03.2018.- 24.04.2018

 59762,40

24-60 mēneši

Paziņojums

4.kārta

ZM/2018/41_ELFLA

22.12.2018.- 23.01.2018.

464614,85 

21-39 mēneši

Paziņojums

5.kārta

ZM/2019/2_ELFLA

17.01.2019.- 13.02.2019.

 59 998,72

48 mēneši

Paziņojums

 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.