Vienotais platības maksājums (VPM) 2018.g.

Platību maksājumus 2018.gadā veido Vienotais platības maksājums (VPM) un Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb Zaļināšanas maksājums.

VPM  ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt par lauksaimniecības zemi (LIZ), kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesīgajām lauksaimniecības kultūram, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, un:

 • tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu, kam izveidojušās ziedkopas;
 • tajā nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem uz 1 hektāru;
 • tajā nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kura laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas;
 • tā ir uzturēta kultūraugu audzēšanai vai noganīšanai piemērotā stāvoklī;
 • tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidu zemesgabals, kurā audzē vienu lauksaimniecības kultūru) platība ir vismaz 0,3 ha;
 • tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) uz 15.06.2018.

Atbalsta maksājumus nevar saņemt par LIZ platību, ja:

 • tā tiek izmantota nelauksaimnieciskai darbībai – īpaši ceļu būvei, telšu novietošanai, auto un tehnikas stāvvietām, izstāžu, gadatirgu, sporta, atpūtas un citu sabiedrisku pasākumu rīkošanai laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas, un ja nepieciešama augsnes virskārtas atjaunošana un izlīdzināšana vai zālāju zelmeņa atjaunošana;
 • tā ir platība, ko pārsvarā izmanto nelauksaimnieciskai darbībai, uz kuras atrodas lidlauks, pastāvīgs sporta laukums, t.sk. golfa laukums, lauki vai nogāzes, kur ierīkotas slēpošanas un citu sporta veidu trases ar aprīkojumu, zirgu izjāžu laukums ar aprīkojumu, atpūtas un kempingu laukums, siltumnīcas ar grīdas segumu, ceļi, Ziemassvētku eglīšu stādījumi.

Vienotajā iesniegumā jādeklarē tas kultūraugs, kurš aug vai iesēts laukā līdz kārtējā gadā 25.jūnijam un dominē, pārsniedzot 60% no laukā augošajiem augiem, laikposmā no 25.jūnija līdz 31.augustam.

! Piesakoties maksājumiem, lauksaimniekam jāņem vērā, ka nav pieļaujama atsevišķu atbalsta veidu pārklāšanās.

Atbalsta likme
76.80
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti
Svarīgi

2018.gadā pieteikšanās platību maksājumiem visiem atbalsta pretendentiem jāveic Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos platību maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018. (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā:

 • jāievada lauku dati (kultūraugs, atbalsta veids);
 • jāiezīmē lauki kartē (iezīmētā platība automātiski tiks nolasīta un uzskatīta par deklarēto platību).

Nepieciešamības gadījumā:

 • pievienojot ainavas elementus aramzemes laukiem;
 • iesniedzot papildus informāciju un dokumentus.

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

VPM var saņemt, ja:

 1. platība atbilst atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes kritērijiem;
 2. ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2018.;
 3. pieteiktā platība ir vismaz 1 ha, bet lauka platība ir vismaz 0,3 ha.

Piesakoties VPM, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam!

Vienotajā iesniegumā lauksaimniekam:

 • jādeklarē visa apsaimniekotā lauksaimniecības zeme, t.sk. platība, kas ir mazāka par 0,3 ha, kā arī platība, ko nepiesaka atbalstam;
 • nav jādeklarē zeme, kuru iznomā citai personai (to arī nedrīkst deklarēt ka platību bez atbalsta).

 

Atbalsts par kaņepju sējplatībām var saņemt, ja tiek ievēroti papildu nosacījumi par kaņepju platībām:

 • kaņepju lauks jāapsēj ar vienu atbalsttiesīgu šķirni vai saglabājamu šķirni, ievērojot minimālo izsējas normu – 15 kg/ha;
 • līdz 15.06.2018. VAAD par visu kaņepju platību jāiesniedz "Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā";
 • līdz 30.06.2018. jāapmaksā VAAD izsniegtais rēķins dalībai THC monitoringā;
 • ja kaņepju platību sēšanai izmanto dažādas šķirnes, tad katra lauka platība ar atšķirīgu šķirni jādeklarē atsevišķi ar k.k. 170.

Atbalsttiesīgās kaņepju šķirnes 2018.gadā

Antal, Armanca, Beniko, Bialobrzeskie, Cannakomp, Carma, Carmagnola, Carmaleonte, Chamaeleon, Codimono, CS, Dacia Secuieni, Delta-llosa, Delta-405, Denise, Diana, Dioica 88, Eletta Campana, Epsilon 68, Fedora 17, Felina 32, Férimon, Fibranova, Fibrante, Fibrol, Fibror 79, Finola, Futura 75, Glyana, Henola, Ivory, KC Bonusz, KC Dora, KC Virtus, KC Zuzana, Kompolti, Kompolti hibrid TC, Lipko, Lovrin 110, Marcello, Markant, Monoica, Rajan, Ratza, Santhica 23, Santhica 27, Santhica 70, Secuieni Jubileu, Silvana, Succesiv, Szarvasi, Tiborszallasi, Tisza, Tygra, Uniko B, Uso-31, Villanova, Wielkopolskie, Wojko, Zenit un Adzelvieši - Latvijas izcelsmes kaņepju saglabājamā šķirne.

VPM var saņemt par īscirtmeta atvasāju platībām, ja:

 • tiek stādītas un audzētas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas: apse, kārkls un baltalksnis;
 • ievēro 5 gadu maksimālo cirtes aprites laiku;
 • platības nav reģistrētas vai no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas;
 • kopā ar Vienoto iesniegumu iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājumu (kopiju). 

Kultūraugu audzēšana biogāzes ražošanai

Ja saimniecībā tiek audzēti kultūraugi, kurus paredzēts izmantot biogāzes ražošanai un attiecīgās platības pieteiktas uz VPM vai BSA par proteīnaugiem (SAP), tad EPS Vienotajā iesniegumā jāaizpilda 5. solis "Kultūraugu izmantojums". 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.  Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2018., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Līdz 25.06.2018. pārkājumu labošanu EPS var veikt bez soda sankcijām.

Vienoto iesniegumu vai tā pielikumus var atsaukt pilnībā vai daļēji jebkurā brīdī līdz dienai, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.