Pasākums "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (ADSI) 2018.g.

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI) ietver aktivitātes: ADI un ASI, kur ADI teritorija ir sadalīta trīs kategorijās ar dažādām atbalsta likmēm. ASI ir viena likme un teritorija netiek dalīta kategorijās.

Vienotajā iesniegumā nav speciāli jāatzīmē, ka lauksaimnieks vēlas pieteikties uz ADI va ASI. Pieteikšanās šī pasākuma aktivitātēm notiek automātiski, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Maksājums tiks veikts par VPM vai MLS atbilstošo platību, kas atrodas apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi. Tas nozīmē, ka atbalsta pretendentam par katru atbalsttiesīgo hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, tiks samaksāta attiecīgā ADI vai ASI likme. Savukārt, ja atbalsta saņemšanas nosacījumi netiks ievēroti, tiks piemērotas pārdeklarācijas sankcijas.

Ja lauksaimnieks nevēlas saņemt ADSI atbalstu, viņam LAD jāiesniedz rakstisks iesniegums brīvā formā.

ADI samazinājums

Ja atbalsta pretendenta platība, par kuru saņem atbalstu, pārsniedz 100 ha, un tā atrodas ADI teritorijā, atbalstam piemēro šādu samazinājumu:

 • 10 % - platībai no 100,01 līdz 500 ha;
 • 20 % - platībai no 500,01 līdz 1000 ha;
 • 30 % - platībai no 1000,01 līdz 1500 ha;
 • 40 % - platībai no 1500,01 ha un vairāk.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti
Svarīgi
 • Samazinājumu nepiemēro, ja visa atbalstam pieteiktā LIZ atrodas tikai ASI teritorijā.
 • Samazinājumu piemēro proporcionāli atbalsttiesīgajai LIZ katrā teritorijā un kategorijā, ja LIZ atrodas dažādās ADI teritorijās.
 • Vidējais atbalsta apmērs pēc samazinājuma piemērošanas nedrīkst būt mazāks par 25 EUR par 1 ha.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ADI un ASI var saņemt, ja LIZ platība:

 1. atrodas teritorijā, kurā ir dabas ierobežojumi vai citi specifiski ierobežojumi (skat.  MK noteikumu Nr.171 7.pielikumu);
 2. pieteikta VPM vai MLS;
 3. atbilst atbalsttiesīgas LIZ kritērijiem;
 4. ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 15.06.2018.;
 5. ir vismaz 1 ha, bet lauka platība ir vismaz 0,3 ha;
 6. atbalstu par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju platībām, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījumu platību, kur tauriņzieži vairāk par 50%, var saņemt, ja ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) īpašumā esošu dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 LielV uz 1 ha ADI vai ASI atbalsttiesīgo zālāju platību.

Svarīgi!

Ja atbalsta pretendents ganību sezonā nav nodrošinājis, ka dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās LielV uz 1 ha ADI vai ASI atbalsttiesīgo zālāju platību, kārtējā gadā atbalstu atsaka par to platības daļu, par kuru saistības nav izpildītas, t.i., nav nodrošināts vidējais dzīvnieku blīvums.

VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai saņemtu ADI vai ASI maksājumu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018. (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

 

 LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.  Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2018., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.