Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2017.g.

BLAV aktivitāte paredzēta tiem lauksaimniekiem, kuriem jau ir pieredze bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanā (t.sk. tiem, kuriem pirms 2015.gada bija tikai pārejas periods).

Piesakoties atbalstam pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība”:

 • visai saimniecībai, t.i., visām saimniecības vienībām (t.sk. dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētai;
 • lauksaimnieks uzņemas daudzgadu saistības par katru konkrētajai aktivitātei pieteikto platības vienību, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu;
 • papuves platības nedrīkst aizņemt vairāk kā 25% no kopējās aramzemes;
 • augkopības saimniecībās saistību periodā jāievēro LAP MK noteikumu 5.pielikumā minētās bioloģiskās metodes augkopībā.

BLA aktivitātēs 2017.gadā atbalsta pretendenti:

 • kuriem jau ir spēkā esošas saistības, nav tiesīgi tās paplašināt, izņemot pieļaujamās 10% robežās;
 • kuri 2016.gadā pirmo reizi sertificēja bioloģisko saimniecību, bet 2016.gadā nepieteicās BLA atbalstam, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības par 2016.gadā nosertificēto platību, neierobežojot audzējamo kultūraugu veidus;
 • kuri 2017.gadā pirmo reizi sertificē bioloģisko saimniecību un īsteno pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumus “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” vai “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, neierobežojot audzējamo kultūraugu veidus;
 • kuri pilnībā pārveido VSMD saistības par BLA, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības tikai par to platību, kurā visu saistību periodu tiek audzēti dārzeņi, kartupeļi, augļu koki vai ogulāji. Jaunās saistības uzņemas par platību, kas nav lielāka par iepriekšējo daudzgadu saistību platību;
 • pārējie var uzņemties jaunas daudzgadu saistības tikai par to platību, kurā visu saistību periodu tiek audzēti dārzeņi, kartupeļi, augļu koki vai ogulāji. 

 Ja bioloģiski sertificētā saimniecībā ir BDUZ atbilstoša platība un atbalsta pretendents par šo platību vēlas saņemt BDUZ, nevis BLA atbalstu, tad EPS Vienotā iesnieguma C daļā pie attiecīgā lauka 5.kolonnā jāievada k.k.710 Ilggadīgie zālāji un 8.kolonnā jānorāda BDUZ apsaimniekošanas veids – pļaušana vai ganīšana. Šajā gadījumā par konkrēto lauku tiks izmaksāts BDUZ atbalsts, bet par visām pārējām platībām – BLA atbalsts. 

Piesakot zālāju platību BDUZ atbalstam, atbalsta pretendentam attiecībā uz šo platību būs jāievēro visi nosacījumi, kas paredzēti BDUZ aktivitātē. Piemēram, ja atbalsttiesīgā platībā ir aizsargājamie ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji, jāapmeklē 16 stundu apmācību kursi par zālāju biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas metodēm.

Uzskatāms, ka BLA saistību platība nemainās, ja lauksaimnieks daudzgadu saistību periodā to palielina ne vairāk kā par 10% no aktuālās apstiprinātās BLA saistību platības.

Ja, piesakoties BLA, Vienotajā iesniegumā tiks deklarēta platība, kas pārsniegs noteikto ierobežojumu – 10%, tad LAD to samazinās līdz pieļaujamai robežai. Šajā gadījumā atbalsts kārtējā gadā tiks aprēķināts par platību, kas iekļaujas 10% tolerances robežās un atbilst mazākajai noteiktajai platībai, bet atbalsta pretendenta saistību platība netiks mainīta.

Piemēram, saistību platība ir noteikta 10 ha. Atbalsta pretendenta kopējā deklarētā platība 2017.gadā ir 13 ha. Ņemot vērā atļauto 10% toleranci, pieļaujamais palielinājums ir līdz 11 ha. Tas nozīmē, ka atbalsts tiks aprēķināts par 11 ha.

Ja BLAV aktivitātē lauksaimnieks samazina saistību platību vairāk nekā par 10%, tad saistības tiks pārtrauktas un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā atpakaļ. 

Saistību pārveidošana

Daudzgadu saistības var pārveidot, atsakoties no vienām saistībām un uzņemoties citas saistības par attiecīgo platību, ievērojot šādus nosacījumus:

 • BLAJ vai BLAV saistības var pilnībā vai daļēji pārveidot par BDUZ saistībām, ievērojot to, ka par nepārveidoto saistību daļu saistības tiek turpinātas;
 • VSMD saistības tikai pilnībā var pārveidot par saistībām BLAJ vai BLAV.

Atbalsts par bioloģiski sertificētām bitēm

Pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” var pretendēt uz atbalstu par bišu saimēm. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam jāuzņemas saistības vismaz par 1 ha atbalsttiesīgās platības BLAV aktivitātē un jāveic atzīme Vienotajā iesnieguma B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Lai saņemtu atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm:

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • uzņemas vai turpina saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV;
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

 Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja bišu saimju skaits no 15.maija līdz 15.septembrim ir mainījies, bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo septiņu dienu laikā pēc notikuma.

Ja LAD konstatēs, ka LDC reģistrēto bišu saimju skaits ir lielāks, nekā LAD pārbaudē uz vietas konstatētais, lauksaimniekam tiks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par 1 atbalsttiesīgu bišu saimi.

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Individuālie komersanti
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai kļūtu par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju, lauksaimniekam līdz kārtējā gada 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām:

 • VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, tālr.: 64130013, fakss:64130010, http://www.stc.lv, e-pasts: info@stc.lv
 • Sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV–2169, tālr.: 67709090, 67709001, mobilais tālr.: 26335690, fakss: 67709090, http://www.videskvalitate.lv, e-pasts: info@videskvalitate.lv

Piesakoties BLAV:

 • visai saimniecībai, t.i., visām saimniecības vienībām (t.sk. dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētai;
 • lauksaimnieks uzņemas daudzgadu saistības par katru konkrētajai aktivitātei pieteikto platības vienību, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu;
 • nav tiesību saņemt atbalstu par kultūraugiem, kas deklarēti ar kodiem 644, 645, 646, 641, 642 un 791.

Lauksaimnieka atbilstība BLAV tiks noteikta, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju sniegtajiem atzinumiem!

Par aramzemē sētiem nektāraugiem var pretendēt uz BLAV atbalstu, ja saimniecībā tīrsējā vai maisījumā audzē amoliņu, esparseti, facēliju, ežziedi, biškrēsliņu, pūķgalvi, daglīti, dedestiņu, kaķumētru vai melisu. 

Par aramzemē sētu garšaugu un ārstniecības augu platību var pretendēt uz BLA atbalstu, ja saimniecībā audzē kumelītes, kliņģerītes, cigoriņu, piparmētru, pupumētru, vērmeles, lofantu, naktssveces, deviņvīru spēku, ābolmētras, citronmelisu, topinambūrus, tauksaknes, ehināciju, ārstniecības lupstāju, dižzirdzeni, raspodiņu, sirds māteri, ārstniecības gurķeni, fenheli, baziliku, timiānu, estragonu, sierāboliņu, anīsu, majorānu, raudeni, salviju vai izopu.

 Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme; 
 • atbalsta pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka statusam un atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • atbalsta pretendentam kārtējā gadā jāizpilda atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli bioloģiski sertificēti lauki.

BLAV uzņemas trīs vai piecu gadu saistības:

 • nodrošina, ka ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgo / aramzemē sēto zālāju hektāru, t.sk. platībās, kas pārsniedz 50 ha un kuras izmanto ārstniecības augu vākšanai (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma);
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta.

Pļaušanas nosacījumi:

 • ilggadīgos un aramzemē sētos zālājus jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc no lauka līdz kārtējā gada 15.08.;
 • ja ilggadīgos vai aramzemē sētos zālājus izmanto biškopības nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai, tad tos atļauts nopļaut un novākt no lauka līdz kārtējā gada 15.09.; 
 • ja zālāji tiek izmantoti sertificētu sēklu ieguvei un tie kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD, tad tos atļauts nokult līdz kārtējā gada 01.10.;
 • enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kuru ziedēšanas fāze sasniegta iepriekšējā gadā, jānopļauj un jānovāc līdz kārtējā gada 01.05.;
 • ilggadīgo stādījumu rindstarpām, kuru platums pārsniedz 1 m, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrādātām un nokaltušiem kokiem vai krūmiem jābūt aizvāktiem līdz kārtējā gada 15.09.

Nosacījumi par papuvi:

 • ja papuve Vienotajā iesniegumā tiks deklarēta vairāk par 25%, atbalsts tiks piešķirts par to platības daļu, kas nepārsniedz 25% no kopējās aramzemes;
 • nezālēm regulāri jābūt apkarotām, un augiem, t.sk. zaļmēslojumam, jābūt iestrādātiem augsnē līdz kārtējā gada 15.09.;
 • līdz kārtējā gada 30.05. mehāniski jāapstrādā, ja papuves platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs, bet līdz 15.09. platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15.09.

Platības, ko izmanto savvaļas ārstniecības augu vākšanai

Atbalsta pretendenta platības, ko izmanto ārstniecības augu vākšanai, atbilst prasībām, ja to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas izsniegts atzinums. Šādās platībā nav jānodrošina minimālais liellopu blīvums. Tomēr, ja kopējā platība, kur saimniecība vāc ārstniecības augus, pārsniedz 50 ha, tad platībā, kas pārsniedz 50 ha, jānodrošina liellopu blīvums.

 Saimniecībā jānodrošina vismaz minimālie lauksaimnieciskie ieņēmumi

Jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā:

 • 2017.gadā – vismaz 170 EUR/ha (pēc 2016. vai 2015.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem);
 • no 2018.gada – vismaz 200 EUR/ha (pēc 2017. vai 2016.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem).

Minimālajos ieņēmumos netiek ieskaitīts valsts un ES atbalsts, kā arī krājumi. Minimālie ieņēmumi nav jānodrošina no atmatas, ilggadīgo stādījumu (līdz četru gadu vecuma sasniegšanai) platības, kā arī, ja atbalsta pretendents ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā kalendārajā gadā, vai no platības, kurā kultūraugi ir cietuši nepārvaramas varas vai  ārkārtas apstākļu dēļ gadā, par kuru tika sagatavota gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, un atbalsta pretendents par to ziņojis LAD 15 darba dienu laikā.

Ja saistību periodā nav nodrošināti minimālie ieņēmumi:

 • pirmajā reizē tiek piemērots brīdinājums un maksājums tiek veikts pilnā apmērā;
 • atkārtoti – maksājums tiek samazināts par 10%;
 • trīs reizes un vairāk – maksājums tiek samazināts par 25%.

 

 IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLAV aktivitātei, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2017. (vai līdz 15.06.2017. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums, kurā B daļā  jāveic atzīme par pieteikšanos BLA;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAV var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2017.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2017.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2017., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr.808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību