Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2019.g.

BLAV aktivitātē 2019.gadā uz BLA atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem ir spēkā esošas BLAV saistības, vai kuri atbilst BLAV un ir pārņēmuši saistības no cita BLAV klienta vai ir veikta saistību pārveidošana no VSMD. Kā arī tie, kuri 2018.gadā izpildījuši saistības BLAJ aktivitātē un 2019.gadā vēlas uzņemties jaunas trīs gadu saistības BLAV aktivitātē, nepārsniedzot izpildīto BLAJ saistību platību (var pieteikt arī mazāku platību nekā izpildīto BLAJ saistību platību) un ir apguvuši apmācības par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm.

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme
 • atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • kārtējā gadā jāizpilda atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kas ir iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

BLAV saistības:

 • ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) nodrošina īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz viena hektāra ilggadīgā / aramzemē sētā zālāja, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījuma, kur tauriņzieži vairāk par 50% un tajās nekultivēto ārstniecības augu vākšanas (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma) platībās, kas ir virs 50 ha;
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta – iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

 

Atbalsts par bioloģiski sertificētām bitēm

Pasākumā BLAV var pretendēt uz atbalstu par bišu saimēm. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam:

 • jābūt spēkā esošām saistībām un atbalsttiesīgajai platība vismaz 1 ha BLAV aktivitātē;
 • jāveic atzīme Vienotajā iesnieguma B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Lai saņemtu atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm:

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • uzņemas saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV (vienīgi saistību pārņemšanas vai pārveidošanas gadījumos) vai turpina saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV (ir vismaz 1 ha atbalsttiesīgas platības);
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

 Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņokatru gadu līdzmaija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu samju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēl reiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma.

Ja LAD pārbaudē uz vietas konstatēs mazāku bišu saimju skaitu nekā reģistrēts LDC datu bāzē, lauksaimniekam tks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par 1 atbalsttiesīgu bišu saimi.

!!!  Detalizēto informāciju par BLAV skatieties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2019.gadā".

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi

Lauksaimnieki, kuriem beidzies BLAJ divu (2017. – 2018.) vai attiecīgi – trīs gadu (2016. – 2018.) saistību periods un kuri apguvuši kursus par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm, un 2019.gadā vēlas uzņemties jaunas BLA saistības, jāņem vērā, ka 2019.gadā:

 • sāksies jauns trīs gadu saistību periods (2019. – 2021.);
 • tiks apstiprināta jauna saistību platība BLAV aktivitātē, kas nepārsniegs izpildīto BLAJ saistību platību (var pieteikt arī mazāku platību nekā izpildīto BLAJ saistību platību);
 • jaunajai BLAV saistību platībai netiks piemērota 10% tolerance attiecībā uz platības izmaiņām.

Lauksaimnieki, kuriem beidzies BLAJ saistību periods, savas saistības nevar nodot BLAV.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Ja vien saimniecība nav bioloģiski sertificēta vismaz 2018.gadā, tad šādos saistību pārņemšanas vai pārveidošanas gadījumos lauksaimnieks var pretendēt uz BLA atbalstu, ja tas līdz 2019. gada 1.aprīlim ir iesniedzis pieteikumu vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām:

 • SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”;
 • biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”.

 

Piesakoties atbalstam pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība”:

 • visai saimniecībai, t.i., visām saimniecības vienībām (t.sk. lauksaimniecības dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētai. Tomēr, ja kārtējā gadā:
 • nav sertificēta biškopības joma no lauksaimnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nav izpildāma prasība par dravu novietojumu 3 km attālumā no platības ar konvencionāli apsaimniekotiem laukiem – nektāra un ziedputekšņu avotiem, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas. BLA atbalstu nevarēs saņemt par bišu saimēm, kas nav sertificētas!
 • nav sertificēti lauksaimnieka īpašumā vai turējumā esoši zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atrodas saimniecībā un tiek izmantoti sportam vai tūrismam, izmitināti vai nodarbināti saimniecībā, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas.
 • lauksaimnieks (pārņemot saistības vai pēc saistību izpildes BLAJ aktivitātē piesakoties BLAV aktivitātei) uzņemas saistības par katru konkrētajai aktivitātei pieteikto platības vienību;
 • nav tiesību saņemt atbalstu par kultūraugiem, kas atbilst kodiem 340, 644, 645, 646, 641, 642, 791 un 792.

Lauksaimnieka atbilstība BLAV atbalstam tiks noteikta, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju sniegtajiem atzinumiem!

 

 IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLAV aktivitātei, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2019. (vai līdz 17.06.2019. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums, kurā B daļā  jāveic atzīme par pieteikšanos BLA;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAV var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2019.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 17.06.2019.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 17.06.2019., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 17.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr.808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.