Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2018.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāti "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ).

BLAJ aktivitātē 2018.gadā uz BLA atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem ir spēkā esošas BLAJ saistības, kā arī tie, kuri atbilst BLAJ un ir pārņēmuši saistības no cita BLAJ klienta.

BLAJ aktivitātē 2018.gadā atbalsta pretendenti:

 • kuriem jau ir spēkā esošas saistības, nav tiesīgi tās paplašināt (izņemot pieļaujamās 10% robežās);
 • nav tiesīgi uzņemties jaunas saistības, izņemot saistību nodošanas un pārņemšanas gadījumus.

BLAJ nosacījumiem atbilstošai personai BLA atbalsts tiks atteikts, ja tā pārņem BLAV saistības! Saistību pārņemšana netiks veikta!

Atkarībā no saimniecībā audzētajiem kultūraugiem lauksaimniekam BLAJ aktivitātē ir:

 • 3 gadu saistības saimniecībās, kurās ir ilggadīgo stādījumu platības vismaz 0,3 ha; vai
 • 2 gadu saistības saimniecībās, kurās nav ilggadīgo stādījumu platību. 

Ja lauksaimnieks kādā no saistību gadiem pārtrauks saistības (ar vai bez iepriekš saņemtā atbalsta atmaksas) vai pabeigs saistības BLAJ, tad viņš atkārtoti nevarēs pieteikties BLAJ aktivitātei. 

Pabeidzot saistības BLAJ, lauksaimnieks var uzņemties jaunas daudzgadu saistības BLAV aktivitātē, nepārsniedzot izpildīto BLAJ saistību platību, ar nosacījumu, ka viņš apguvis kursus par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (160 stundas). 

Obligātās mācības BLAJ:

 • BLAJ atbalsta pretendentam ne vēlāk kā otrajā saistību gadā ir jāapmeklē vismaz 160 stundu apmācības kursi par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm.
 • Kārtējā gadā BLA atbalstu atsaka par 50%, un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo mācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti, ja:

            -  atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis mācību kursus vai

            -  kursi ir apmeklēti, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē vai

            -  saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis mācību kursus līdz 30.maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada.

 • Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs pilnvarot citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību, apmeklēt apmācību kursus.

Piesakoties BLAJ atbalstam:

 • visai saimniecībai, t.i., visām saimniecības vienībām (t.sk. lauksaimniecības dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētai:

      -   ja kārtējā gadā nav sertificēta biškopības joma no lauksaimnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nav izpildāma prasība par dravu novietojuma attālumu no platības ar konvencionāli apsaimniekotiem laukiem – nektāra un ziedputekšņu avotiem, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas.

 • lauksaimnieks (pārņemot saistības vai pēc saistību izpildes BLAJ aktivitātē piesakoties BLAV aktivitātei) uzņemas saistības par katru konkrētajai aktivitātei pieteikto platības vienību;
 • nav tiesību saņemt atbalstu par kultūraugiem, kas deklarēti ar kodiem 644, 645, 646, 641, 642, 791 un 792.

Lauksaimnieka atbilstība BLAJ atbalstam tiks noteikta, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju sniegtajiem atzinumiem!

Par aramzemē sētiem nektāraugiem var pretendēt uz BLAJ atbalstu, ja saimniecībā tīrsējā vai maisījumā audzē amoliņu, esparseti, facēliju, ežziedi, biškrēsliņu, pūķgalvi, daglīti, dedestiņu, kaķumētru vai melisu. 

Par aramzemē sētu garšaugu un ārstniecības augu platību var pretendēt uz BLA atbalstu, ja saimniecībā audzē kumelītes, kliņģerītes, cigoriņu, piparmētru, pupumētru, vērmeles, lofantu, naktssveces, deviņvīru spēku, ābolmētras, citronmelisu, topinambūrus, tauksaknes, ehināciju,  ārstniecības lupstāju, dižzirdzeni, raspodiņu, sirds māteri, ārstniecības gurķeni, fenheli, baziliku, timiānu, estragonu, sierāboliņu, anīsu, majorānu, raudeni, salviju vai izopu.

2018.gadā pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” lauksaimniekiem nav tiesību paplašināt esošās vai uzņemties jaunas saistības, izņemot saistību pārņemšanas gadījumus. Šādās situācijās (izņemot, ja saimniecība bioloģiski sertificēta vismaz 2017.gadā) saistību pārņēmējs var pretendēt uz BLA atbalstu, ja tas līdz kārtējā gada 1.aprīlim ir iesniedzis pieteikumu vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām:

 • VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, tālr.: 64130013, fakss:64130010, www.stc.lv, e-pasts: info@stc.lv
 • Biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV–2169, tālr.: 67709090, 67709001, mobilais tālr.: 26335690, fakss: 67709090, www.videskvalitate.lv, e-pasts: info@videskvalitate.lv

 

Pļaušanas nosacījumi:

 • ilggadīgos un aramzemē sētos zālājus jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc no lauka līdz kārtējā gada 15.08.;
 • ja ilggadīgos vai aramzemē sētos zālājus izmanto biškopības nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai, tad tos atļauts nopļaut un novākt no lauka līdz kārtējā gada 15.09.; 
 • ja zālāji tiek izmantoti sertificētu sēklu ieguvei un tie kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD, tad tos atļauts nokult līdz kārtējā gada 01.10.;
 • ilggadīgo stādījumu rindstarpām, kuru platums pārsniedz 1 m, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrādātām un nokaltušiem kokiem vai krūmiem jābūt aizvāktiem līdz kārtējā gada 15.09.

Nosacījumi par papuvi:

 • ja papuve Vienotajā iesniegumā tiks deklarēta vairāk par 25%, atbalsts tiks piešķirts par to platības daļu, kas nepārsniedz 25% no kopējās aramzemes;
 • nezālēm regulāri jābūt apkarotām, un augiem, t.sk. zaļmēslojumam, jābūt iestrādātiem augsnē līdz kārtējā gada 15.09.;
 • līdz kārtējā gada 30.05. mehāniski jāapstrādā, ja papuves platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs, bet līdz 15.09. platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15.09.

Platības, ko izmanto savvaļas ārstniecības augu vākšanai

Atbalsta pretendenta platības, ko izmanto ārstniecības augu vākšanai, atbilst prasībām, ja to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas izsniegts atzinums. Šādās platībā nav jānodrošina minimālais liellopu blīvums. Tomēr, ja kopējā platība, kur saimniecība vāc ārstniecības augus, pārsniedz 50 ha, tad platībā, kas pārsniedz 50 ha, jānodrošina liellopu blīvums.

Par kultūraugiem, kuri sēti pēc 25.jūnija

 Atbalsta pretendentam BLA atbalstu nepiešķirs par aramzemes platību, kurā atbalstam pieteiktais kultūraugs (izņemot kultūraugus ar īsu veģetācijas periodu (salāti, redīsi, dilles) vai šo kultūraugu maisījumu) iesēts pēc kārtējā gada 25.jūnija.

Saimniecībā jānodrošina vismaz minimālie lauksaimnieciskie ieņēmumi

Jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā – vismaz 200 EUR/ha (no 2018.gada) pēc 2016. vai 2017.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem. Minimālajos ieņēmumos netiek ieskaitīts saņemtais valsts un ES atbalsts, kā arī krājumi. Prasību par minimālajiem ieņēmumiem nepiemēro:

 • atmatai un papuvei;
 • ilggadīgo stādījumu platībām līdz četru gadu vecuma sasniegšanai;
 • ja atbalsta pretendents ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā kalendāra gadā vai gadu pirms iepriekšējā gada;
 • platībai, kurā atbalsta pretendents, kultūraugi vai dzīvnieki ir cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ gadā, par kuru tika sagatavota gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, un par šiem apstākļiem atbalsta pretendents 15 dienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, ir iesniedzis pierādījumus kontroles institūcijai;
 • zālāju platībai trīs gadus no gada, kad atbalsta pretendents LDC pirmo reizi ir reģistrējis liellopus, aitas vai kazas un tie ir gaļas šķirnes dzīvnieki.

Ja saistību periodā nav nodrošināti minimālie ieņēmumi:

 • pirmajā reizē tiek piemērots brīdinājums un maksājums tiek veikts pilnā apmērā;
 • atkārtoti – maksājums tiek samazināts par 10%;
 • trīs reizes un vairāk – maksājums tiek samazināts par 25%.

SVARĪGI! Ja 2018.gadā pēc 2016. vai 2017.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem nav nodrošināti minimālie ieņēmumi, saimniecībai tiks piemērots brīdinājums, bet BLA atbalstam samazinājums 2018.gadā netiks piemērots!

 

 Atbalsts par bioloģiski sertificētām bišu saimēm

Pasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība” var pretendēt uz atbalstu arī par bišu saimēm. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam:

 • jābūt spēkā esošām saistībām un atbalsttiesīgajai platībai vismaz 1ha apjomā BLAJ vai BLAV aktivitātēs;
 • jāveic atzīme Vienotā iesnieguma B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi par bioloģiski sertificētām bišu saimēm

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • uzņemas vai turpina saistības aktivitātē BLAJ;
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja bišu saimju skaits no 15.maija līdz 15.septembrim ir mainījies, bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo septiņu dienu laikā pēc notikuma.

Ja LAD konstatēs, ka LDC reģistrēto bišu saimju skaits ir lielāks, nekā LAD pārbaudē uz vietas konstatētais, lauksaimniekam tiks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par vienu atbalsttiesīgu bišu saimi.

  

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai kļūtu par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju, lauksaimniekam līdz kārtējā gada 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”. 

Lai saņemtu atbalstu BLA pasākumā, visām saimniecības vienībām (t.sk., dzīvniekiem) ir jābūt bioloģiski sertificētām. Ja bioloģiski sertificētā saimniecībā ir BDUZ atbilstoša platība un atbalsta pretendents par šo platību vēlas saņemt BDUZ nevis BLA atbalstu, tad Vienotajā iesniegumā C daļas 8.kolonnā pie attiecīgā lauka jāveic atzīme par lauka pieteikšanu BDUZ. Šajā gadījumā par konkrēto lauku tiks izmaksāts BDUZ  atbalsts, bet par visām pārējām platībām – BLA atbalsts. 

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme; 
 • atbalsta pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka statusam un atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • atbalsta pretendentam kārtējā gadā jāizpilda atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kas ir iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

BLAJ saistības:

 • ne vēlāk kā otrajā saistību gadā jāiegūst pamatiemaņas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā, apmeklējot apmācību kursus par “Bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm” (kopā 160 st.) un iegūstot sertifikātu, kuru izdevusi Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde. Atbalsta pretendents var iesniegt arī citu dokumentu, kas apliecina atbilstošo pamatiemaņu apguvi. Atbilstošais dokuments jāiesniedz LAD ne vēlāk kā līdz otrā saistību gada 30.maijam.
 • ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) uz vienu ilggadīgo / aramzemē sēto zālāju, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījuma, kur tauriņzieži vairāk par 50% un platībās, kas pārsniedz 50 ha un kuras izmanto nekultivēto ārstniecības augu vākšanai (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma) hektāru nodrošina īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības;
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta - iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLA maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018. (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums, kurā B daļā  jāveic atzīme par pieteikšanos BLA un jānorāda, kurā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā lauksaimnieks iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAJ var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2018.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2018., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.