Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2019.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāti "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ).

BLAJ aktivitātē 2019.gadā uz BLA atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem ir spēkā esošas BLAJ saistības, kā arī tie, kuri atbilst BLAJ un ir pārņēmuši saistības no cita BLAJ klienta vai ir veikta saistību pārveidošana no VSMD. 

BLAJ nosacījumiem atbilstošai personai BLA atbalsts tiks atteikts, ja tā pārņem BLAV saistības! Saistību pārņemšana netiks veikta!

2019.gadā BLA aktivitātēs lauksaimnieki:

 • kuriem jau ir spēkā esošas saistības, nav tiesīgi tās paplašināt (izņemot pieļaujamās 10% robežās);
 • nav tiesīgi uzņemties jaunas saistības, izņemot saistību pārveidošanas, nodošanas un pārņemšanas gadījumus.

Atkarībā no saimniecībā audzētajiem kultūraugiem lauksaimniekam BLAJ aktivitātē ir:

 • 3 gadu saistības saimniecībās, kurās ir ilggadīgo stādījumu platības vismaz 0,3 ha vai
 • 2 gadu saistības saimniecībās, kurās nav ilggadīgo stādījumu platības. 

Ja lauksaimnieks kādā no saistību gadiem pārtrauks saistības (ar vai bez iepriekš saņemtā atbalsta atmaksas) vai pabeigs saistības BLAJ, tad viņš atkārtoti nevarēs pieteikties BLAJ aktivitātei. 

Pabeidzot saistības BLAJ aktivitātē, lauksaimnieks var uzņemties jaunas trīs gadu saistības BLAV aktivitātē, nepārsniedzot izpildīto BLAJ saistību platību (var pieteikt arī mazāku platību nekā izpildīto BLAJ saistību platību), ar nosacījumu, ka viņš apguvis kursus par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (160 stundas) un iesniedzis LAD atbilstošu dokumentu.

Piesakoties atbalstam pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība”:

 • visai saimniecībai, t.i., visām saimniecības vienībām (t.sk. lauksaimniecības dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētai. Tomēr, ja kārtējā gadā:
 • nav sertificēta biškopības joma no lauksaimnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nav izpildāma prasība par dravu novietojumu 3 km attālumā no platības ar konvencionāli apsaimniekotiem laukiem – nektāra un ziedputekšņu avotiem, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas. BLA atbalstu nevarēs saņemt par bišu saimēm, kas nav sertificētas!
 • nav sertificēti lauksaimnieka īpašumā vai turējumā esoši zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atrodas saimniecībā un tiek izmantoti sportam vai tūrismam, izmitināti vai nodarbināti saimniecībā, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas.
 • lauksaimnieks (pārņemot saistības vai pēc saistību izpildes BLAJ aktivitātē piesakoties BLAV aktivitātei) uzņemas saistības par katru konkrētajai aktivitātei pieteikto platības vienību;
 • nav tiesību saņemt atbalstu par kultūraugiem, kas atbilst kodiem 340, 644, 645, 646, 641, 642, 791 un 792.

Lauksaimnieka atbilstība BLAJ tiks noteikta, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju sniegto atzinumu!

 

BLAJ saistības:

 • ne vēlāk kā otrajā saistību gadā jāiegūst pamatiemaņas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā, apmeklējot apmācību kursus par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (kopā 160 stundas) un iegūstot sertifikātu, kuru izdevusi Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde, kura īsteno apmācības pasākumā “Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi”. Atbalsta pretendents var iesniegt arī citu dokumentu, kas apliecina atbilstošo pamatiemaņu apguvi. Atbilstošais dokuments jāiesniedz LAD ne vēlāk kā līdz otrā saistību gada 30.maijam;
 • ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) nodrošina īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz viena hektāra ilggadīgā / aramzemē sētā zālāja, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījuma, kur tauriņzieži vairāk par 50 % un tajās nekultivēto ārstniecības augu vākšanas (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma) platībās, kas ir virs 50 ha; 
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta – iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

Obligātās mācības BLAJ

 • BLAJ atbalsta pretendentam ne vēlāk kā otrajā saistību gadā ir jāapmeklē vismaz 160 stundu apmācības par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm.
 • Kārtējā gadā BLA atbalstu atsaka par 50 %, un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo apmācību beigšanu apliecinoši dokumenti, ja:
 • atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis apmācības vai
 • apmācības ir apmeklētas, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē vai
 • saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis apmācības līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada.
 • Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs pilnvarot citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību, apmeklēt apmācības.

 

 Atbalsts par bioloģiski sertificētām bišu saimēm

Pasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība” var pretendēt uz atbalstu arī par bišu saimēm. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam:

 • jābūt spēkā esošām saistībām un atbalsttiesīgajai platībai vismaz 1ha apjomā BLAJ aktivitātē;
 • jāveic atzīme Vienotā iesnieguma B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi par bioloģiski sertificētām bišu saimēm

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • uzņemas vai turpina saistības aktivitātē BLAJ;
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo katru gadu līdz maija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēl reiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma. 

Ja LAD pārbaudē uz vietas konstatēs mazāku bišu saimju skaitu nekā reģistrēts LDC datu bāzē, lauksaimniekam tiks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par vienu atbalsttiesīgu bišu saimi.

  

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi

Lauksaimnieki, kuriem beidzies BLAJ divu (2017. – 2018.) vai attiecīgi – trīs gadu (2016. – 2018.) saistību periods un kuri apguvuši kursus par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm, un 2019.gadā vēlas uzņemties jaunas BLA saistības, jāņem vērā, ka 2019.gadā:

 • sāksies jauns trīs gadu saistību periods (2019. – 2021.);
 • tiks apstiprināta jauna saistību platība BLAV aktivitātē, kas nepārsniegs izpildīto BLAJ saistību platību (var pieteikt arī mazāku platību nekā izpildīto BLAJ saistību platību);
 • jaunajai BLAV saistību platībai netiks piemērota 10% tolerance attiecībā uz platības izmaiņām.

Lauksaimnieki, kuriem beidzies BLAJ saistību periods, savas saistības nevar nodot BLAV.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme; 
 • atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • atbalsta pretendentam kārtējā gadā jāizpilda atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, kas ir iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLA maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2019. (vai līdz 17.06.2019. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums, kurā B daļā  jāveic atzīme par pieteikšanos BLA un jānorāda, kurā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā lauksaimnieks iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAJ var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2019.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 17.06.2019.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 17.06.2019., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 17.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.