Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD) 2018.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopība" (VSMD).

VSMD atbalsts ir paredzēts lauksaimniekiem – dārzkopjiem, kuri dārzkopības produktu audzēšanā, ievēro ne tikai obligātās integrētās augu aizsardzības metodes, bet, papildus tām, veic dažādus mērķtiecīgi orientētus dārza kopšanas darbus un aizsardzības pasākumus ar mērķi samazināt ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu saistīto risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un to ietekmi uz vidi. Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu!

Izmaiņas saistību platībā 2018.gadā

Uzskatāms, ka saistību platība nemainās, ja lauksaimnieks daudzgadu saistību periodā to samazina ne vairāk kā par 10% no aktuālās apstiprinātās saistību platības VSMD.

Ja VSMD aktivitātē lauksaimnieks samazina saistību platību vairāk nekā par 10%, tad saistības tiks pārtrauktas un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā atpakaļ. 

Kuros gadījumos var uzņemties jaunas saistības 2018.gadā?

VSMD aktivitātē 2018.gadā atbalsta pretendenti ir tiesīgi paplašināt un uzņemties jaunas saistības.

Ja saistību platība salīdzinājumā ar aktuālo apstiprināto saistību platību palielināta:

 • līdz 20% – daudzgadu saistību periods nemainās;
 • vairāk par 20% – atbalsta pretendentam sākas jauns daudzgadu saistību periods par visu palielināto saistību platību.

Saistību pārtraukšana

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tā ir samazināta.

Persona, kas pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas.

 

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības platība, kas ietver: 

          -  lauksaimniecības zemi, kurā audzē ābeles, bumbieres, saldos un skābos ķiršus, plūmes, krūmmellenes (mellenes, zilenes), lielogu dzērvenes, kā arī citus augļu kokus, ogulājus un ilggadīgos stādījumus, no kā iegūst ēdamus augļus, kā arī zemenes, kartupeļus vai dažādus dārzeņus, (izņemot lopbarībai paredzētus kāpostus, zirņus, pupas vai kukurūzu);

          -  augsto sūnu purvu un izstrādātu kūdras purvu platību, kura tiek izmantota lauksaimniecībā augļu un ogu dārzu ierīkošanai un kurā audzē krūmmellenes (mellenes, zilenes), lielogu dzērvenes, zilenes, avenes vai kazenes. 

 • lauksaimniekam jāveic lauksaimnieciskā darbība, izmantojot vidi saudzējošas dārzkopības metodes;
 • atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki;
 • atbalsta pretendentam līdz kārtējā gada 22.maijam ir jābūt reģistrētam VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti visi atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības.

Piecu gadu saistības:

 • audzējot atbalsttiesīgos kultūraugus, lauksaimniekam jāievēro normatīvajos aktos noteiktie integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības, ko apliecina ikgadējs ieraksts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā un VAAD izsniegts atzinums;
 • visā saistību periodā lauksaimniekam ir jābūt reģistrētam VAAD lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
 • jānodrošina vismaz minimālā kultūraugu audzēšanas biezība (atbalsttiesīgu kultūraugu skaits) konkrētajā laukā pārbaudes brīdī.

 Piesakot platības VSMD atbalstam, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS (ja atbalsta pretendents MLS apstiprināts 2015.gadā). VSMD atbalstu var saņemt atbalsta pretendents, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā atbalsttiesīgā platība kārtējā gada 15.jūnijā ir vismaz 1 ha un katra lauka platība ir vismaz 0,3 ha. 

Daudzgadu saistību periodā atbalsta pretendents var mainīt lauku atrašanās vietu.

Atbalsta pretendents, piesakoties VSMD, apņemas:

 • visā daudzgadu saistību periodā nesamazināt apstiprināto saistību platību;
 • ievērot atbalsta saņemšanas noteikumus;
 • katru gadu visā saistību periodā iesniegt LAD Vienoto iesniegumu,

kā arī visā saimniecībā ievēro:

 • savstarpējās atbilstības prasības;
 • minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības.

 

 IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos VSMD aktivitātei, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018. (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā C daļā  jāveic atzīme pie lauka par pieteikšanos VSMD aktivitātei.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.