Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2018.g.

 Īstenojot aktivitāti  "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN), tiks veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un saudzējošas vides izveide dabīgiem apputeksnētājiem un medus bitēm. Piesakoties uz atbalstu, lauksaimniekam jānorāda bišu saimju ganāmpulka numurs un bišu saimju skaits, kas tiks ganītas atbalsttiesīgajā platībā. Kā arī jānorāda, vai viņš ir bišu saimju īpašnieks vai arī atbalsttiesīgajā platībā tiks turētas citam lauksaimniekam piederošas bišu saimes. Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu!

Piesakot platības SVIN aktivitātei, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS (ja atbalsta pretendents MLS apstiprināts 2015.gadā). Atbalstu var saņemt atbalsta pretendents, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā atbalsttiesīgā platība kārtējā gada 15.jūnijā ir vismaz 1 ha un katra lauka platība ir vismaz 0,3 ha. 

Atbalsta pretendents, piesakoties SVIN aktivitātei, apņemas:

 • visā daudzgadu saistību periodā nesamazināt apstiprināto saistību platību;
 • ievērot atbalsta saņemšanas noteikumus;
 • katru gadu visā saistību periodā iesniegt LAD Vienoto iesniegumu,

kā arī visā saimniecībā ievēro:

 • savstarpējās atbilstības prasības;
 • minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības.

Daudzgadu saistību periodā atbalsta pretendents var mainīt lauku atrašanās vietu.

Uzskatāms, ka saistību platība nemainās, ja lauksaimnieks daudzgadu saistību periodā to samazina ne vairāk kā par 10% no aktuālās apstiprinātās saistību platības SVIN.

Ja SVIN aktivitātē lauksaimnieks samazina saistību platību vairāk nekā par 10%, tad saistības tiks pārtrauktas un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā atpakaļ. 

Kuros gadījumos var uzņemties jaunas saistības 2018.gadā?

SVIN aktivitātē 2018.gadā atbalsta pretendenti ir tiesīgi paplašināt un uzņemties jaunas saistības.

Ja saistību platība salīdzinājumā ar aktuālo apstiprināto saistību platību palielināta:

 • līdz 20% – daudzgadu saistību periods nemainās;
 • vairāk par 20% – atbalsta pretendentam sākas jauns daudzgadu saistību periods par visu palielināto saistību platību.

 Saistību pārtraukšana

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tā ir samazināta.

Persona, kas pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas.

 

Atbalsta likme
89.00
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi
 • Piesakot platības SVIN atbalstam, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS!
 • Par SVIN platību vienlaicīgi nevar saņemt BDUZ, VSMD, RLZP un BLA, kā arī BSA SAP, BSA SSA un BSA SLS.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē:

          ~  tīrsējā – facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus (skat. 27.nodaļu “Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksts”), kā arī tauriņziežus – esparseti, amoliņu, ragaino vanagnadziņu, balto āboliņu, sarkano āboliņu un bastarda āboliņu;

           ~ savstarpējā maisījumā (sajaucot sēklas un sējot vienlaidus vai sējot un stādot slejās) – garšaugus un kultivētus ārstniecības augus un citus kultivētus nektāraugus (skat. 27.nodaļu “Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksts”);

          ~  pasējā – sinepēm, facēlijai vai griķiem pasējā sēti tauriņzieži – esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš;

 • lauksaimniekam jāveic lauksaimnieciskā darbība un jāaudzē atbalsttiesīgie kultūraugi;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību jāizpilda atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības;
 • atbalsttiesīgā platība ir  vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki. 

Piecu gadu saistības:

 • ik gadu jādeklarē vismaz 3 dažādi atbalsttiesīgie augi (Vienotajā iesniegumā jānorāda vismaz 3 dažādi atbalsttiesīgie kultūraugu kodi) un vismaz vienā laukā jāaudzē kāds no atbalsttiesīgajiem tauriņziežiem, t.sk. tie, kas sēti pasējā sinepēm, facēlijai vai griķiem;
 • jānodrošina vismaz viena īpašumā esoša vai nomāta bišu saime uz 0,5 ha katrā atbalsttiesīgajā laukā vai pie tā lauka ziedēšanas fāzē (no brīža, kad uzziedējuši vismaz 10% atbalsttiesīgo augu, līdz brīdim, kad turpina ziedēt vismaz 90% atbalsttiesīgo augu) ne vairāk kā 200 m attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas pārvietojamā novietnē, un ne vairāk kā 1000 m attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas stacionārajā novietnē;
 • bišu saimes ir jāreģistrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, un stropi ir jāmarķē atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram;
 • atbalsttiesīgos augus pēc to noziedēšanas var nopļaut un novākt no lauka vai sasmalcināt un atstāt izklaidus, bet nav atļauts iestrādāt augsnē, lai tos nomainītu pret citu kultūraugu, ja vien līdz kārtējā gada 15.septembrim atbilstošo platību nesagatavo ziemāju sējai;
 • atbalsttiesīgajā platībā nelieto augu aizsardzības līdzekļus;
 • jākārto lauku vēsture, norādot tajā darbības, kas apliecina saistību prasību izpildi (atbalsttiesīgo auga veidu, sēšanas vai stādīšanas datumu, ziedēšanas sākumu un beigas, bišu saimju skaitu, to atvešanas un aizvešanas datumu no atbalsttiesīgās platības, augu novākšanas laiku un veidu pēc to noziedēšanas, kā arī citu būtisku informāciju).

 

VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai saņemtu SVIN atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018.  (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā:

 • jāievada lauku dati (kultūraugs, atbalsta veids) un
 • jāiezīmē lauki kartē (iezīmētā platība automātiski tiks nolasīta un uzskatīta par deklarēto platību).

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2018., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.– 2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr.808/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.