Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2019.g.

 Īstenojot aktivitāti  "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN), tiks veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un saudzējošas vides izveide dabīgiem apputeksnētājiem un medus bitēm. 

Piesakot platības SVIN aktivitātei, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS (ja atbalsta pretendents MLS apstiprināts 2015.gadā). Atbalstu var saņemt atbalsta pretendents, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā atbalsttiesīgā platība kārtējā gada 15.jūnijā ir vismaz 1 ha un katra lauka platība ir vismaz 0,3 ha. 

Atbalsta pretendents, piesakoties SVIN aktivitātei, apņemas:

 • visā daudzgadu saistību periodā nesamazināt apstiprināto saistību platību;
 • ievērot atbalsta saņemšanas noteikumus;
 • katru gadu visā saistību periodā iesniegt LAD Vienoto iesniegumu,

kā arī visā saimniecībā ievēro:

 • savstarpējās atbilstības prasības;
 • minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības.

Saistības:

2019.gadā SVIN atbalsta pretendenti ir tiesīgi paplašināt un uzņemties jaunas saistības, nepārsniedzot aktivitātēm pieejamā finansējuma apmēru.

Atbalsta pretendents, pretendējot uz SVIN atbalstu uzņemas daudzgadu saistības uz pieciem gadiem. Saistību periodā atbalsta pretendents nedrīkst samazināt apstiprināto aktuālo saistību platību.

Uzskatāms, ka saistību platība nemainās un LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību, ja saistību platība tiks samazināta ne vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās SVIN saistību platības.

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās saistību platības, saistības tiks pārtrauktas par samazināto saistību platību un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā. 

 Ja SVIN atbalstam pieteiktā saistību platība tiks palielināta ne vairāk kā par 20% salīdzinājumā ar pirmā saistību gada platību:

 • LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību;
 • saistību platība tiks palielināta līdz atbalsttiesīgo ha skaitam;
 • daudzgadu saistību periods netiks mainīts.

Ja SVIN atbalstam pieteiktā saistību platība tiks palielināta vairāk kā par 20 % salīdzinājumā ar pirmā saistību gada platību:

 • LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību;
 • saistību platība tiks palielināta līdz atbalsttiesīgo ha skaitam;
 • atbalsta pretendentam sāksies jauns daudzgadu saistību periods par visu atbalstam pieteikto saistību platību.

Daudzgadu saistību periodā atbalsta pretendents var mainīt lauku atrašanās vietu.

Informācijas aktualizēšana par bišu saimju skaitu

Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo katru gadu līdz maija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma.

! Ja SVIN atbalsta pretendents 2019.gadā nav nodoršinājis informācijas aktualizācijas un izmaiņu reģistrēšanas prasību LDC datubāzē par bišu saimju skaitu sasakaņā ar normatīvajiem aktiem, kārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē samazina par 50 %. Ja konstatē atkārtotu prasības neizpildi aktivitātē, atbalstu kārtējā gadā nepiešķir, bet saistības nepārtrauc.

 Saistību nodošana un pārņemšana

Atbalsta pretendents drīkst nodot vai pārņemt daudzgadu SVIN saistības. 

Platību maksājumu saistību nodošanai / pārņemšanai jāaizpilda veidlapa Vienotā iesnieguma / Akcīzes degvielas iesnieguma / Lauku attīstības programmas pasākumu aktivitāšu saistību nodošana un pārņemšana (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas), kas jāparaksta gan saistību nodevējam, gan saistību pārņēmējam. Veidlapa jāiesniedz arī tad, ja atbalsta pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku vai otrādi.

Tāpat atbalsta pretendentam līdz 2019.gada 15.oktobrim, aizpildot attiecīgo veidlapu, ir jāinformē LAD viena mēneša laikā par gadījumu, kad tas citai personai nodod visu savu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, kas to pārņem vienlaikus ar attiecīgajām saistībām.

 

Saistību pārtraukšana

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tās ir pārtrauktas.

Persona, kura pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas. Šajā gadījumā gan saimniecības nodevējam, gan pārņēmējam jāaizpilda veidlapa saistību pārtraukšanai bez atmaksas Paskaidrojums par LAP saistību pārtraukšanu (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas).

 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi
 • Piesakot platības SVIN atbalstam, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS!
 • Par SVIN platību vienlaicīgi nevar saņemt BDUZ, VSMD, RLZP un BLA, kā arī  SAP, SSA un SLS.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē:

          ~  tīrsējā – facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus, kā arī tauriņziežus – esparseti, amoliņu, ragaino vanagnadziņu, balto āboliņu, sarkano āboliņu un bastarda āboliņu;

           ~ savstarpējā maisījumā (sajaucot sēklas un sējot vienlaidus vai sējot un stādot slejās) – garšaugus un kultivētus ārstniecības augus un citus kultivētus nektāraugus;

          ~  pasējā – sinepēm, facēlijai vai griķiem pasējā sēti tauriņzieži – esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš;

 • lauksaimniekam jāveic lauksaimnieciskā darbība un jāaudzē atbalsttiesīgie kultūraugi;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības;
 • atbalsttiesīgā platība ir  vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki. 

Piecu gadu saistības:

 • ik gadu jādeklarē vismaz 3 dažādi atbalsttiesīgie augi (Vienotajā iesniegumā jānorāda vismaz 3 dažādi atbalsttiesīgie kultūraugu kodi) un vismaz vienā laukā jāaudzē kāds no atbalsttiesīgajiem tauriņziežiem, t.sk. tie, kas sēti pasējā sinepēm, facēlijai vai griķiem;
 • jānodrošina vismaz viena īpašumā esoša vai nomāta bišu saime uz 0,5 ha pie katra atbalsttiesīgā lauka vai tajā lauka ziedēšanas fāzē (no brīža, kad uzziedējuši vismaz 10% atbalsttiesīgo augu, līdz brīdim, kad turpina ziedēt vismaz 90% atbalsttiesīgo augu) ne vairāk kā 200 m attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas pārvietojamā novietnē, un ne vairāk kā 1000 m attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas stacionārajā novietnē;
 • bišu saimes ir jāreģistrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, un stropi ir jāmarķē atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram;
 • atbalsttiesīgos augus pēc to noziedēšanas var nopļaut un novākt no lauka vai sasmalcināt un atstāt izklaidus, bet nav atļauts iestrādāt augsnē, lai tos nomainītu pret citu kultūraugu, ja vien līdz kārtējā gada 15.septembrim atbilstošo platību nesagatavo ziemāju sējai;
 • atbalsttiesīgajā platībā aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus;
 • jākārto lauku vēsture, norādot tajā darbības, kas apliecina saistību prasību izpildi (atbalsttiesīgo auga veidu, sēšanas vai stādīšanas datumu, ziedēšanas sākumu un beigas, bišu saimju skaitu, to atvešanas un aizvešanas datumu no atbalsttiesīgās platības, augu novākšanas laiku un veidu pēc to noziedēšanas, kā arī citu būtisku informāciju).

 

VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai saņemtu SVIN atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2019.  (vai līdz 17.06.2019. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā:

 • jāievada lauku dati (kultūraugs, atbalsta veids) un
 • jāiezīmē lauki kartē (iezīmētā platība automātiski tiks nolasīta un uzskatīta par deklarēto platību).

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 17.06.2019.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 17.06.2019., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.– 2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr.808/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.