Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 2018.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ).

Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Visā Latvijas teritorijā līdz 2020.gadam notiks ilggadīgo zālāju pārvērtēšana, ko veiks Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP). Tas nozīmē, ka līdz 2013.gadam atzītās BVZ platības tiks pārvērtētas, lai noteiktu, vai tajās esošie ilggadīgie zālāji atbilst no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu Eiropas Savienības nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopa vai putnu dzīvotnes prasībām (turpmāk – ES nozīmes zālāju biotops). Ja pēc pārvērtēšanas, ilggadīgo zālāju atzīs par ES nozīmes zālāju biotopu, tam tiks noteikta ražības klase un atbilstoša likme (zemākā likme 1.ražības klasei, bet augstākā – 4.klasei).

LAD līdz kārtējā gada 1.februārim papildina lauku bloku identifikācijas sistēmas lauku bloku karti (turpmāk – lauku bloku karte) ar ilggadīgo zālāju platībām, kurām kopš iepriekšējā gada 1.februāra piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, norādot lauku bloku kartes papildināšanas datumu. 

Ja atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 1.februārim ir aparis vai pārveidojis ilggadīgā zālāja platības, kurām periodā no kārtēja gada 1.janvāra līdz 1.februārim LAD lauku bloku kartē pirmo reizi piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, atbalsta pretendentam līdz kārtējā gada 1.aprīlim rakstiski jāinformē DAP. Šajā gadījumā DAP no jauna novērtēs ES nozīmes zālāju biotopa statusu un precizēs robežas.

BDUZ atbalstam var pieteikt arī pirms 2013.gada atzīto BVZ platību, kas vēl nav pārvērtēta. Šajā gadījumā līdz ilggadīgā zālāja pārvērtēšanai atbalsta pretendentam tiks maksāta pamatlikme. Ja pēc pārvērtēšanas BVZ platība netiks atzīta par ES nozīmes zālāja biotopu, atbalsta pretendentam par attiecīgo platību saistības netiks pārtrauktas un arī atlikušajā saistību periodā par šo platību viņš varēs saņemt pamatlikmi.

Kārtējā gadā BDUZ atbalstu atsaka par 50%, un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegts atbilstoša mācību kursa beigšanas apliecinošs dokuments, ja:

 • atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis mācību kursu vai
 • mācību kurss ir apmeklēts, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē vai
 • saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis mācību kursu līdz 30.maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada.

Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs pilnvarot citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību, apmeklēt apmācību kursu.

 

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Individuālie komersanti
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības platībā esošie ilggadīgie zālāji, kas atrodas: 
 • lauksaimniecības zemē un:

        -  pirms 2013.gada ir atzīti par BVZ;
        -  pēc 2013.gada ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopu (1. līdz 3.ražības klase);

 • ārpus lauksaimniecības zemes (teritorijā ar identificējamām un uzmērāmām robežām) un pēc 2013.gada ir atzīti ES nozīmes zālāju biotopu (4.ražības klase).
 • atbalsta pretendentam, veicot lauksaimniecisko darbību, BDUZ atbalsttiesīgā platība jāapsaimnieko ekstensīvi;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, kuri ir kartogrāfiski identificēti LAD lauku bloku identifikācijas sistēmā un vienas atbalsta likmes ietvaros kopējā pieteiktā atbalsttiesīgā platība laukā nav mazāka par 0,3 ha;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti visi atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības.

 

Piecu gadu saistības:

 • jāveic atbalsttiesīgās platības apsaimniekošana noganot vai nopļaujot:

      -  ganīšana:

          >  atļauts ganīt ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;

          >  nav atļauta augsnes bojāšana, ko izraisa pārganīšana, kad nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9    nosacītās liellopu vienības uz 1 ha vidēji ganību sezonā no 15.05. līdz 15.09. (skat. 21C apakšnodaļu “Piemērs ganīšanas režīma izvērtēšanai BDUZ platībās”);

          >  nepietiekami noganītās platības ir jāappļauj līdz 15.09.

       -  pļaušana:

          >  vienu reizi gadā platība jānopļauj. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus, bet novāc no lauka līdz kārtējā gada 15.09.;

          >  nebojā augsnes virskārtu, izvēloties augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku.

 • nedrīkst veikt iekultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju u.c.);
 • kārto lauku vēsturi katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības (ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas datumu un siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu);
 • ja uzņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu (ja saistības pārņem persona, kura nav apmeklējusi apmācību kursu, saistību pārņēmējam tas jāapmeklē līdz 30.maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada).

 

 IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BDUZ maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018. (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā C daļā pretī attiecīgajam ilggadīgo zālāju laukam 8. kolonnā jāveic atzīme pie lauka par pieteikšanos BDUZ aktivitātei, norādot apsaimniekošanas veidu - pļaušana vai ganīšana.

Pēc tam, kad Vienotajā iesniegumā tiks apstiprināts zīmējums un norādīts kultūras kods 710 Ilggadīgie zālāji un 8.kolonnā norādīts BDUZ apsaimniekošanas veids (pļaušana vai ganīšana), 9.kolonnā automātiski tiks norādīta konkrētajā laukā lauku blokā esošā BDUZ platība. Vienā laukā deklarētā VPM platība var atšķirties no BDUZ platības.

Katra zālāju ražības klase kartē ir iezīmēta atšķirīgā krāsā. Viena lauka ietvaros var būt gan BVZ, gan ES nozīmes zālāju biotopi ar dažādām ražības klasēm. 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.

Veicot jebkādas izmaiņas attiecībā uz BDUZ platību, tās obligāti jāizdara lauku bloku kartē!

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.