Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) (2015.g.)

Atbalstu var saņemt par meža zemju (izņemot purvu) platībām, kas atrodas: 

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā;
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā.

Atbalsta pretendents ir persona, kas apsaimnieko mežu un 15.05.2015. ir tā:

 1. īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs);
 2. tiesisko valdītāju kooperatīvs;
 3. tiesisko valdītāju apvienība.

Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju prasa visi kopīpašnieki, uz savstarpējās vienošanās pamata pilnvarojot tikai vienu personu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Uz atbalstu nevar pretendēt par pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu mežu.

Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgo hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi ir šāds:

1) pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumi:

• 160 EUR – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

• 120 EUR – aizliegta galvenā cirte;

• 45 EUR – aizliegta kailcirte;

2) pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir vairāku veidu saimnieciskās darbības ierobežojumiem, – 112 EUR. 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

Ņemot vērā regulārās izmaiņas īpaši aizsargājamo teritoriju normatīvajos aktos:

 • ja meža zeme, ko vēlaties pieteikt NIM atbalstam, atrodas Slīteres nacionālajā parkā, dabas liegumā „Ventas ieleja” vai dabas parkā „Sauka”, lūdzu atkārtoti VMD pārliecinieties par atbalsttiesīgajām ierobežojumu platībām;
 • plānotās izmaiņas īpaši aizsargājamo teritoriju normatīvajos aktos var atrast sekojošā adresē: http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas: 

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā;
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā.

 Atbalstu var saņemt meža zemju platību, ja:

1) 01.04.2015. ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte. Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem jāpārliecinās VMD vietējā virsmežniecībā pie vides speciālista!

2) atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,5 ha lieli lauki;

3) pieteikto lauku robežām jāsakrīt ar meža nogabalu robežām un jābūt identificējamām dabā. Vienā laukā var apvienot vairākus meža nogabalus, kam ir kopējas robežas;

4) atbalsttiesīgās meža zemes platības nosaka pamatojoties uz Meža valsts reģistra un LAD lauku reģistra datiem;

5) par attiecīgo atbalsttiesīgo platību nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;

6) par attiecīgo atbalsttiesīgo platību kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos;

7) pieteiktajā platībā jābūt veiktai inventarizācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību, kas ir spēkā 01.04.2015.;

8) ievēro nacionālos normatīvos aktos noteiktās prasības par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un mikroliegumos;

9) atbalsta pretendents saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa 01.11.2015. nav administratīvi sodīts vai līdz 01.11.2015. ir samaksājis naudas sodu par šiem pārkāpumiem un atlīdzinājis mežam nodarītos zaudējumus;

 Atbalsta maksājumu nevar saņemt pretendents, kam pēc stāvokļa 15.06.2015. LAD ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai saņemtu NIM atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai  LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 22.05.2015.  (vai līdz 15.06.2015 ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • Vienotais iesniegums;
 • Vienotā iesnieguma pielikums „Atbalsta iesniegums „Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritoriju”;
 • meža zemju plāna kopiju, kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības.

 

Vienotā iesnieguma un tā pielikuma "Atbalsta iesniegums "Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritoriju" un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

! Noteikti saglabājiet aizpildīto Meža zemju plāna kopiju! Tā būs nepieciešama, ja vēlēsieties iesniegt labojumus vai papildinājumus.

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2015.gada 15.jūnijs ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus Vienotajam iesniegumam un meža pielikumam.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2016.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Ar Vienotā iesnieguma administrēšanas kārtību var iepazīties šeit.

Veidlapas

Obligāti iesniedzamie dokumenti:

 1. Vienotais iesniegums;
 2. Vienotā iesnieguma pielikums „Atbalsta iesniegums „Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritoriju”;
 3. meža zemju plāna kopija, kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platība.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr.808/2014 (2014. gada 17. jūlija), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Meža likums

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.