Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2019.g.

Mazo lauksaimnieku atbalsts (MLS) ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums 500 EUR apmērā par saimniecību, kurš aizstāj Vienoto platības maksājumu (VPM), Zaļināšanas maksājumu (ZAL), Maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) un Brīvprātīgu saistītos atbalstus (BSA). Dalībai Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā lauksaimnieki varēja pieteikties tikai 2015.gadā.

Ja lauksaimnieks vēlas izstāties no MLS 2019.gadā, viņam LAD EPS Vienotā iesnieguma veidlapā jāaktivizē poga "Atteikties no MLS shēmas" un jāievada atteikšanās pamatojums. Atsakoties no MLS, lauksaimniekam vairs nebūs iespējams MLS shēmā iestāties atkārtoti.

Ja lauksaimnieks pēc atteikšanās no MLS vēlas pretendēt VPM, ZAL, BSA vai JAL, tad viņam līdz 2019.gada 22.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 17. jūnijam) jāiesniedz Vienotais iesniegums, atzīmējot attiecīgos atbalsta veidus un deklarējot atbilstošās platības.

Piesakoties MLS, lauksaimniekam:

NAV tiesību saņemt pārējos tiešos maksājumus: VPM ZAL BSA JAL
IR tiesības saņemt šādus atbalstus un maksājumus: BDUZ VSMD RLZP SVIN
BLA NIM

 

Ja divus gadus pēc kārtas LAD konstatēs, ka lauksaimnieks nav izpildījis atbalsta saņemšanas nosacījumus (t.sk. nebūs pieteicies MLS), viņš tiks izslēgts no MLS!

Atbalsta likme
500.00
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Privātpersonas
 • Juridiskas personas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai saņemtu MLS atbalstu 2019.gadā lauksaimniekam, kurš iekļauts Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā (MLS), līdz 2019.gada 22.maijam vai līdz 17.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu (1% par katru nokavēto darba dienu)  jāiesniedz LAD EPS Vienotais iesniegums, apstiprinot, ka iepriekšējā gadā Vienotajā iesniegumā norādītā informācija nemainās, vai norādot attiecīgās izmaiņas.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 1. Lauksaimniekam jāsaglabā vismaz 2015.gadā deklarētā atbalsttiesīgā platība.
 2. MLS atbalstu var saņemt, ja atbalsttiesīgā LIZ ir:
 • vismaz 1 ha, bet viena lauka platība ir vismaz 0,3 ha;
 • lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 15.06.2019.

   3. Uz MLS netiek attiecinātas SA kontroles un samazinājumi, tomēr lauksaimniekam savā saimniecībā ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās SA prasības.

   4. Nedrīkst būt radīti mākslīgi apstākļi, lai gūtu labumu no dalības MLS (skat. Rokasgrāmatas 11F.apakšnodaļu).

   5.  Atbalstu par kaņepju sējplatībām var saņemt, ja tiek ievēroti papildu nosacījumi (skat. Rokasgrāmatas 5F apakšnodaļu).

   6. Tiesības saņemt MLS atbalstu nav nododamas citai personai, izņemot mantošanas gadījumu, kad viena persona (tikai viens mantinieks) pārņem pilnīgi visu saimniecības atbalsttiesīgo platību, kas tika deklarēta 2015.gadā. Šajā gadījumā personai, kas pārņem tiesības saņemt MLS atbalstu, LAD līdz 2019.gada 22.maijam vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 2019.gada 17.jūnijam jāiesniedz: 

 • Vienotais iesniegums, piesakoties VPM (administrēšanas gaitā VPM atbalsta veids tiks nomainīts uz MLS);
 • iesniegums, informējot LAD par MLS tiesību pārņemšanu;
 • mantojuma apliecības kopija.

Papildu iesniedzamie dokumenti:

1. Piesakot kaņepju platības (skat. Rokasgrāmatas 5F apakšnodaļu):

 • deklarācija “VPM/ MLS deklarētās kaņepju sējplatības” (Vienotā iesnieguma 4.solis “Kaņepju sējplatības”);
 • iesēto kaņepju šķirnes sēklu iepakojumu oficiālās etiķetes oriģinālu vai kaņepju saglabājamās šķirnes sēklu iepakojuma etiķetes oriģinālu.

2. Īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājuma kopija, ja MLS piesaka īscirtmeta atvasāju sugu platības (skat. Rokasgrāmatas 5D apakšnodaļu).

3. Pēc LAD pieprasījuma jāiesniedz apliecinājums, ka atbalstam pieteiktā LIZ ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā vadījumā (lietošanā) 15.06.2019.

 

Mākslīgu apstākļu radīšana un to sekas.

Ja 2019.gadā vai kādā no nākamajiem gadiem LAD konstatēs, ka lauksaimnieks sniedzis nepatiesu informāciju (tādējādi radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai), kārtējā gadā MLS atbalsts netiks izmaksāts un viņam būs jāatmaksā arī iepriekš saņemtais MLS atbalsts pilnā apmērā, kā arī jāsamaksā noteiktie procenti. 

Mākslīgi radīti apstākļi ir visi tie gadījumi, kad:

 • saimniecības izveides mērķis ir bijis iegūt lielāku maksājumu nekā piesakoties tikai VPM un ZAL; 
 • lauksaimnieks nevar pierādīt, ka saimniecības izveidošanas mērķis ir lauksaimnieciskās darbības veikšana.

Par mākslīgi radītiem apstākļiem liecinās šādas pazīmes:

 • saimniecība izveidota, sadalot kādu citu saimniecību 2 vai vairāk daļās;
 • saimniecība izveidota un pirmo reizi tiešajiem maksājumiem pieteikusies pēc 2011.gada 18.oktobra;
 • saimniecības lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas veids būs tāds pats kā piegulošu lauku apsaimniekošanas veids un starp laukiem nebūs novērojama robeža dabā (atšķirīgs augu segums) u.c.

Tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks nav radījis mākslīgus apstākļus, ja: 

 • VPM pieteicās 2011.gadā un kopš tā laika saimniecības atbalsttiesīgā LIZ platība nav samazinājusies vairāk par 50%;
 • 2015.gadā Vienotajā iesniegumā deklarētā LIZ platība ir vismaz 5 ha;
 • summa, ko lauksaimnieks būtu tiesīgs saņemt par 2015.gadu no citiem tiešajiem maksājumiem, kas nav MLS, būtu vismaz 500 EUR (ja viņš nebūtu pieteicies MLS);
 • saimniecība, par kuras LIZ iesniegts Vienotais iesniegums dalībai MLS, iegūta pirkšanas vai nomas ceļā (pārņemot visu saimniecību kopumā, nevis daļēji);
 • saimniecība vai tās daļa, par kuras LIZ iesniegts Vienotais iesniegums dalībai MLS, iegūta mantojuma ceļā;
 • saimniecība izveidota ar tiesas spriedumu.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.