Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2018.g.

Zaļināšanas maksājuma mērķis ir palielināt lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā, ievērojot trīs lauksaimniecības prakses:

 • kultūraugu dažādošana;
 • ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana un/vai uzturēšana;
 • esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.

Piesakoties Vienotajam paltības maksājumam, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam.

Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas tiek pieteikti ar atzīmi "Platība bez atbalsta", ja vien saimniecībai nav piemērojams izņēmums.

Zaļināšanas prasības neattiecina uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām, kā arī saimniecībām, kuru aramzemes platība ir mazāka par 10 ha un kurās nav zālāju.

Ja daļa no saimniecības platības ir bioloģiski sertificēta, tad zaļināšanas prasības nav attiecināmas tikai uz bioloģiski sertificētām platībām. Pārējās saimniecības platībās, kas nav bioloģiski sertificētas, zaļināšanas prasības ir jānodrošina.

Ja saimniecībai nav piemērojams neviens no izņēmumiem, tad piesakoties tiešajiem maksājumiem par platībām, lauksaimniekiem jāievēro zaļināšanas prasības. Ja minētās prasības netiks ievērotas, lauksaimnieks zaudēs daļu vai pat visu zaļināšanas maksājumu.

Zaļināšanas prasību noteikšanas shēma

Saimniecības aramzemes platība 2018.gadā Vai saimniecībā 2018.gadā jāievēro kultūraugu dažādošana? Vai saimniecībā 2018.gadā jāizveido/jāuztur ENP? Vai jāsaglabā esošie ilggadīgie zālāji?
mazāk par 10 ha

1. Neuzaramais zālājs

Lauksaimnieks nedrīkst uzart vai pārveidot ilggadīgos zālājus, kas atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jutīgiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biotopi vai putnu dzīvotnes)!

2. Ilggadīgo zālāju īpatsvara saglabāšana

Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valstī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tika noteikta 2015.gadā, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem!

 

10,00 - 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

15,01 - 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% un 2 galvenie kopā ne vairāk par 95% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

Detalizēto informāciju par Zaļināšanas prasībām skatieties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2018.gadā".

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti
Svarīgi

Piesakoties Vienotajam paltības maksājumam, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam.

Prasība par neuzaramajiem aizsargājamiem ekoloģiski jutīgiem ilggadīgiem zālājiem jāievēro arī saimniecībās, kurās aramzeme ir mazāk par 10 ha.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018. (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā:

 • jāievada lauku dati (kultūraugs, atbalsta veids);
 • jāiezīmē lauki kartē (iezīmētā platība automātiski tiks nolasīta un uzskatīta par deklarēto platību).

Nepieciešamības gadījumā:

 • pievienojot ainavas elementus aramzemes laukiem;
 • iesniedzot papildus informāciju un dokumentus.

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

Pēc LAD pieprasījuma papildu iesniedzamie dokumenti:

 • deklarācija par attiecīgajā platībā audzētiem kultūraugiem (k.k. 871, 872, 811), ja saimniecības aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk;
 • pierādījumi, ka platība, kuru aizņem ainavu elementi (dižkoki, dižakmeņi, aizsargājamas alejas, koki vai  krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, dīķi, grāvji) ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 15.06.2018.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.