Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2018.g.

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus. Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, skaitot no pirmās saimniecības dibināšanas saimniecības vadītāja statusā.

Uz JAL maksājumu var pretendēt:

 • fiziskas vai juridiskas personas par pirmo dibināto vai pārņemto saimniecību.  Juridiskas personas, ja vismaz periodā no 22.05.2018. līdz 31.12.2018. to kontrolē JAL prasībām atbilstoša fiziska persona;
 • fiziskas personas ne vecākas par 40 gadiem gadā, kad tās vai tās kontrolē esošā juridiskā persona, pirmo reizi iesniedz Vienoto iesniegumu saskaņā ar VPM shēmu un pirmā saimniecība ir nodibināta ne vairāk kā 5 gadu laikā pirms pirmās pieteikšanās JAL;
 • no 2018.gada arī atbalsta pretendenti, kuri JAL maksājumam tika apstiprināti 2015. – 2017.gadā un kuru pirmās dibinātās saimniecības bija periodā no 2010. līdz 2013.gadam.

Nav tiesību saņemt JAL:

 • JAL nav tiesību saņemt lauksaimniekam, kurš ir pieteicies MLS;
 • Ja JAL atbalstam pieteiktā saimniecība nav lauksaimnieka pirmā dibinātā saimniecība vai to nevar uzskatīt par pirmās saimniecības pārņemšanas gadījumu;
 • ja pirmā saimniecība ir dibināta vairāk nekā 5 gadus pirms pirmās pieteikšanās JAL;
 • ja lauksaimnieks vienā dienā ir dibinājis vairākas saimniecības, JAL piešķir tikai par vienas saimniecības platību, kuru norāda lauksaimnieks, vai nepiešķir nevienai no saimniecībām, ja tiek konstatēta mākslīgu apstākļu radīšana.

Par pirmās lauku saimniecības dibināšanu saimniecības vadītāja statusā (turpmāk – pirmās saimniecības dibināšana) tiek uzskatīts brīdis, kad fiziska persona vai tās kontrolē esoša juridiska persona pirmo reizi veic vienu no šādām darbībām: 

 • iesniedz iesniegumu valsts vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai saņemšanai;
 • deklarē lauksaimniecības ieņēmumus VID;
 • reģistrē Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC) lauksaimniecības dzīvniekus, kas atbilst vismaz trim nosacītajām liellopu vienībām attiecīgā gada 1.janvārī, 1.aprīlī, 1.jūlijā vai 1.oktobrī.  

 Par gados jaunu lauksaimnieku ir uzskatāma fiziska persona, kas:

 • nav vecāka par 40 gadiem tajā gadā, kad tā vai tās kontrolē esošā juridiskā persona pirmo reizi iesniedz Vienoto iesniegumu saskaņā ar VPM shēmu, kas ieviesta no 2015.gada (pirmajā pieteikšanās gadā nevar palikt 41 gads);
 • pirmo saimniecību ir nodibinājusi ne vairāk kā 5 gadu laikā pirms pirmās pieteikšanās JAL. 

Juridiskas personas izvērtēšana:

Uz JAL maksājumu var pretendēt šādas juridiskas personas: 

 • individuālie (ģimenes) uzņēmumi vai zemnieku saimniecības (turpmāk – zemnieku saimniecības);
 • kapitālsabiedrības. 

Lai juridiskai personai 2018.gadā būtu tiesības pretendēt uz JAL maksājumu, tajā ir jābūt vismaz vienam gados jaunajam lauksaimniekam, kurš reāli un ilgstoši kontrolē šo juridisko personu 2018.gadā vismaz periodā no 22.maija līdz 31.decembrim. Tas nozīmē, ka šajā periodā fiziskajai personai:

 • jāatbilst gados jaunu lauksaimnieku nosacījumiem;
 • kapitālsabiedrībā ir jāpieder noteiktam skaitam kapitāldaļu un jābūt paraksta tiesībām vai
 • zemnieku saimniecībā vai individuālajā (ģimenes) uzņēmumā jābūt paraksttiesīgam īpašniekam 

 Juridiskās personas atbilstības nosacījumi JAL

Juridiskās personas veids  Kontroli nodrošina gados jauna lauksaimnieka nosacījumiem atbilstoša Juridiskā persona JAL maksājumam piesakās pirmo reizi 2017. vai 2018.gadā Juridiskā persona JAL maksājuma saņemšanai apstiprināta 2015. vai 2016.gadā
Nosacījumi, kam jābūt izpildītiem 2018.gadā vismaz periodā no 22.05. līdz 31.12.
Kapitālsabiedrība viena persona pieder vairāk par 50% un ir paraksta tiesības pieder vismaz 50% un ir paraksta tiesības
vairākas personas   katrai pieder vismaz 20%, bet kopā vairāk par 50% un katrai ir paraksta tiesības katrai pieder vismaz 20%, bet kopā vismaz 50% un katrai ir paraksta tiesības 
Zemnieku sabiedrība viena persona   ir vienīgais parakstisīgais īpašnieks ir paraksttiesīgs īpašnieks 
vairākas personas   ir vienīgie paraksttiesīgie īpašnieki (kontrole jānodrošina vienīgi JAL nosacījumiem atbilstošām personām) ir paraksttiesīgi īpašnieki (kontroli var nodrošināt kopā ar JAL nosacījumiem neatbilstošu personu) 

 

Ja juridisku personu, kas piesakās JAL,  pārvalda cita juridiska persona, tad  JAL var saņemt, ja ikviena fiziskā persona, kura kontrolē šo otro juridisko personu, atbilst jaunā lauksaimnieka nosacījumiem.

 

 Pirmās saimniecības pārņemšanas gadījumi

Ja JAL maksājumam netiks pieteikta pirmā saimniecība, tiks izvērtēta saistība starp pirmo saimniecību un saimniecību, ar kuru kārtējā gadā piesakās JAL. Šādos gadījumos tiks noteikts, vai JAL atbalstam pieteikto saimniecību var uzskatīt par pirmās saimniecības turpinājumu.

Par pirmās saimniecības turpinājumu tiek uzskatīta saimniecība, kas izveidota:

 • mainot pirmās dibinātās saimniecības juridisko statusu;
 • pārņemot pirmo saimniecību, un ja:

          -  tiek likvidēta tā juridiskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, VAI ne vēlāk kā dienu pirms pieteikšanās maksājumam tiek uzsākts saimniecības likvidācijas process, kas pabeigts ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim;

          -  fiziskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, nepiesakās valsts vai ES atbalstam lauksaimniecībai.

 Detalizēto informāciju par JAL atbalsta saņemšanas nosacījumiem, lūdzam skatīties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2018.gadā".

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos JAL maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2018. (vai līdz 15.06.2018. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, veicot atzīmi par pieteikšanos JAL. 

Juridiskām personām Vienotajā iesniegumā jānorāda tās fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, kas vismaz periodā no 2018.gada 22.maija līdz 2018.gada 31.decembrim atbilst JAL prasībām un veic juridiskās personas kontroli.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2018., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.