Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2017.g.

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus. Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, skaitot no pirmās saimniecības dibināšanas saimniecības vadītāja statusā.

Uz JAL maksājumu var pretendēt:

 • fiziskas personas ne vecākas par 40 gadiem;
 • juridiskās personas, ja vismaz periodā 22.05.2017. - 31.12.2017. to kontrolē JAL prasībām atbilstoša fiziska persona.

Nav tiesību saņemt JAL:

 • JAL nav tiesību saņemt lauksaimniekam, kurš ir pieteicies MLS;
 • ja lauksaimnieks piesaka atbalstam saimniecību, kas nav viņa pirmā dibinātā vai kontrolētā saimniecība;
 • ja pirmā saimniecība ir dibināta vairāk nekā 5 gadus pirms pieteikšanās JAL;
 • ja lauksaimnieks vienā dienā ir dibinājis vairākas savā kontrolē esošas saimniecības, JAL piešķir tikai par vienas saimniecības platību, kuru norāda lauksaimnieks, vai nepiešķir nevienai no saimniecībām, ja tiek konstatēta mākslīgu apstākļu radīšana.

Par pirmās lauku saimniecības dibināšanu saimniecības vadītāja statusā (turpmāk – pirmās saimniecības dibināšana) tiek uzskatīts brīdis, kad fiziska persona vai tās kontrolē esoša juridiska persona pirmo reizi veic vienu no šādām darbībām: 

 • iesniedz iesniegumu valsts vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai saņemšanai;
 • deklarē lauksaimniecības ieņēmumus VID;
 • lauksaimniecisko darbību deklarē VID kā savu saimnieciskās darbības jomu vai veidu. 

 Par gados jaunu lauksaimnieku ir uzskatāma fiziska persona, kas:

 • nav vecāka par 40 gadiem tajā gadā, kad pirmo reizi iesniedz Vienoto iesniegumu saskaņā ar VPM shēmu, kas ieviesta no 2015.gada (pirmajā pieteikšanās gadā nevar palikt 41 gads);
 • pirmo saimniecību ir nodibinājusi ne vairāk kā 5 gadu laikā pirms pirmā Vienotā iesnieguma iesniegšanas, kurā veikta atzīme par pietikšanos JAL. 

Kas ir fiziskas personas kontrolē esoša juridiska persona?

Uz JAL var pretendēt šādas juridiskas personas: individuālie (ģimenes) uzņēmumi vai zemnieku saimniecības un kapitālsabiedrības. 

Lai juridiskai personai būtu tiesības pretendēt uz JAL 2017.gadā, tajā ir jābūt vismaz vienai fiziskajai personai, kas reāli un ilgstoši kontrolē šo juridisko personu vismaz 2017.gadā periodā no 22 maija līdz 31.decembrim. Tas nozīmē, ka minētajā periodā fiziskajai personai:

 • jāatbilst JAL nosacījumiem;
 • kapitālsabiedrībā ir jāpieder noteiktam skaitam kapitāldaļu un jābūt paraksta tiesībām vai
 • zemnieku saimniecībā vai individuālajā (ģimenes) uzņēmumā jābūt paraksttiesīgam īpašniekam. 

No 2017.gada salīdzinājumā ar 2015. un 2016.gadu ir izmaiņas attiecībā uz nepieciešamo kapitāldaļu skaitu kapitālsabiedrībā un īpašnieka statusu zemnieku saimniecībā. 

JAL atbalsta izmaksas maksimālais ilgums ir pieci gadi, skaitot no pirmās saimniecības dibināšanas gada. Ilgums atkarīgs no tā, pirms cik gadiem dibināta pirmā saimniecība. Ja jāizvērtē juridiskās personas atbilstība JAL, tad pirmās saimniecības dibināšanas gads tiek noteikts katram no juridiskajā personā esošajiem gados jaunajiem lauksaimniekiem.

Respektīvi, tiek izvērtēta katras JAL vecumam atbilstošās personas “vēsture” – tiek pārbaudīts, kurš ir pirmais gads, kad fiziskā persona vai tās kontrolē esošā juridiskā persona pirmo reizi pieteicās valsts vai ES atbalstam lauksaimniecībai, deklarēja VID lauksaimniecības ieņēmumus vai lauksaimniecību kā savu darbības veidu. Piecu gadu periods tiks skaitīts no visagrāk dibinātās pirmās saimniecības gada.

 Pirmās saimniecības pārņemšanas gadījumi

Ja JAL netiks pieteikta pirmā saimniecība, tiks izvērtēta saistība starp pirmo saimniecību un saimniecību, ar kuru piesakās JAL. Tiks noteikts, vai šo saimniecību var uzskatīt par pirmās saimniecības turpinājumu.

Ja JAL atbalstam piesakās ar saimniecību, kas pārņēmusi pirmo dibināto saimniecību, tad JAL ir tiesības saņemt vienīgi tad, ja tā izveidota:

 • mainot pirmās dibinātās saimniecības juridisko statusu;
 • pārņemot pirmās dibinātās saimniecības īpašumā esošo lauksaimniecības zemi, un ja:

        -  tiek likvidēta tā juridiskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, VAI ne vēlāk kā dienu pirms pieteikšanās maksājumam tiek uzsākts saimniecības likvidācijas process, kas pabeigts ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim;

        -  fiziskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, nepiesakās valsts vai ES atbalstam lauksaimniecībai.

 Detalizēto informāciju par JAL atbalsta saņemšanas nosacījumiem, lūdzam skatīties Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā.

Atbalsta likme
42.20
Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos JAL maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2017. (vai līdz 15.06.2017. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, veicot atzīmi par pieteikšanos JAL. 

Juridiskām personām Vienotajā iesniegumā jānorāda tās fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, kas vismaz periodā no 2017.gada 22.maija līdz 2017.gada 31.decembrim atbilst JAL prasībām un veic juridiskās personas kontroli.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2017.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2017., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību