Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2020.g.

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās lauku saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus. Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, skaitot no pirmās pieteikšanās JAL (ar noteikumu, ka pieteicies JAL vismaz 5 gadu laikā no pirmās lauku saimniecības dibināšanas). Sākot no 6.gada, lauksaimnieks uz JAL maksājumu vairs nevar pretendēt.

Līdz ar to 2020.gadā uz JALu nevar pretendēt tie lauksaimnieki, kuri pirmo reizi pieteikušies JAL 2015.gadā vai agrāk, neskatoties uz to, ka kādā no gadiem (laikposmā 2015-2019) pretendents JAL atbalstam nav pieteicies vai tas ticis noraidīts.

 

Uz JAL maksājumu var pretendēt:

 • fiziskas vai juridiskas personas par pirmo dibināto vai pārņemto saimniecību;
 • ja fiziskā persona ne vecāka par 40 gadiem tajā gadā, kad tā (vai tās kontrolē esošā juridiska persona) pirmo reizi iesniedz Vienoto iesniegumu.

Nav tiesību saņemt JAL, ja:

 • lauksaimnieks ir MLS shēmas dalībnieks; 
 • nepiesakās ar savu pirmo saimniecību;
 • to nevar uzskatīt par pirmās saimniecības pārņemšanas gadījumu;
 • pirmā saimniecība ir dibināta vairāk nekā 5 gadus pirms pirmās pieteikšanās JAL;
 • konstatē mākslīgus apstākļus;
 • vienā dienā ir dibinātas vairākas saimniecības, JAL maksājumu var saņemt tikai par vienas saimniecības platību;
 • juridisko personu kontrolējošā fiziskā/ās persona/as kārtējā gadā nesaglabā nepārtrauktu kontroli no 22.maija līdz 31.decembrim;
 • kārtējā gadā juridisko personu vairs nekontrolē neviena no tām fiziskajām personām, kas to kontrolēja pirmajā gadā, kad juridiskā persona tika apstiprināta JAL maksājumam;
 • juridisko personu, kas pretendē uz JAL, kontrolē cita juridiskā persona, kurā fiziskās personas neatbilst JAL nosacījumiem.

 

Par pirmās lauku saimniecības dibināšanu saimniecības vadītāja statusā tiek uzskatīts brīdis, kad fiziska persona vai tās kontrolē esoša juridiska persona pirmo reizi veic vienu no šādām darbībām: 

 • iesniedz iesniegumu valsts vai ES atbalsta lauksaimniecībai saņemšanai;
 • deklarē lauksaimniecības ieņēmumus VID;
 • reģistrē Lauksaimniecības datu centrā (LDC) lauksaimniecības dzīvniekus, kas atbilst vismaz trim nosacītajām liellopu vienībām attiecīgā gada 1.janvārī, 1.aprīlī, 1.jūlijā vai 1.oktobrī.  

 Par gados jaunu lauksaimnieku ir uzskatāma fiziska persona, kas:

 • nav vecāka par 40 gadiem tajā gadā, kad tā vai tās kontrolē esošā juridiskā persona pirmo reizi iesniedz Vienoto iesniegumu saskaņā ar VPM shēmu, kas ieviesta no 2015.gada;
 • pirmo saimniecību ir nodibinājusi ne vairāk kā 5 gadu laikā pirms pirmās pieteikšanās JAL. 

Juridiskas personas izvērtēšana:

Uz JAL maksājumu var pretendēt šādas juridiskas personas: 

 • individuālie (ģimenes) uzņēmumi vai zemnieku saimniecības;
 • kapitālsabiedrības. 

Lai juridiskai personai 2020.gadā būtu tiesības pretendēt uz JAL maksājumu, tajā ir jābūt vismaz vienam gados jaunajam lauksaimniekam, kurš kontrolē šo juridisko personu 2020.gadā vismaz periodā no 22.maija līdz 31.decembrim. Tas nozīmē, ka šajā periodā fiziskajai personai:

 • jāatbilst gados jaunu lauksaimnieku nosacījumiem;
 • kapitālsabiedrībā ir jāpieder noteiktam skaitam kapitāldaļu un jābūt paraksta tiesībām vai
 • zemnieku saimniecībā vai individuālajā (ģimenes) uzņēmumā jābūt paraksttiesīgam īpašniekam.

Ja juridisku personu, kura piesakās JAL, pārvalda cita juridiska persona, tad var pretendēt uz JAL maksājumu vienīgi tad, ja ikviena fiziskā persona, kura kontrolē šo otro juridisko personu, atbilst JAL nosacījumiem. 

 Juridiskās personas atbilstības nosacījumi JAL

Juridiskās personas veids  Ja kontroli nodrošina gados jauna lauksaimnieka nosacījumiem atbilstoša: Juridiskā persona JAL maksājumam pirmo reizi apstiprināta 2017. - 2019.g., vai piesakās pirmo reizi 2020.gadā Juridiskā persona JAL maksājumam pirmo reizi apstiprināta 2015. vai 2016.gadā
Nosacījumi, kuriem jābūt izpildītiem 2020.gadā vismaz periodā no 22.05. līdz 31.12. (bez pārtraukuma)
Kapitālsabiedrība viena persona pieder vairāk par 50 % un ir paraksta tiesības pieder vismaz 50% un ir paraksta tiesības
vairākas personas   katrai pieder vismaz 20 % un visiem kopā vairāk par 50 % un katrai ir paraksta tiesības katrai pieder vismaz 20 % un visiem kopā vismaz 50 % un katrai ir paraksta tiesības 
Zemnieku sabiedrība viena persona   ir vienīgais parakstisīgais īpašnieks ir paraksttiesīgs īpašnieks 
vairākas personas   ir vienīgie paraksttiesīgie īpašnieki (kontrole jānodrošina vienīgi kopā ar JAL nosacījumiem atbilstošām personām) ir paraksttiesīgi īpašnieki (kontroli var nodrošināt kopā ar JAL nosacījumiem neatbilstošu personu

 

 Pirmās saimniecības pārņemšanas gadījumi

Ja JAL maksājumam netiks pieteikta pirmā saimniecība, tiks izvērtēta saistība starp pirmo saimniecību un saimniecību, ar kuru kārtējā gadā piesakās JAL. Šādos gadījumos tiks noteikts, vai JAL atbalstam pieteikto saimniecību var uzskatīt par pirmās saimniecības turpinājumu.

Par pirmās saimniecības turpinājumu tiek uzskatīta saimniecība, kas izveidota:

 • mainot pirmās dibinātās saimniecības juridisko statusu; un
 • pārņemot pirmās saimniecības juridisko statusu, un

          -  tiek likvidēta tā juridiskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, VAI ne vēlāk kā dienu pirms pieteikšanās maksājumam tiek uzsākts saimniecības likvidācijas process, kas pabeigts ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim;

          -  fiziskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, nepiesakās valsts vai ES atbalstam lauksaimniecībai.

 !!!  Detalizēto informāciju par JAL atbalsta saņemšanas nosacījumiem, lūdzam skatīties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā".

 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos JAL maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 15.06.2020. (vai līdz 30.06.2020. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, veicot atzīmi par pieteikšanos JAL. 

 LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Grozījumus Vienotajā iesniegumā var iesniegt līdz 30.06.2020.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 30.06.2020., tad atbalsta pretendentam jāsazinās ar LAD, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 30.jūnija veiktās izmaiņas tiks ņemtas vērā, nepalielinot atbalstu.

Vienoto iesniegumu vai tā pielikumus var atsaukt pilnībā vai daļēji līdz dienai, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.