Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) 2018.g.

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

Ja kādu no laukiem vēlas pieteikt SSA, tad līdz 2018. gada 1.jūnijam VAAD jāiesniedz veidlapa “Pieteikums sēklaudzēšanas lauku apskatēm”. 

Pretendējot uz pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitāti “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei” (SVIN), lauksaimnieks par attiecīgo platību vienlaikus nevar saņemt SAP, SSA vai SLS.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

BSA par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) var saņemt, ja:

 1. attiecīgajā platībā tiek audzēts pļavas timotiņš, pļavas auzene, hibrīdā airene, daudzziedu viengadīgā airene, sarkanā auzene, ganību airene, niedru auzene, pļavas skarene, kamolzāle, auzeņairene, sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, austrumu galega, lucerna, bastarda āboliņš, facēlija, ragainie vanagnadziņi, zirņi, vīķi, lauka pupas vai lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā vai šaurlapu);
 2. tiek izpildītas stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības, tostarp līdz nākamā gada 15.maijam iegūta PB, B un C kategorijas sēkla;
 3. kopējā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM;
 4. vidēji no 1 ha ir iegūts un sertificēts atbilstošs attiecīgās sugas sēklu daudzums: pļavas timotiņš 0,29 t/ha, pļavas auzene 0,29 t/ha, sarkanā auzene 0,33 t/ha, daudzziedu viengadīgā airene 0,59 t/ha, hibrīdā airene 0,54 t/ha, ganību airene 0,57 t/ha, kamolzāle 0,12 t/ha, auzeņairene 0,43 t/ha, niedru auzene 0,37 t/ha, pļavas skarene 0,25 t/ha, sarkanais āboliņš 0,23 t/ha, baltais āboliņš 0,20 t/ha, lucerna 0,11 t/ha, austrumu galega 0,16 t/ha, bastarda āboliņš 0,14 t/ha, facēlija 0,05 t/ha, ragainie vanagnadziņi 0,05 t/ha, zirņi 0,86 t/ha, lauka pupas 1,91 t/ha, lupīnas (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 0,40 t/ha, vīķi 0,40 t/ha. Maksimālo ha skaitu, par kuru var saņemt atbalstu, nosaka, sertificēto sēklas daudzumu, dalot ar attiecīgās sugas sēklu ražības rādītāju. Ja nosacījums netiks izpildīts, tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai un attiecīgais atbalsta veids tiks noraidīts!;
 5. lauksaimnieks, VAAD piesakot stiebrzāļu un lopbarības augu platību lauku apskatei, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Vienotajam iesniegumam;
 6. ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī, lauksaimniekam līdz nākamā gada 15.aprīlim LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegtu dokumentu par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15.aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu daudzumu.

Lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu BSA par platībām.

Sēklu sertifikācija jāveic savlaicīgi, lai VAAD var veikt atbilstības kontroles un līdz nākamā gada 15.maijam LAD iesniegt informāciju par sēklaudzēšanas platībām, kurās tiek izpildītas sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu, tostarp iegūta atbalsttiesīgās kategorijas sēkla.

Atbilstību BSA saņemšanas nosacījumiem pārbaudīs LAD un VAAD.

 IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lauksaimniekam, piesakoties uz SSA, līdz 2018. gada 22.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu līdz 15.jūnijam) LAD EPS jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā C daļas:

 • 5.kolonnā jāizvēlas konkrētajā laukā audzētā kultūrauga kods;
 • 6.kolonnā lauks jāpiesaka VPM, atstājot automātiski piesaistīto izvēlni “VPM”;
 • 7.kolonnā lauks jāpiesaka BSA par platībām, atstājot automātiski piesaistīto BSA veidu vai izvēloties citu.

Vienotajā iesniegumā norādītajam lauka numuram, bloka numuram, platībai un kultūraugam ir jāsakrīt ar Pieteikumā sēklaudzēšanas lauku apskatēm norādīto. 

 LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2018.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2018., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.