Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem (SAP) 2017.g.

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.

BSA par proteīnaugiem (SAP) var saņemt par proteīnaugu platību. Šo maksājumu piešķir kā gada maksājumu par noteiktu platību.

 

Atbalsta likme
54.02
Kārta noslēgusies
Svarīgi

Lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu BSA par platībām!

Lauksaimniekam Vienotā iesnieguma C daļas 7.kolonnā jāatzīmē pareizā izvēlne:

1) ja norādītais kultūrauga kods būs atbilstošs BSA veidam, kurā nav nepieciešama kultūrauga sertificēšana un kas nav BSA par cietes kartupeļiem, 7.kolonnā automātiski piesaistīsies atbilstošais BSA veids. Ja lauksaimnieks attiecīgo lauku nevēlēsies pieteikt BSA par platībām, izvēlnē jāatzīmē “Nepiesakos”;

2) ja norādītais kultūrauga kods būs atbilstošs BSA par cietes kartupeļiem vai BSA veidam, kurā ir nepieciešama kultūrauga sertificēšana, 7.kolonnas izvēlnē automātiski piesaistīsies atzīme “Nepiesakos”. Ja lauksaimnieks attiecīgo lauku vēlēsies pieteikt BSA par platībām, izvēlnē jāatzīmē attiecīgais atbalsta veids;

3) ja norādītais kultūrauga kods būs atbilstošs diviem BSA veidiem, 7.kolonnas izvēlnē automātiski piesaistīsies BSA veids, kurā nav nepieciešama kultūrauga sertificēšana un kas nav BSA par cietes kartupeļiem. Lauksaimniekam būs iespēja piesaistīto BSA veidu mainīt, izvēlnē atzīmējot attiecīgo BSA veidu. Ja lauksaimnieks attiecīgo lauku nevēlēsies pieteikt BSA par platībām, izvēlnē jāatzīmē “Nepiesakos”;

 4) ja norādītais kultūrauga kods nebūs atbilstošs nevienam BSA veidam, 7.kolonnas izvēlnē automātiski piesaistīsies atzīme “Nepiesakos” un BSA atbalsta veidu nebūs iespēja izvēlēties.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

BSA par proteīnaugiem (SAP) var saņemt par proteīnaugu platību, ja:

 1. to aizņem tīrsējā sētas lauka pupas, zirņi, vīķi, lupīna, lucerna, austrumu galega, soja, kaņepes, sarkanais āboliņš, bastarda āboliņš vai baltais āboliņš vai to maisījumi;
 2. to aizņem maisījumos ar graudaugiem sēti zirņi vai vīķi, ja zirņu vai vīķu sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas īpatsvars ≥ 50%;
 3. tā ir atbalsttiesīga VPM saņemšanai, lauksaimniekam pretendējot uz BSA SAP par kaņepju platību;
 4. kopējā proteīnaugu viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha;
 5. proteīnaugi netiek izmantoti enerģijas ieguvei (saimniecībā, kurā audzē proteīnaugus arī enerģijas ieguvei, jāiesniedz informācija par kultūraugu izmantošanas veidiem un jānodrošina uzskaite par saimniecībā iegūto proteīnaugu ieguvi un izlietošanu).

Lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu BSA par platībām.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lauksaimniekam, piesakoties uz SAP :

 • līdz 2017. gada 22.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu līdz 15.jūnijam) LAD jāiesniedz Vienotais iesniegums, kura C daļā:
 • 5.kolonnā jāizvēlas konkrētajā laukā audzētā kultūrauga kods;
 • 6.kolonnā lauks jāpiesaka VPM, atstājot automātiski piesaistīto izvēlni “VPM”;
 • 7.kolonnā lauks jāpiesaka BSA par platībām, atstājot automātiski piesaistīto BSA veidu vai izvēloties citu.

 

 LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2017.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2017., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību