Platību maksājumu kalendārs

marts
31 marts
Pēdējais datums, līdz kuram uz lauka jābūt atstātiem nenopļautiem kultūraugiem vai neiestrādātiem rugājiem

Pēdējais datums, līdz kuram lauksaimniekam pēc ražas novākšanas jāsaglabā neiestrādātas kultūraugu  pēcpļaujas atliekas - rugājus - vai to nenopļautas atliekas vismaz 10 ha platībā, lai saņemtu atbalstu "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP).

aprīlis
1 apr
Datums, līdz kuram jāiesniedz pieteikums lauku bloku precizēšanai 2017.gada sezonai

Gala termiņš lauku bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai.

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017.gada Platību maksājumu sezonai.

03.02.2017. - 01.04.2017.
maijs
1 maijs
Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, kuras izmanto enerģijas kultūraugu audzēšanai

Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, par kurām vēlaties saņemt Vienoto platības maksājumu (VPM) un kuras aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kura ziedēšanās fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā. 

maijs
15 maijs
Pēdējais datums, kad LAD jāiesniedz iesniegums Apliecinājuma par platības un izejvielu atbilstību ilgtspējas kritērijiem saņemšanai

Lauksaimniekiem, kas lauksaimniecības zemē audzē kultūras (ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas rudzi, tritikāle, auzas) ilgtspējas kritērijiem (IK) atbilstošas biodegvielas un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai, katru gadu ir jāsaņem Apliecinājums par platības un izejvielu atbilstību ilgtspējas kritērijiem. Iesniegums apliecinājuma saņemšanai par biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu atbilstību ilgtspējas kritērijiem LAD reģistrētai personai 2016.gadā ir jāiesniedz līdz 15.maijam, tikai izmantojot EPS.

maijs
30 maijs
Pēdējais datums, kad mehāniski jāapstradā papuve, ja šī platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs

Ja 2016.gadā papuves aizņemtā platība 2015.gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs, tai jābūt mehāniski apstrādātai līdz 2016.gada 30.maijam. Bet līdz 15.septembrim papuves platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim.

jūnijs
15 jūnijs
Pēdējais datums, kad var iesniegt VAAD iesniegumu par VPM pieteiktās kaņepju sējplatības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā

Pēdējais datums, kad var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) aizpildītu iesniegumu "Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā", ja vēlāties saņemt VPM par kaņepju sējplatībām.

15 jūnijs
Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ) jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).

Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).

jūnijs
30 jūnijs
LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2016.gadā un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

Lauku atbalsta dienests izskata 2016.gadā iesniegtos Vienotos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

23.05.2016. - 30.06.2017.
augusts
20 aug
Datums, kas LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju

LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju. Ja ilggadīgo zālāju atsauces platības un 2015.gadā ilggadīgo zālāju platības īpatsvara attiecība valstī samazinās par 3 %, lauksaimnieks nedrīkst ilggadīgo zālāju platības pārveidot par citām vajadzībām izmantojamu zemi bez LAD saskaņojuma.

augusts
31 aug
Laika periods, kad kultūraugiem vai to atliekām jābūt uz lauka

Laikposmā no 15.jūnija līdz 31.augustam kultūraugiem vai to atliekām jāb ūt uz lauka, lai nodrošinātu kultūraugu dažādošanas prasības izpildi (ja saimniecībai šī prasība attiecinama), un lai LAD varētu veikt kontroles saistībā ar citiem platībatkarīgajiem atbalstiem.

15.06.2015. - 31.08.2015.
septembris
15 sept
Pēdējais pļaušanas datums, ja vēlāties saņemt BLA atbalstu, VPM vai MLS.

Pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksājumam (VPM), Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam (MLS), pasākumam "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (ADSI) un/vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA) atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem.

15 sept
Pēdējais datums, kad jānopļauj platības, kas pieteiktas BDUZ atbalstam

Pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj), vai jānopļauj un jānovāc zālāju platības, ja zālājs atzīts par ES nozīmes biotopu vai putnu dzīvotni vai tiek izmantots biškopība nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc katras pļaušanas reizes, kas veikta periodā līdz 15.septembrim.

15 sept
Pēdējais datums, kad jābūt nopļautai zālei, kas aug ilggadīgo stādījumu platībā

Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.) platībās jāizpļauj vai mehāniski apstrādā rindstarpas, kuru platums pārsniedz 1 m.

15 sept
Datums, līdz kuram jāapstrādā papuve

Līdz šim datumam nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē.

oktobris
1 okt
Pēdējais datums, kad jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai

Datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apsaktei VAAD, ja vēlāties saņemt  BSA par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām.

1 okt
Pēdējais datums, kad jāiesniedz LAD "Aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma deklarācija"

Līdz šim datumam pēc LAD pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz LAD Aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma deklarācija. Attiecas uz personām, kuras iepriekšējā gadā saņēmušas tiešo maksājumu vismaz 5000 EUR un darbojas negatīvā saraksta nozarēs.

1 okt
Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz "Deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību"

Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, nodokļus (attiecas uz personām, kurām piešķirams VPM vairāk nekā 150 000 EUR un attiecas maksājuma samazinājums).

oktobris
31 okt
Datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu

Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) informāciju pēc zemes izmantošanas veida lauksaimniecības zeme (LIZ) ir vismaz 1 ha.

novembris
20 nov
Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimnicības zemes (LIZ) apsekošanu

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām, un līdz 20.novembrim iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.

februāris
1 feb
Datums, kad LAD publicē lauku bloku kartē aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju platības

Datums, līdz kuram LAD lauku bloku kartē tiek nopublicētas aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju platības, kuras turpmāk ir aizliegts uzart un pārvērst par cita lietojuma zemi.