Platību maksājumu kalendārs

oktobris
31 okt
Datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu

Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) informāciju pēc zemes izmantošanas veida lauksaimniecības zeme (LIZ) ir vismaz 1 ha.

novembris
20 nov
Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimnicības zemes (LIZ) apsekošanu

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām, un līdz 20.novembrim iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.

februāris
1 feb
Datums, kad LAD publicē lauku bloku kartē aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju platības

Datums, līdz kuram LAD lauku bloku kartē tiek nopublicētas aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju platības, kas iepriekšējā gada 31.decembrī identificētas Dabas aizsardzības pārvaldes sistēmā "Ozols". Zālājus ir aizliegts uzart un pārvērst par cita lietojuma zemi.

marts
31 marts
Pēdējais datums, līdz kuram uz lauka jābūt atstātiem nenopļautiem kultūraugiem vai neiestrādātiem rugājiem

Pēdējais datums, līdz kuram lauksaimniekam pēc ražas novākšanas jāsaglabā neiestrādātas kultūraugu  pēcpļaujas atliekas - rugājus - vai to nenopļautas atliekas vismaz 10 ha platībā, lai saņemtu atbalstu "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP).

aprīlis
1 apr
Datums, līdz kuram jāiesniedz pieteikums lauku bloku precizēšanai

Jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) lauku bloku precizēšanas pieprasījumi par jaunu lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu ainavas elementu iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, lauksaimnieka bloka izveidi.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja

  • klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 
  • pievienot jaunus ainavas elementus; 
  • no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

04.02.2019. - 01.04.2019.
aprīlis
10 apr
Sākas pieteikšanās 2019.gada platību maksājumiem un ADE

Sākas Vienoto iesniegumu pieņemšana 2019.g. platību maksājumiem, kā arī iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi (ADE).

aprīlis
15 apr
Pēdējais datums, kad LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts sertifikāts, ja izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī

Pretendējot uz brīvprātīgo saistīto atbalstu par sēklām (SSA, SLS), ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī, LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegts dokuments par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15.aprīlim sertificēto attiecīgās sugas sēklu apjomu.

maijs
1 maijs
Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, kuras izmanto enerģijas kultūraugu audzēšanai

Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, par kurām vēlaties saņemt Vienoto platības maksājumu (VPM) un kuras aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kura ziedēšanās fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā. 

maijs
22 maijs
Datums, līdz kuram lauksaimnieks var reģistrēties VAAD reģistrā, ja vēlas saņemt VSMD atbalstu

Lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, pretendējot uz atbalstu pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” (VSMD).

22 maijs
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma

Pēdējā diena, kad EPS var ieniegt Vienoto iesniegumu bez atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu.

10.04.2019. - 22.05.2019.
jūnijs
3 jūnijs
Pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos ADE

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2019./2020. saimnieciskajā gadā var saņemt tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā līdz 2019. gada 3.jūnijam LAD jāiesniedz iesniegums tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

10.04.2019. - 03.06.2019.
jūnijs
9 jūnijs
Pēdējais datums, kad jābūt atjaunotiem iepriekšējā gadā uzartajiem vai pārveidotajiem ES nozīmes zālāju biotopiem

Pēdējais datums, kad iepriekšējā gadā uzartajiem vai pārveidotajiem ES nozīmes zālāju biotopiem jābūt pārveidotiem atpakaļ par ilggadīgo zālāju.

jūnijs
15 jūnijs
Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ) jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).

Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).

jūnijs
17 jūnijs
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu

Ja Vienotais iesniegums tiks iesniegts periodā no 2019.g. 23.maija līdz 17.jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darbdienu (samazinājumu sāks piemērot jau no 23.maija). 

23.05.2019. - 17.06.2019.
17 jūnijs
Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienotajā iesniegumā

Grozījumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt EPS:

  • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
  • pievienojot jaunas platības;
  • precizējot deklarēto platību lielumu un izmanotjuma veidu.
jūnijs
27 jūnijs
Pēdējā diena, kad var iesniegt labojumus attiecībā uz lauku platību pārklājumiem bez sankcijām

Pēdējā diena, kad lauksaimnieki bez sankcijām var iesniegt labojumu par deklarēto platību pārklājumiem, par kuriem LAD paziņoja

jūnijs
30 jūnijs
LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2018.gadā un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

Lauku atbalsta dienests izskata 2018.gadā iesniegtos Vienotos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

16.10.2018. - 30.06.2019.
augusts
20 aug
Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju

LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju. Ja ilggadīgo zālāju atsauces platības un kārtējā gada ilggadīgo zālāju platības īpatsvara attiecība valstī samazinās par vairāk kā 5 %, lauksaimnieks nedrīkst ilggadīgo zālāju platības pārveidot par citām vajadzībām izmantojamu zemi bez LAD saskaņojuma.

augusts
31 aug
Laika periods, kad kultūraugiem vai to atliekām jābūt uz lauka

Periodā no 15.jūnija līdz 31.augustam kultūraugiem jāatrodas vai arī to atliekām jābūt redzamām uz lauka pēc ražas novākšanas! Tas nepieciešams, lai LAD varētu pārliecināties, ka Vienotajā iesniegumā deklarētie kultūraugi ir auguši noteiktajā platībā.

Kultūraugs, kas nodrošina saimniecības atbrīvojumu no kultūraugu dažādošanas prasības izpildes, jāsaglabā uz lauka līdz 31.augustam!

septembris
15 sept
Termiņš, kad jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem

Jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

15 sept
Pēdējais datums, kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem (BVZ) vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai

Pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc BVZ, ES nozīmes zālāji, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc katras pļaušanas reizes, kas veikta periodā līdz 15.septembrim.

15 sept
Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu platībās rindstarpām jābūt nopļautām vai apstrādātām

Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.) platībās rindstarpas, kuru platums pārniedz 1 m, jāizpļauj vai mehāniski apstrādā, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.

15 sept
Datums, līdz kuram jāapstrādā papuve

Līdz šim datumam nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē.

oktobris
1 okt
Pēdējais datums, kad jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai

Datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD vai par attiecīgajām platībām ir iesniegts iesniegums LAD.

1 okt
Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz "Deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību"

Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, nodokļus (attiecas uz personām, kurām piešķirams VPM vairāk nekā 150 000 EUR un attiecas maksājuma samazinājums).

oktobris
15 okt
Datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējs informē LAD par saimniecības pārņemšanu

Pēdējais datums līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē LAD par saimniecības pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.