Platību maksājumu kalendārs

aprīlis
8 apr
Sākas pieteikšanās 2020.gada platību maksājumiem un ADE

Sākas Vienoto iesniegumu pieņemšana 2019.g. platību maksājumiem, kā arī iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi (ADE).

aprīlis
15 apr
Pēdējais datums, kad LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts sertifikāts, ja izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī

Pretendējot uz brīvprātīgo saistīto atbalstu par sēklām (SSA, SLS), ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī, LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegts dokuments par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15.aprīlim sertificēto attiecīgās sugas sēklu apjomu.

maijs
1 maijs
Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, kuras izmanto enerģijas kultūraugu audzēšanai

Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, par kurām vēlaties saņemt Vienoto platības maksājumu (VPM) un kuras aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kura ziedēšanās fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā. 

maijs
22 maijs
Datums, līdz kuram lauksaimnieks var reģistrēties VAAD reģistrā, ja vēlas saņemt VSMD atbalstu

Lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, pretendējot uz atbalstu pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” (VSMD).

22 maijs
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma

Pēdējā diena, kad Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var iesniegt Vienoto iesniegumu bez atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu.

08.04.2020. - 22.05.2020.
jūnijs
9 jūnijs
Pēdējais datums, kad jābūt atjaunotiem iepriekšējā gadā uzartajiem vai pārveidotajiem ES nozīmes zālāju biotopiem

Pēdējais datums, kad iepriekšējā gadā uzartajiem vai pārveidotajiem ES nozīmes zālāju biotopiem jābūt pārveidotiem atpakaļ par ilggadīgo zālāju.

jūnijs
15 jūnijs
Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ) jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).

Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).

jūnijs
30 jūnijs
LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2019.gadā un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

Lauku atbalsta dienests izskata 2019.gadā iesniegtos Vienotos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

15.06.2019. - 30.06.2020.
augusts
20 aug
Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju

LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju. Ja ilggadīgo zālāju atsauces platības un kārtējā gada ilggadīgo zālāju platības īpatsvara attiecība valstī samazinās par vairāk kā 5 %, lauksaimnieks nedrīkst ilggadīgo zālāju platības pārveidot par citām vajadzībām izmantojamu zemi bez LAD saskaņojuma.

septembris
15 sept
Pēdējais datums, kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem (BVZ) vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai

Pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc BVZ, ES nozīmes zālāji, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc katras pļaušanas reizes, kas veikta periodā līdz 15.septembrim.

15 sept
Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu platībās rindstarpām jābūt nopļautām vai apstrādātām

Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.) platībās rindstarpas, kuru platums pārniedz 1 m, jāizpļauj vai mehāniski apstrādā, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.

15 sept
Datums, līdz kuram jāapstrādā papuve

Līdz šim datumam nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē.

oktobris
1 okt
Pēdējais datums, kad jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai

Datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD vai par attiecīgajām platībām ir iesniegts iesniegums LAD.

1 okt
Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz "Deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību"

Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, nodokļus (attiecas uz personām, kurām piešķirams VPM vairāk nekā 150 000 EUR un attiecas maksājuma samazinājums).

oktobris
15 okt
Datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējs informē LAD par saimniecības pārņemšanu

Pēdējais datums līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē LAD par saimniecības pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.

oktobris
31 okt
Datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu

Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) informāciju pēc zemes izmantošanas veida lauksaimniecības zeme (LIZ) ir vismaz 1 ha.

novembris
20 nov
Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimnicības zemes (LIZ) apsekošanu

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām, un līdz 20.novembrim iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.

februāris
1 feb
Datums, kad LAD publicē lauku bloku kartē aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju platības

Datums, līdz kuram LAD lauku bloku kartē tiek nopublicētas aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju platības, kas iepriekšējā gada 31.decembrī identificētas Dabas aizsardzības pārvaldes sistēmā "Ozols". Zālājus ir aizliegts uzart un pārvērst par cita lietojuma zemi.

marts
31 marts
Pēdējais datums, līdz kuram uz lauka jābūt atstātiem nenopļautiem kultūraugiem vai neiestrādātiem rugājiem

Pēdējais datums, līdz kuram lauksaimniekam pēc ražas novākšanas jāsaglabā neiestrādātas kultūraugu  pēcpļaujas atliekas - rugājus - vai to nenopļautas atliekas vismaz 10 ha platībā, lai saņemtu atbalstu "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP).

aprīlis
1 apr
Datums, līdz kuram jāiesniedz pieteikums lauku bloku precizēšanai

Jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) lauku bloku precizēšanas pieprasījumi par jaunu lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu ainavas elementu iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, lauksaimnieka bloka izveidi.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja

  • klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 
  • pievienot jaunus ainavas elementus; 
  • no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

07.02.2020. - 01.04.2020.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.