Lauku reģistrs un karte

Lauku reģistrs

Saskaņā ar Eiropas Savienības EK regulu 1306/2013 katra Eiropas Savienības dalībvalsts izveido un izmanto integrētu pārvaldes un kontroles sistēmu (turpmāk - IAKS). Lauku reģistrs ir viens no IAKS elementiem.

Lauku reģistrs ir ģeogrāfiska informācijas sistēma (ĢIS), kurā apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, par kuru ir tiesības saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalstu no tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas maksājumiem.

Lauku reģistra ĢIS satur lauku bloku datu bāzi ar savstarpēji saistītiem telpiskiem kartogrāfiskiem datiem un tiem pakārtotu atribūtu informāciju: ģeogrāfisko piesaisti, identifikācijas numuriem un platību informāciju.

Sākotnēji Lauku reģistra veidošanā par pamatu tika izmantotas 1994.g.-1999.g. ortofotokartes, taču pakāpeniski lauku bloku informācija tika atjaunota pēc 2003.-2005.g., 2007.-2008.g., 2010.-2011.g., 2013.-2015.g. ortofoto datiem un šobrīd jau pēc 6. cikla jeb 2016.-2018. gada ortofoto datiem, jo Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) rekomendācijas nosaka, ka ortofotokartes nedrīkst būt vecākas par 5 gadiem. 

Ortofoto_cikli.jpg

 1. att. Lauku reģistra izmantotās ortofotokartes pa uzņemšanas gadiem. 

 Lauku reģistrs savā darbā izmanto arī ļoti augstas izšķirtspējas satelītattēlus, kurus nodrošina JRC (Kopējais Izpētes Centrs) un augstas kvalitātes satelītattēlus, kurus nodrošina EK pārvaldītā Zemes izpētes programma Copernicus.  

Lauku reģistra sistēmas pamatā ir vienota Oracle datubāze, kas nodrošina centralizētas sistēmas administrēšanas un uzturēšanas iespējas, uzlabotu sistēmas drošību, pieejamību un datu integritāti. Piekļuvi datiem Oracle datu bāzē nodrošina ArcSDE (Arc Spatial Database Engine). Lauku bloku robežu slāņa rediģēšanu veic ar datorprogrammu ArcEditor, skatīšanās un rediģēšanas  režīmu nodrošina, izmantojot interneta publicēšanas un izplatīšanas risinājumus ArcIMS (Arc Internet Mapping Server) un ArcGIS Server.

Ar lauku reģistra datu uzturēšanu, papildināšanu un aktualizēšanu nodarbojas 4 Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra daļas, kurās strādā 28 ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālisti. 

Lauku bloku karte

Lauku bloku karte aptver visu Latvijas Republikas teritorijas lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir labā lauksaimniecības stāvoklī, attēlo daļu no Lauku attīstības plāna nepieciešamās informācijas un kalpo pārskatam par lauku bloku savstarpējo izvietojumu teritorijā. Karte satur lauku bloku robežas un to identifikācijas numurus.

Lauku bloks ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, kura robežas ir stabilas, dabā identificējamu objektu robežas, zemes lietošanas veidu robežas, viena lauksaimnieka apsaimniekoto platību robežas vai nekustamā īpašuma robežas.

 • upes, strauti, grāvji, žogi, dzīvžogi, ceļi un citi lineāri objekti, ja to platums pārsniedz 2m;
 • ezeri, meži, krūmāji, purvi un pārpurvotas vietas;
 • kultūrtehnisko pasākumu rezultātā izveidotās akmeņu un novāktā apauguma kaudzes, karjeri, dīķi, parki;
 • administratīvās robežas;
 • zemes vienību robežas;
 • citas teritorijas, kas pēc savas funkcionalitātes nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes;
 • atsevišķu lauku bloku savstarpējā robeža velkama pa kadastra robežām, vai citiem dabā identificējamiem atskaites punktiem, kas uzmērīti instrumentāli vai noteikti ar GPS.

Ārpusbloka elements ir nelauksaimnieciska zemes teritorija, kuru no visām pusēm ietver lauku bloks. Ārpusbloka elementi ir:

 • lauksaimniecībā neizmantojamā zeme (krūmi, koki, meža zeme);
 • pagalmi;
 • akmeņu kaudzes, koku grupas, dīķi un tamlīdzīgi objekti;
 • lineāri lauku bloka objekti (koku rindas, grāvju fragmenti, akmeņu krāvumi un tamlīdzīgi);
 • dārzkopības sabiedrību un apbūves teritorijas.

Lauku blokā var būt ainavu elementi – dīķi un koku, krūmu grupas.

Katram lauku blokam Lauku reģistra ĢIS piešķir unikālu identifikācijas numuru, kas ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv attiecīgais lauku bloks:

 • iezīmējot jaunu lauku bloku, sistēma bloka identifikācijas numuru ģenerē automātiski pēc pieskarpunkta koordinātām;
 • apvienojot lauku blokus, veidojas jauns bloka identifikators un tiek pārrēķināta bloka platība;
 • sadalot vienu bloku divos vai vairākos, veidojas jauni bloka identifikatori un tiek izrēķinātas jaunās lauku bloku platības;
 • dzēšot lauku bloku, tiek dzēsts arī lauku bloka identifikācijas numurs;
 • izmainot bloka robežas, kā rezultātā mainās bloka platība, bloka identifikators paliek iepriekšējais, izņemot gadījumu, kad bloka robežu maiņas rezultātā bloka identifikācijas numura koordinātu punkts atrodas ārpus bloka teritorijas.

2017-02-03_1432.png

2. att. Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas interneta versija. 

Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas interneta versijā tiek publicēta ES platību atbalsta administrēšanā izmantotā telpiskā informācija par lauku blokiem, Eiropas Savienības nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopu vai putnu dzīvotni un bioloģiski vērtīgo zālāju, bioloģiskās lauksaimniecības u.c. platībām.

Lauku reģistra interneta versijā ir ietverta ĢIS funkcionalitāte, kas lietotājam ļauj atrast informāciju par apsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm. Meklēšana iespējama pēc kadastra vai lauku bloka numura. Katram lauku blokam var redzēt tā numuru, platību un pēdējo aktualizēšanas/precizēšanas datumu.

Lauku bloku precizēšana

• Lauku bloku precizēšanu var ierosināt Lauku atbalsta dienesta klients (Klientu reģistrā reģistrēta fiziska vai juridiska persona), iesniedzot lauku bloku precizēšanas pieprasījumu Elektroniskā pieteikšanās sistēmā (turpmāk EPS) .

• Lauku bloku precizēšana jāveic gadījumos, kad:

dabā esošais stāvoklis neatbilst kartē esošajam lauku blokam, tas ir nepieciešams lauku blokā iekļaut sakoptu platību vai dzēst neapsaimniekotu platību;

apsaimniekotajā platībā nav izveidots lauku bloks;

jāizveido jauni ainavu elementi.

• Pirms ierosināt precizēšanas pieprasījumu, pārliecinieties, vai izmaiņas jau nav veiktas, apskatot aktuālo stāvokli lauku bloku kartē.

• Lauku blokā tiek iekļautas tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas (labā lauksaimniecības stāvoklī).

• EPS lietotāji ar precizēšanas pieprasījuma aizpildīšanu var iepazīties E-Pieteikšanās sistēmā, izlasot "Rokasgrāmata - lauku bloku precizēšanas pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)"

Lauku bloku karti var izdrukāt šeit vai iesniegt Lauku bloku karti, kuru sagatavojis LAD.

Datu pieejamība

Lauku reģistra daļas uzdevums ir ne tikai uzturēt un aktualizēt ģeotelpisko informāciju, bet arī nodrošināt tās pieejamību jebkuram lietotājam. Līdz šim lauku reģistra dati klientiem bija pieejami publiskajā kartē un pēc individuāliem datu pieprasījumiem. Lai padarītu datus pieejamus plašākai sabiedrībai un paātrinātu procesus, ir izveidots ģeotelpisko datu serviss jeb WFS (Web Feature Service) pakalpe, kas sniedz iespēju jebkuram interesentam pievienot, apskatīt, lejupielādēt un rediģēt sevis interesējošo ģeotelpisko informāciju uz privātās darbvirsmas. WFS ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā un to ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes. Lauku reģistra datu atjaunošana notiek vairākas reizes dienā, kas nozīmē, ka jebkuram lietotājam ir pieejama aktuālākā lauku bloku un klienta lauku informācija.

Lauku atbalsta dienests lauku bloku un klientu lauku WFS pakalpi nodrošina bez maksas, kas nozīmē, ka interesentam nepieciešams vien dators, interneta pieslēgums un kāda no ģeotelpiskās informācijas attēlošanai paredzētajām programmām, piemēram, QuantumGIS (QGIS) (brīvpieejas) vai ArcGIS Pro. Šobrīd visvienkāršākā un jebkuram lietotājam pieejamākā ir brīvpieejas programma QGIS.

 QGIS pamācības:

 1. Izvēlieties ikonu “Pievienot WFS slāni”
 2. Nospiediet “Jauns”
 3. Logā, kurš atveras, ierakstiet servera nosaukumu, piemēram “Lauku bloki” un iekopējiet lauku WFS servisa linku (skatīt zemāk)
 4. Nospiediet “Pieslēgties” un tālāk “Pievienot”

WFS pakalpes apraksts:

1. LAD:Lauku_bloki -  https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauku_bloki/MapServer/WFSServer

Paskaidrojums atribūtiem:

Atribūts: Paskaidrojums:
 BLOCK_NUMBER  lauku bloka numurs
 BLOCK_AREA  lauku bloka platība
 VALID_FROM  pēdējo izmaiņu datums
 MLA  apgabali ar dabas un citiem specifiskiem ierobežojumiem
 HIST_ID  ģeometrijas identifikators

 

2. LAD:Lauki  klienta deklarēto lauku ģeometrijas: https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauki/MapServer/WFSServer

Paskaidrojums atribūtiem:

Atribūts: Paskaidrojums:
PERIOD_CODE pieteikuma gads
PARCEL_ID ģeometrijas identifikators
PRODUCT_CODE deklarētās kultūras kods
PRODUCT_DESCRIPTION kultūras koda atšifrējums
AID_FORMS pieteiktie atbalsta veidi
AREA_DECLARED pieteiktā platība
DATA_CHANGED_DATE datu izmaiņas datums

 

 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.