Samazinājumu likmes

Atsevišķiem atbalsta veidiem maksājums tiek samazināts, piemērojot samazinājuma koeficientu, ja kārtējā gadā valsts līmenī tiek pārsniegts pieejamais finansējums vai noteikts references apjoms. Samazinājuma koeficienti tiek publicēti “Latvijas Vēstnesī” un LAD mājas lapā.