Citi samazinājumi

1. Vienotā platības maksājuma (VPM) samazinājums:

VPM summai, ko lauksaimniekam attiecīgajā kalendārajā gadā paredzēts piešķirt un kas pārsniedz 150 000 EUR, piemēro samazinājumu. Samazinājumu 5% apmērā piemēro summas daļai, kas pārsniedz 150 000 EUR.

Piemērs VPM samazināšanai:

Atbalsts Aprēķinātais VPM, EUR VPM SAMAZINĀJUMS VPM pēc samazinājuma piemērošanas, EUR
summa, kas pārsniedz 150 000 EUR un kurai jāpiemēro samazinājums VPM 5 % samazinājums, EUR
VPM 200 000 200 000 - 150 000 = 50 000 50 000 X 5 % = 2 500 200 000 - 2500 = 197 500

 Lauksaimniekiem ir iespēja līdz 2018.gada 1.oktobrim deklarēt LAD iepriekšējā gadā izmaksātās darba algas par veikto lauksaimniecisko darbību un attiecīgo summu atskaitīt no aprēķinātā VPM, tādējādi daļēji vai pilnībā izvairoties no VPM samazinājuma.

VPM samazinājuma atvieglojumu piemēro tikai par to summu, ko veido darba algas, kas izmaksātas par lauksaimniecisko darbību. Tādēļ saimniecībā jāveic grāmatvedības uzskaite, kurā nodrošina:

  • atsevišķu darbinieku darba laika uzskaiti saistībā ar lauksaimnieciskās darbības veidiem;
  • informāciju par darba algu aprēķinu, t.sk. piemēroto algas likmi lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības veikšanai;
  • uzskaiti par faktiski izmaksāto darba algu iepriekšējā kalendārajā gadā;
  • uzskaiti par iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Ja nodarbinātā pienākumi saistīti gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību, tā darba algai piemērojamos atvieglojumus aprēķina proporcionāli darba algas apmēram par katru darbības veidu.

2. ADI samazinājums:

Ja kopējā ADI platība, par kuru saņem atbalstu, pārsniedz 100 ha, tad platībai, kas ir virs 100 ha piemēro samazinājumu.

Samazinājumu piemēro proporcionāli atbalsttiesīgajai lauksaimniecības zemei katrā teritorijā un kategorijā, ja lauksaimniecības zeme atrodas dažādās ADSI teritorijās. 

Samazinājumu nepiemēro, ja visa atbalstam pieteiktā lauksaimniecības zeme atrodas tikai ASI teritorijā.

Platība Samazinājums
līdz 100,00 ha samazinājumu nepiemēro
no 100,01 ha līdz 500,00 ha 10 %
no 500,01 ha līdz 1 000,00 ha 20%
no 1 000,01 ha līdz 1 500,00 ha 30 %
vairāk par 1 500,01 ha 40 %

 

3. Finanšu disciplīna:

Lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē, tika ieviesta Finanšu disciplīna.

Finanšu disciplīna ir ieturējums, ko ietur no ES tiešo maksājumu summas, lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. ES Padomei vēlākais līdz kārtējā gada 1.decembrim jānosaka pielāgotā tiešo maksājumu korekcijas likme. Rezerves summa, kas netiek izmantota, tiek atgriezta tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu gan kārtējā, gan iepriekšējā gadā.

Korekcijas likme attiecas uz tiešo maksājumu saņēmēju summām (neatskaitot savstarpējās atbilstības sankcijas), kas pārsniedz 2 000 EUR.

2018.gadā tika noteikta korekcijas likme 1,411917 % un tā attiecās uz TM saņēmēju summām (neatskaitot SA sankcijas), kas pārsniedza 2 000 EUR. 

Piemērs: Finanšu disciplīnas samazinājums 2018.gadā 

Atbalsts

Aprēķinātais

atbalsts, EUR

FINANŠU DISCĪPLĪNA

Izmaksājamais

atbalsts, EUR

summa, kas pārsniedz

EUR 2 000 un kurai

jāpiemēro finanšu disciplīna

summa, par kādu

jāsamazina

ES TM, EUR

ES TM

7 000

7 000 – 2 000 = 5 000

5 000 * 1,411917 % = 70,60

7 000 – 70,60 = 6929,40

 

 

 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.