Atbalsta samazinājums

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 30.06.2016. un pretendentiem tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegtsšī aprēķina pamatojums.

Atbalsta summa ir atkarīga no:

  • atbalsta veida uz kuru pretendē;
  • platības un/vai lauksaimniecības dzīvnieku skaita, kurš pieteikts atbalstam;
  • atbalstam deklarētajām kultūrām, kas tiek audzētas apsaimniekotajā LIZ;
  • iespējamajiem atbalsta apjoma samazinājumiem;
  • atbalsta likmes, kura tiek noteikta par 1 ha attiecīgās kultūras vai par konkrēto dzīvnieku.

 Atbalsta apjoma samazinājumi:

1. Par atbalsta saņemšanas nosacījumu neievērošanu:

1.1. Par platības pārdeklarāciju katrā platību atbalsta veidā (izņemot atdalīto PPVA) rēķina kultūraugu grupas līmenī (t.i. par platībām, par kurām saņem tādu pašu atbalsta likmi).

Atbalsta apjoma samazinājums par platības pārdeklarāciju

Deklarētās un noteiktās platības starpība Piemērojamais sods
0 % - 3.00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu
3.01 % - 20.00 % vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums, kas vienāds ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu
20.01 % - 50.00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50.00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

 

1.2. Zaļināšanas maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana, ENP izveidošana/uzturēšana, ilggadīgo zālāju saglabāšana.

1.3. Samazinājums par dzīvnieku pārdeklarāciju

Konstatētās neatbilstības Neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa Atbalsta apjoma samazinājums
No 1 līdz 3 dzīvniekiem % daļa = neatbilstošo dzīvnieku skaits /
atbilstošo dzīvnieku skaits
par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
Vairāk kā 3 dzīvniekiem līdz 10.00 % par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 10.01 līdz 20.00 % par divkāršu aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 20.01 % līdz 50.00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50.00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

 

2. Par novēlotu Vienotā iesnieguma iesniegšanu pēc 2015.gada 22.maija, bet ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam tiek piemērots 1% atbalsta samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Samazinājumu sāk piemērot jau ar nākošo kalendāro dienu. 

3. Par visu apsaimniekoto LIZ platību nedeklarēšanu:

Nedeklarētās platības apjoms (%)

Samazinājums

0% – 3% (ieskaitot)

netiek piemērots

3% – 30% (ieskaitot)

1% apmērā no atbalsta apjoma

30% – 50% (ieskaitot)

2% apmērā no atbalsta apjoma

Vairāk par 50%

3% apmērā no atbalsta apjoma

4. Par LAP nosacījumu pārkāpumiem (piemēram, attiecībā uz saistībām);

5. Par platības tīšu vai netīšu pārdeklarāciju: pārdeklarāciju katrā platību atbalsta veidā (izņemot atdalīto PPVA) rēķina kultūru grupas līmenī (t.i. par platībām, par kurām saņem tādu pašu atbalsta likmi).

6. VPM samazinājums:

VPM summai, ko lauksaimniekam attiecīgajā kalendārajā gadā paredzēts piešķirt un kas pārsniedz 150 000 EUR, piemēro samazinājumu. Samazinājumu 5 % apmērā piemēro summas daļai, kas pārsniedz 150 000 EUR.

Piemērs VPM samazināšanai

Atbalsts Aprēķinātais VPM, EUR VPM SAMAZINĀJUMS   VPM pēc samazinājuma piemērošanas, EUR
summa, kas pārsniedz 150 000 EUR un kurai jāpiemēro samazinājums VPM 5% samazinājums, EUR
VPM 200 000 200 000 - 150 000 = 50 000 50 000 x 5% = 2500 200 000 -2500 = 197 500

 

7. Par SA neatbilstībām:

 Par kalendārā gada ietvaros konstatētu SA neatbilstību, to izvērtējot, piemēro atbalsta apjoma samazinājumu kārtējā gada Vienotajam iesniegumam vai izsaka brīdinājumu. Ikvienu pārkāpumu vērtē pēc četriem pamatkritērijiem – aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētas neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos.

Konstatētais pārkāpums Atbalsta samazinājums, %
Konstatētais pārkāpums pirmajā reizē pēc izvērtējums - 1 %, 3 %, vai 5 %
Atkārtoti konstatēts pārkāpums trīs gadu laikā 1) līdz 15 % (iepriekš piemērotais samazinājums x 3)
Tīšs pārkāpums 2) 20 % līdz 100 % (ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt atbalstu arī nākamajā gadā)

1) turpmāku prasības neievērošanu uzskatīs par tīšu pārkāpumu;

2) pārkāpums, kurš rada apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli  zaudējumi vai papildus izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas).

8. Finanšu disciplīna:

Finanšu disciplīna ir ieturējums, ko ietur no ES tiešo maksājumu summas, lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. ES Padomei vēlākais līdz kārtējā gada 1.decembrim jānosaka pielāgotā tiešo maksājumu korekcijas likme. Rezerves summa, kas netiek izmantota, tiek atgriezta tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu.

Korekcijas likme attiecas uz tiešo maksājumu saņēmēju summām (neatskaitot savstarpējās atbilstības sankcijas), kas pārsniedz 2000 EUR.

2015.gadā noteiktā korekcijas likme ir 1,393041% un tā noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 8.jūlija regulu (ES) 2015/1146, ar ko attiecībā uz 2015.kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr.1306/2013.