Akcīzes degviela

  • Sākums
  •   \  Akcīzes degviela 

Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs 2014.gadā no 10.aprīļa līdz 2.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka saskaņā ar Noteikumu Nr.344 4.punktu maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 85 495 240 litru.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa 2014./2015. saimnieciskajā gadā ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš veic saimniecisko darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs.

Saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli”,  ja papuvju platības  pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes,  kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.

Atbrīvojumu degvielas iegādei piešķir par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, kā arī par zemes platības apstrādi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis vismaz 20 ha platībā par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 284.57 euro no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj par iepriekšējo gadu saņemto ES maksājumus par pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā (datu centrs) kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, kam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki.


Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 17.04.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11012360 / Šodien: 3627